Trakai dvigubo jubiliejaus išvakarėse. Įsiklausę į varpų skambėjimą

2017-07-29, 11:21
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Trakai dvigubo jubiliejaus išvakarėse. Įsiklausę į varpų skambėjimą © Teresa Vorobej

Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­ji vis in­ten­sy­viau ruo­šia­si ma­lo­nė­mis gar­sė­jan­čio Die­vo Mo­ti­nos, Lie­tu­vos Glo­bė­jos pa­veiks­lo ka­rū­na­vi­mo 300-osioms me­ti­nėms. Jau rug­sė­jį Tra­kų pa­ra­pi­jo­je pra­si­dės ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas, ku­ris tę­sis iki ki­tų me­tų pa­bai­gos. Sek­ma­die­nį, lie­pos 16 d., bu­vo kon­sek­ruo­tas al­to­rius ir du nau­ji var­pai. 

Var­pai (vie­nas jų sve­ria 700 kg, ki­tas - 420 kg) yra de­di­kuo­ti dviem ju­bi­lie­ji­nėms da­toms, ku­rias 2018 m. mi­nės vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai: Tra­kų Ma­do­nos ka­rū­na­vi­mo 300-osios me­ti­nės ir vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bės 100-osios me­ti­nės. 

„Var­pai - tai žen­klas pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nei ir vi­sam mies­tui - tiek ti­kin­tie­siems, tiek ir ne­ti­kin­tiems, kad pri­si­kė­lęs Kris­tus nu­ga­lė­jo mir­tį. Jų gar­sas iš­reiš­kia Die­vo liau­dies iš­gy­ve­ni­mus, kai ji džiau­gia­si ar­ba ver­kia, dė­ko­ja ar­ba pra­šo, su­si­ren­ka pa­liu­dy­ti sa­vo vie­ny­bės Kris­tu­je slė­pi­nį… 

Įsi­klau­sy­ki­te į var­pų skam­bė­ji­mą, kad iš­girs­tu­mė­te Kris­taus kvie­ti­mą“, - sa­kė Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, ku­ris kon­sek­ra­vo al­to­rių ir pa­šven­ti­no var­pus.

At­ei­ties kar­toms
Iki šiol Tra­kų baž­ny­čios bokš­tuo­se bu­vo trys ne­di­de­li var­pai, iš jų di­džiau­sias sve­ria vos 100 ki­log­ra­mų. Tra­kų de­ka­na­to de­ka­no ku­ni­go Jo­no Va­ra­nec­ko va­do­vau­ja­ma pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nė to­kiu bū­du nu­spren­dė pa­mi­nė­ti ap­va­lias su­kak­tis, ku­rios tu­ri ypa­tin­gą reikš­mę tiek pa­tiems Tra­kams, tiek vi­sai ša­liai. 

„Var­pų gau­de­sys nuo baž­ny­čios sklin­da to­li: pa­sie­kia Tra­kų apy­lin­kes, sklen­džia ne tik Gal­vės, To­to­riš­kių, Ber­nar­di­nų eže­rų ban­go­mis, bet ai­di ir to­li­mes­nia­me Skais­čio eže­re. Var­pai - tai iš­kal­bin­ga mū­sų ži­nia ir at­ei­nan­čioms, ku­rios dar gims, kar­toms“, - sa­kė kle­bo­nas kun. J. Va­ra­nec­kas.

Bro­lių Kru­šev­skių var­pų lie­jyk­la Veng­ru­ve (Węgrów) Len­ki­jo­je - vie­ta, kur bu­vo iš­lie­ti var­pai Tra­kų baž­ny­čiai (G ir H to­na­ci­jo­se). Pa­ga­min­ti iš va­rio (78 proc.) ir ala­vo (22 proc.) ly­di­nio, t. y. iš bron­zos. Abu pa­puoš­ti au­ga­li­niais raš­tais, su už­ra­šais lo­ty­nų kal­ba, žy­min­čiais at­si­ra­di­mo vie­tą ir de­di­ka­ci­jas. Ant di­des­nio pa­vaiz­duo­ta Tra­kų Die­vo Mo­ti­na ir už­ra­šas Li­tu­a­niae pa­tro­na, ma­žes­nia­me, ku­ris skir­tas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo šimt­me­čiui - Vy­tis.

Pa­gim­dy­ti ty­lo­je 
Var­pų pa­šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją pa­ger­bė vie­nas var­pų au­to­rių - An­to­ni Kru­šev­ski (Kru­szew­ski). Kaip sa­kė po­kal­by­je su „Vil­niaus karš­to sa­vait­raš­čiu“, var­pų lie­jyk­la - tai jų šei­mos ver­slas, o jis ir jo pus­bro­lis Voi­cech Kru­šev­ski (Woj­ciech Kru­­s­zew­ski) - tai jau ket­vir­to­ji kar­ta, ku­ri už­si­i­ma var­pų lie­ji­mu. Dir­ba kar­tu su sa­vo tė­vais - bro­liais Ada­mu ir An­dže­ju­mi. Lie­tu­vo­je var­pai iš Kru­šev­skių lie­jyk­los skam­ba, be ki­ta ko, Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je, Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio ir Aukš­ta­dvario baž­ny­čio­se. 

„Mums di­de­lė gar­bė, kad ga­lė­jo­me iš­lie­ti var­pus Tra­kų baž­ny­čiai. Pa­gal ku­ni­go kle­bo­no at­siųs­tus pie­ši­nius su­pro­jek­ta­vo­me gra­fi­ką, raš­tus su­kū­rė Var­šu­vos dai­lės aka­de­mi­jos ab­sol­ven­tas Kšiš­tof Bu­čak (Krzys­ztof Buc­zak). Ma­no pro­se­ne­lis lai­kė­si vie­nos tra­di­ci­jos: var­pai tu­ri bū­ti lie­ja­mi ide­a­lio­je ty­lo­je, nes tik tuo­met gims gra­žus gar­sas. To­dėl tą pas­ku­ti­nį dar­bo eta­pą pra­de­da­me nak­tį, ge­riau­sia, kai nė­ra vė­jo“, - šei­mos pa­slap­tis at­sklei­džia A. Kru­šev­ski.

Lies­ti ir gro­žė­tis 
Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo baig­ta is­to­ri­nės Tra­kų baž­ny­čios re­no­va­ci­ja. Kaip at­me­na ku­ni­gas kle­bo­nas J. Va­ra­nec­kas, tuo­met pa­sta­ty­tas nau­jas al­to­rius iki šiol ne­bu­vo kon­sek­ruo­tas. Prieš ju­bi­lie­jų rei­kė­jo at­lik­ti šią pa­rei­gą. 

„Šian­die­ni­nės iš­kil­mės - tai pa­dė­kos žen­klas Vieš­pa­čiui už vi­sas gau­tas ma­lo­nes. Mū­sų džiaugs­mo šal­ti­nis - ga­li­my­bė nau­do­tis ma­lo­nė­mis, ku­rias mums su­tei­kia pri­si­kė­lęs Kris­tus“, - kal­bė­jo per pa­moks­lą ar­ki­vys­ku­pas pa­brėž­da­mas, kad al­to­rius - tai Kris­taus sim­bo­lis, prie ku­rio vie­ni­ja­mės per Eu­cha­ris­ti­ją. Ar­ki­vys­ku­pas pa­brė­žė, kad ti­kin­čių­jų pa­rei­ga - iš­sau­go­ti vie­ny­bę su Die­vu ir pri­im­ti Jo kvie­ti­mą skelb­ti Ge­rą­ją Nau­jie­ną. 

Mar­mu­rą al­to­riui at­ga­be­no iš Ita­li­jos. Al­to­rių pa­ga­mi­no pa­ra­pi­jie­tis Juo­zas Ru­de­le­vi­čius. Li­tur­gi­jo­je ak­ty­viai da­ly­va­vo ti­kin­tie­ji ir džiau­gė­si, kad ga­li bū­ti svar­baus įvy­kio liu­di­nin­kai. Sek­ma­die­nio šv. Mi­šias kon­ce­leb­ra­vo Tra­kų de­ka­na­to pa­ra­pi­jų ku­ni­gai. Į iš­kil­mes at­vy­ko ir val­džios at­sto­vai: Sei­mo na­rys Ja­ros­lav Nar­ke­vič iš Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos- Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Tra­kų ra­jo­no me­rė Edi­ta Ru­de­lie­nė. 

„Šie var­pai - tai sa­vo­tiš­ka ži­nia, ku­rią mes, ku­rian­tys pa­ra­pi­jos nū­die­ną, per­duo­da­me at­ei­ties kar­toms. Per to­kį ju­bi­lie­jų mi­nė­ji­mą - ir pa­veiks­lo ka­rū­na­vi­mo, ir Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės - no­ri­me pa­brėž­ti, kad mū­sų ša­lies šak­nys yra gi­liai krikš­čio­ny­bė­je“, - sa­vo pa­ste­bė­ji­mais su „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiu“ da­li­jo­si pa­ra­pi­jie­tė, Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ka­ta­žy­na Nar­ke­vič. Ji pri­mi­nė, kad Tra­kai - pir­mie­ji Lie­tu­vo­je - pra­dė­jo švęs­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį. 

Sa­vo ruož­tu cho­ris­tė Ju­li­ja Ne­dzvec­ka pa­brė­žė, kad ga­li­my­bė da­ly­vau­ti to­kio­je iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je di­de­lė gar­bė vi­siems pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­siems. 

Pa­šven­tin­ti nau­ji var­pai baž­ny­čios bokš­te bus su­mon­tuo­ti me­tų pa­bai­go­je. Kle­bo­nas pa­brė­žė, kad da­bar pats lai­kas, kai kiek­vie­nas ga­li iš ar­ti var­pus pa­ma­ty­ti, pa­lies­ti ir jais pa­si­gro­žė­ti. 

Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24