Lietuvos vyskupų paskelbtiems Pal. Teofiliaus Matulionio metams artėjant į pabaigą, Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyks Švč. Sakramento adoracija, skirta dėkoti Viešpačiui už šiais metais mums dovanotą palaimintąjį Teofilių. Jam užtariant galime prašyti Dievo malonių savo šeimoms, parapijoms ir Tėvynei.

Vilniaus arkivyskupija liepos 5 dieną paskelbė apie naujus Vilniaus arkivyskupijos kurijos kunigų paskyrimus.

Skelbiame Lietuvos vyskupų velykinį ganytojišką laišką.

Jau ke­lias sa­vai­tes di­des­nė­se Vil­niaus ir Vil­niaus kraš­to pa­ra­pi­jo­se Švč. Ko­mu­ni­ją ti­kin­tie­siems da­li­ja ir pa­sau­lie­čiai. Tai tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui ar­ki­vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo pa­skir­ti eks­tra­or­di­na­ri­niai Švč. Ko­mu­ni­jos da­ly­to­jai, ku­rie pa­dės sa­vo pa­ra­pi­jų kle­bo­nams per Šv. Mi­šias da­ly­ti Šven­čiau­si­ą­jį Sak­ra­men­tą.

2017 metais Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas šiose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose:

Šių metų gruodžio 14 dieną, vėlai vakare, mirė sunkiai sirgęs kunigas, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras Marek Butkevič, pranėšė Vilniaus arkivyskupija.

Sekmadienį  7 val. ryto baigėsi Švč. Sakramento adoracija Katedroje prie Dievo Gailestingumo paveikslo. 9 val. Arkikatedroje prasidėjo Ryto malda – Dievo tautos liturginės valandos. Susirinkusieji buvo pasveikinti su sekmadieniu tradiciniu krikščionių Velykų laiko pasveikinimu „Kristus prisikėlė!“.

„Baž­ny­čios sta­ty­ba tu­ri pra­si­dė­ti ti­kin­čių­jų šir­dy­se“, – tei­gia Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, ku­ris da­ly­vau­jant Vil­niaus vys­ku­pui aug­zi­lia­rui Arū­nui Po­niš­kai­čiui ir ku­ni­gams pa­šven­ti­no ker­ti­nį ak­me­nį ir kar­tu su kap­su­le įdė­jo jį į sos­ti­nės Pi­lai­tės mik­ro­ra­jo­ne iš­kil­sian­čios Šv. Juo­za­po baž­ny­čios bū­si­mo cen­tri­nio al­to­riaus vie­tą.

Pir­mą­jį nau­jai­siais me­tais su­si­rin­ki­mą Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ti­ky­bos mo­ky­to­jai su­ren­gė Juod­ši­liuo­se – gy­ven­vie­tė­je, kur ke­le­rius me­tus gy­ve­no pa­lai­min­ta­sis My­ko­las So­poc­ka. Šven­ti­nis su­si­ti­ki­mas vy­ko penk­ta­die­nį, sau­sio 8 d., ir pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis vie­tos baž­ny­čio­je, ku­ri po dau­ge­lio me­tų pa­ga­liau bus kon­sek­ruo­ta.

Vilniaus arkivyskupija trečiadienį savo tinklalapyje paskelbė apie naujus Vilniaus arkivyskupijos kurijos kunigų paskyrimus: įvyko nemažai aktualių pokyčių.

Puslapis 2 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24