Švietimas

Švietimas

Kovo 1 d. sos­ti­nė­je pra­dė­jo veik­ti elek­tro­ni­nė pri­ėmi­mo į mo­kyk­las sis­te­ma. Pa­gal nau­ją tvar­ką tė­vams ne­be­rei­kia ei­ti į mo­kyk­lą, kad pa­teik­tų pra­šy­mą pri­im­ti jų vai­ką į ug­dy­mo įstai­gą. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti elek­tro­ni­niu bū­du: te­rei­kia už­pil­dy­ti ati­tin­ka­mą an­ke­tą sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je svie­ti­mas.vil­nius.lt. 

Puslapis 1 iš 133
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24