Istorija

Istorija

Mar­šal­kos Ju­ze­fo Pil­sud­skio 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pro­ga Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vil­niu­je pir­mą kar­tą vy­ko jam skir­ta moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja. Dvie­jų die­nų se­si­jo­je da­ly­va­vo iš­ki­liau­si is­to­ri­kai, ge­riau­si te­mos ži­no­vai iš Len­ki­jos ir Lie­tu­vos. Gal­būt moks­li­nin­kų su­si­ti­ki­mas pra­dės nau­ją eta­pą kal­bat apie len­kų ir lie­tu­vių po­žiū­rį į sun­kiau­sią abie­jų tau­tų is­to­ri­jo­je Vil­niaus klau­si­mą ir pa­grin­di­nę šio gin­čo as­me­ny­bę J. Pil­sud­skį. Į Len­ki­jos ins­ti­tu­to Vil­niu­je ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to su­reng­tą kon­fe­ren­ci­ją į Vil­niaus ro­tu­šę at­vy­ko daug sve­čių iš abie­jų ša­lių kul­tū­ros ir moks­lo ben­druo­me­nių,  is­to­ri­jos my­lė­to­jų.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24