Istorija

Istorija

Kovo 10 dieną Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre skambėjo visiems gerai pažįstama Marijono Mikutavičiaus daina. Penktadienio vakarą, įgyvendinant projektą „Svarbi Man Diena“, vaikai atvyko į centrą ir sudalyvavo įdomiame edukaciniame užsiėmime, kuriuo metu buvo kuriama ir šokama. Renginio pradžioje buvo kalbama apie visiems svarbią šventę, apie šios šventės istoriją, apie Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį kitais metais. Antroje renginio dalyje, darželinukai ir mokiniai turėjo galimybę patys sau pasigaminti segę geltonos, raudonos ir žalios spalvos.

Il­gus me­tus ty­los skrais­te ap­gaub­tas, tik žu­vu­sių­jų, ku­rie ne­te­ko gy­vy­bės vien dėl to, kad bu­vo šios, o ne ki­tos tau­ty­bės, ar­ti­mų­jų ap­mels­tas ge­no­ci­das vis dar yra krau­juo­jan­ti žaiz­da. At­ro­do, kad iki šiol vien pu­šys - Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais Pa­ne­riuo­se vy­ku­sių tra­giš­kų įvy­kių liu­di­nin­kės ošė „Re­qui­em“ virš ma­si­nių ka­pa­vie­čių. O vis dėl­to at­min­tis iš­li­ko. Pra­ėju­sią sa­vai­tę, sau­sio 25 d., vil­nie­čiai iš­gir­do šių žu­dy­nių is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­tą kul­tū­ros kal­ba. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je vy­ko „Pa­ne­rių ora­to­ri­jos“ anuos tra­giš­kus įvy­kius per vie­no iš bu­de­lių iš­pa­žin­tį per­tei­kian­čios kom­po­zi­ci­jos – prem­je­ra. 

Naujienų agentūra BNS pateikia svarbesnius 2016 metų Lietuvos politikos ir visuomeninio gyvenimo įvykius.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24