Nešame žmonėms gėrį

2017-01-06, 15:40
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Tadeuš Romanovskij Tadeuš Romanovskij Fot. © L24.lt

Po­kal­bis su Šal­či­nin­kų Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku Ta­deu­šu Ro­ma­nov­skiu.


- Ka­da Šal­či­nin­kuo­se su­si­kū­rė Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė ir kas pa­ska­ti­no įkur­ti šią or­ga­ni­za­ci­ją? Ko­kie jos tiks­lai?
- Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė Šal­či­nin­kuo­se ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ta 2016-ai­siais - Gai­les­tin­gu­mo me­tais - bir­že­lio 10 die­ną. Sa­vo dar­be su­tel­kia­me dė­me­sį į bro­liš­ko­sios mei­lės pa­rem­tą lab­da­rin­gą veik­lą, ku­rios tiks­las - rem­ti skurs­tan­čius, sil­pnes­nius, vi­sus, kam rei­kia pa­gal­bos. Tei­kia­me so­cia­li­nę, dva­si­nę, edu­ka­ci­nę pa­ra­mą li­ki­mo nu­skriaus­tiems as­me­nims bei šei­moms, ne­pri­klau­so­mai nuo jų kil­mės, ti­kė­ji­mo ar tau­ty­bės. Esa­me vie­šo­ji pel­no ne­sie­kian­ti įstai­ga, pa­de­dan­ti vie­tos ben­druo­me­nei. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo įkur­ta pa­si­tu­rin­čių žmo­nių, ku­rie sa­vo tu­ri­mo­mis ma­te­ria­li­nė­mis gė­ry­bė­mis no­ri pa­si­da­lin­ti su ki­tais, ku­rie tu­ri ti­kė­ji­mą ir ir­gi no­ri su juo pa­si­da­lin­ti. 

- Ko­kių pro­fe­si­jų ar vi­suo­me­ni­nių gru­pių at­sto­vai yra su­si­bū­rę į jū­sų va­do­vau­ja­mą or­ga­ni­za­ci­ją? 
- Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nę su­da­ro žmo­nės iš įvai­rių vi­suo­me­nės sluoks­nių ir am­žiaus gru­pių. Mums svar­biau­sias aks­ti­nas - kar­tu pa­dė­ti ki­tiems. Jau­ni­mas ga­li pri­si­dė­ti sa­va­no­riau­da­mas, pen­si­nin­kai - teik­ti dva­si­nę pa­ra­mą, ver­sli­nin­kai - pa­dė­ti fi­nan­siš­kai. Svar­bus no­ras da­lin­tis gė­riu, ku­ris ga­li bū­ti įvai­rus. 

- Ko­kio­mis vi­suo­me­ni­nė­mis ak­ci­jo­mis, ini­cia­ty­vo­mis ga­li pa­si­gir­ti Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė pir­mai­siais veik­los me­tais?
- Ne­pa­si­tu­rin­čiai dau­gia­vai­kei šei­mai pa­do­va­no­jo­me vai­kiš­ką ve­ži­mė­lį, nie­ko iš ar­ti­mų­jų ne­be­tu­rin­čiam vie­ni­šam pa­gy­ve­nu­siam žmo­gui - nau­ją ant­klo­dę, skurs­tan­tiems žmo­nėms nu­ve­žė­me mais­to pro­duk­tų - tai mū­sų ak­ci­jos, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja­me nuo­lat. Jų ne­skai­čiuo­ja­me, tie­siog sten­gia­mės kuo grei­čiau su­teik­ti pa­ra­mą tiems, ku­riems jos rei­kia. Vi­siš­kai ne­se­niai Jan­čiū­nų kai­me per gais­rą tris vai­kus au­gi­nan­ti mo­ti­na ne­te­ko na­mų ir vi­so tu­rė­to tur­to. At­ve­žė­me jiems vai­kiš­ką lo­vy­tę, dar­bo sta­lą su kė­du­te, ne­tru­kus nu­pirk­si­me nau­ją šal­dy­tu­vą. Ren­ka­me šiai šei­mai fi­nan­si­nes lė­šas, kad ga­lė­tų pra­dė­ti nau­ją sa­vo gy­ve­ni­mo eta­pą. 

Iš di­des­nių Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nės su­reng­tų ini­cia­ty­vų ne­abe­jo­ti­nai rei­kė­tų pri­si­min­ti vai­kams iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų lie­pos-rug­pjū­čio san­dū­ro­je Vil­niaus Šv. Juo­za­po ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je su­reng­tą sto­vyk­lą. 

- Ko­kia bu­vo šios ne­ti­pi­nės va­sa­ros sto­vyk­los pro­gra­ma?
- Vai­kai ne tik mo­kė­si mels­tis ir gie­do­ti, bet ir tre­ni­ra­vo­si, da­ly­va­vo eks­kur­si­jo­se po Vil­nių. Iš vi­so per dvi pa­mai­nas sto­vyk­la­vo 103 vai­kai. Vai­kai gy­ve­no se­mi­na­ri­jos ben­dra­bu­ty­je, ga­vo ge­rą mai­ti­ni­mą ir svar­biau­sia - ak­ty­viai lei­do lai­ką krikš­čio­niš­kų­jų ver­ty­bių dva­sia. Iki va­sa­ros dar daug lai­ko, ta­čiau jau da­bar pra­de­da­me ruoš­tis nau­jai sto­vyk­lai, į ku­rią no­ri­me pa­kvies­ti du­kart dau­giau vai­kų. Ti­ki­me, kad pa­na­šiai kaip ir per­nai prie sto­vyk­los or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dės Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. 

- Su kuo dar, be Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ben­dra­dar­biau­ja Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė?
- Mū­sų iš­ti­ki­mi pa­tik­rin­ti part­ne­riai Lie­tu­vo­je yra Šal­či­nin­kų de­ka­na­to „Ca­ri­tas“, Šal­či­nin­kų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras bei Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Le­vic­tus“. Pa­ra­mą tei­kia ir mū­sų bi­čiu­liai iš Len­ki­jos - drau­gi­ja „Od­ra-Nie­men“ iš Vroc­la­vo (Wrocław) ir Tar­no­vo Pod­gur­ne (Tar­no­wo Podgórne). Len­kai at­ga­be­na mais­to pre­kių ir nau­jų dra­bu­žių, ku­riais da­li­ja­mės su sto­ko­jan­čio­mis šei­mo­mis ir vie­ni­šais as­me­ni­mis. Vi­siš­kai ne­se­niai iš mū­sų bi­čiu­lio Len­ki­jo­je, už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės pir­mi­nin­ko Kšyš­to­fo Pa­ve­le­ko (Krzys­ztof Pa­wełek) ga­vo­me pa­kvie­ti­mą 40 vai­kų ir 4 glo­bė­jams į sto­vyk­lą Len­ki­jo­je. Dar 40 vai­kų va­sa­ros atos­to­goms į Len­ki­ją kvie­čia „Ca­ri­tas“. 

- Kaip pa­mi­nė­jo šv. Ka­lė­das Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nės na­riai?
- Šven­čių iš­va­ka­rė­se su­ren­gė­me ka­lė­di­nį su­si­ti­ki­mą, ku­rio me­tu prie šven­ti­nio sta­lo pa­si­da­li­jo­me ka­lė­dai­čiais ir pa­lin­kė­jo­me vie­ni ki­tiems kuo ge­riau­sios klo­ties. Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu įvai­riuo­se Šal­či­nin­kų ra­jo­no kam­pe­liuo­se ap­lan­kė­me Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nės glo­bo­ja­mus vai­kus ir jiems iš­da­li­jo­me 120 ka­lė­di­nių do­va­nų.

Kalbėjosi Andžej Kolosovski

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24