Praėjusį šeštadienį, balandžio 22-ą dieną Vilniaus rajono gyventojai sujungę bendras jėgas bei neišsigandę vėjuotų orų, pasiryžo sutvarkyti per 100 Vilniaus rajono viešųjų erdvių.

Ko­vo 28 die­ną Vil­niaus r. Mai­šia­ga­los vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je vy­ko pro­jek­to „Te­at­ras – ug­dy­mo pro­ce­so drau­gas ir pa­gal­bi­nin­kas“ bai­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja. Į ją pa­si­da­lin­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi su­si­rin­ko iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gai iš Vil­niaus r. Avi­žie­nių, La­vo­riš­kių, Mai­šia­ga­los, Ne­men­či­nės lop­še­lių-dar­že­lių, Ana­vi­lio vai­kų dar­že­lio, Gli­tiš­kių mo­kyk­los-dar­že­lio, Eg­liš­kių Šv. J. Bos­ko gim­na­zi­jos, Mai­šia­ga­los kun. J. Ob­rems­kio gim­na­zi­jos, Rie­šės Šv. F. Ko­vals­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Šal­či­nin­kų r. Ei­šiš­kių lop­še­lio-dar­že­lio „Ži­bu­rė­lis“.

Vil­niaus ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­rius vi­du­ti­niš­kai per pa­rą su­lau­kia 9-13 iš­kvie­ti­mų, ta­čiau kaip tei­gia šio sky­riaus va­do­vas gy­dy­to­jas Mark Bar­kov­ski, tik pen­kis iš jų ga­li­ma kva­li­fi­kuo­ti kaip sku­bius ir pa­grįs­tus. Anot „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ pa­šne­ko­vo, li­kę iš­kvie­ti­mai api­bū­di­na­mi kaip tie, ku­riuos ga­li­ma ati­dė­ti, pa­skirs­tant juos per 30 mi­nu­čių nuo to mo­men­to, kai juos įre­gist­ruo­ja dis­pe­če­ris. 

Kovo 31 – balandžio 1 dienomis Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje vyko respublikinis tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos olimpiados etapas. Jame dalyvavo ir Vilniaus r. gimnazijų ir pagrindinių mokyklų atstovai, laimėję rajoninį etapą, vykusį vasario mėnesį Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje.

Bėgantis laikas matuojamas ne tik metais, bet ir nuveiktais darbais bei pasiektais laimėjimais. Š. m. kovo 31 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje merė Marija Rekst pristatė praėjusių metų Savivaldybės pasiekimus bei aptarė reikšmingus visuomeninio gyvenimo įvykius Vilniaus rajone.

Šią savaitę paskelbtas ekstremalus įvykis dėl didelės taršos Vanaginės kaime, Vilniaus rajone, vakar buvo atšauktas. Vis dėlto aplinkosaugininkai mano, kad šis įvykis galėjo būti tyčinis, suplanuotas atsakomybės išvengti bandžiusios įmonės nusikaltimas, todėl kreipėsi į prokurorus, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šią savaitę Vilniaus rajono savivaldybės Vanaginės kaime į aplinką patekus dideliam kiekiui pavojingų atliekų, buvo užteršta aplinka, ypač – šalia esantis priešgaisrinis tvenkinys. Laimei, šis tvenkinys nesusisiekia su kitais atvirais vandens telkiniais.

Minėdama 2017-uosius, paskelbtus piliakalnių metais, prie Vilniaus įsikūrusi Neries regioninio parko direkcija kviečia į ypatingą žygį. Šį šeštadienį, balandžio 1 d., kartu su archeologais G. Vėliumi ir R. Vengaliu bus tyrinėjami statūs Neries šlaitai saugomoje teritorijoje, kuri, specialistų akimis, turi didelį potencialą slėpti dar neatrastą kultūros paveldo objektą – ne vieną šimtmetį skaičiuojantį piliakalnį.

Šiandien po aplinkosaugininkų kreipimosi Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalų įvykį dėl didelės taršos Vanaginės kaime į aplinką patekus pavojingoms atliekoms, praneša Aplinkos ministerija.

Kovo 18 d. Žiežmariuose vyko Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės smiginio varžybos. Į varžybas atvyko net po 32 vaikinų ir merginųkomandos.

Puslapis 1 iš 31
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24