Istorija

Istorija

Nemenčinės bendruomenė kartu su visa Lietuva švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ta proga vasario 14-ąją Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vyko iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas ,,Aš myliu Lietuvą!”.

Romos katalikų Bažnyčia sekmadienį Trakuose paminės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

„No­riu, kad tai nie­ka­da ne­at­si­tik­tų. No­riu, kad grįž­tų sap­nas, ku­ria­me ne­bu­vo vie­los, sto­vyk­los, ba­do, blu­sų ir mir­ties. No­riu, kad Sa­ra gy­ven­tų. Ver­kia­me, nes jau tik­rai ži­no­me, kad iš čia ne­pa­vyks iš­ei­ti. Ir kad ne­tei­sin­ga, kad vie­ni žu­do ki­tus, nes gal­vo­ja, kad šie yra su­ga­din­ti. Net ne­pa­žįs­ta mū­sų“, - ma­žo ro­mų ber­niu­ko Mie­te­ko, su šei­ma at­si­dū­ru­sio mir­ties sto­vyk­lo­je Auš­vic-Bir­ke­nau, is­to­ri­ja su­gu­lė į Na­ta­li­jos Gan­caž (Na­ta­lia Gan­carz) kny­gą vai­kams. Pub­li­ka­ci­ja skir­ta ro­mų Ho­lo­kaus­to au­koms at­min­ti.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24