Politika

Politika

Sek­ma­die­nį, ba­lan­džio 23 d., vy­ko nau­ji rin­ki­mai į Sei­mą Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je. Lais­va Sei­mo na­rio vie­ta šio­je apy­gar­do­je at­si­ra­do Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei at­si­sa­kius Sei­mo na­rio man­da­to. 

Puslapis 1 iš 509
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24