Religija

Religija

Mi­nint Pa­sau­li­nę pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos die­ną Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas kar­tu su Pa­lai­min­to­jo kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­su ben­dra­dar­biau­jan­čiais ku­ni­gais Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos kop­ly­čio­je au­ko­jo šv. Mi­šias už vi­sus šios įstai­gos pa­cien­tus ir dar­buo­to­jus. Po iš­kil­min­gų pa­mal­dų ga­ny­to­jas pa­šven­ti­no Šv. Faus­ti­nos pa­min­klą, ku­ris se­se­rų pa­stan­go­mis pa­sta­ty­tas hos­pi­so vi­di­nia­me kie­me.

Š. m. rugsėjo 29 d. Butrimonyse buvo atidengtas Jono Pauliaus II paminklas. Paminklo pašventinimo ceremoniją atliko kunigas Pavel Golinski iš Lenkijos. Prieš ceremoniją dar vyko atlaidų Šv. Mišios Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24