I Mariologinis kongresas Vilniaus arkivyskupijoje

2017-12-20, 23:21
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
I Mariologinis kongresas Vilniaus arkivyskupijoje fot. Teresa Vorobiej

„Nu­ta­rė­me su­reng­to šį kon­gre­są, kad kuo dau­giau pa­pa­sa­ko­tu­me apie Ma­ri­ją, Die­vo ir mū­sų Mo­ti­ną. No­ri­me per tai iš­reikš­ti Jai mū­sų mei­lę, pri­si­ri­ši­mą ir dė­kin­gu­mą, kaip vai­kas, ku­ris ne­nu­sto­ja­mai ga­li pa­sa­ko­ti apie sa­vo ma­mą“, - sa­kė Tra­kų pa­ra­pi­jos, kur vy­ko I Ma­rio­lo­gi­nis kon­gre­sas, kle­bo­nas kun. Jo­nas Va­ra­nec­kas. Anot šio fo­ru­mo šei­mi­nin­ko, Lie­tu­vai įžen­gus į Ju­bi­lie­ji­nius Tra­kų Die­vo Mo­ti­nos me­tus pa­ra­pi­ja, ku­ri yra ša­lies Glo­bė­jos būs­ti­nė, sten­gia­si or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, ku­rių tiks­las stip­rin­ti ma­ri­ji­nį žmo­nių dva­sin­gu­mą. At­ei­nan­čiais me­tais bū­tent Tra­kai bus Ma­ri­jos mo­kyk­la Lie­tu­vos ir už­sie­nio ti­kin­tie­siems.


Pir­ma­sis toks su­si­ti­ki­mas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jo­je pra­si­dė­jo per vie­ną di­džiau­sių ma­rio­lo­gi­nių šven­čių - Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo iš­kil­mes - gruo­džio 8-ąją ir tę­sė­si gruo­džio 9-10 die­no­mis. Kon­gre­se da­ly­va­vo ti­kin­tie­ji iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, o tarp pre­le­gen­tų bu­vo ir šios te­mos ži­no­vai iš Len­ki­jos: pran­ciš­ko­nas, prof. ha­bil. dr. tė­vas Sta­nis­lav Ce­les­tyn Na­piur­kov­ski (Sta­nisław Ce­les­tyn Na­piórkow­ski), ka­dai­se va­do­va­vęs pir­ma­jai Len­ki­jo­je Ma­rio­lo­gi­jos ka­ted­rai Liub­li­no ka­ta­li­kiš­ka­ja­me  uni­ver­si­te­te, ir dr. Mo­ni­ka Va­lus (Wa­luś), dog­ma­ti­kos dės­ty­to­ja Var­šu­vos kar­di­no­lo Ste­fa­no Vy­šins­kio uni­ver­si­te­te ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­se Kro­ku­vo­je ir Ploc­ke. 

Pa­žin­ti Ma­ri­ją
Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas ėmė­si glo­bo­ti ren­gi­nį. Kvie­tė, kad kon­gre­so da­ly­viai „iš­plauk­tų gi­liau ir pa­žvelg­tų į sa­vo ti­kė­ji­mą per Ma­ri­jos as­me­ny­bės priz­mę“.

Pir­mo­ji kon­gre­so die­na, gruo­džio 8-oji, bu­vo skir­ta jau­ni­mui. Baž­ny­čio­je vy­ko ka­te­che­zės ir šv. Mi­šios, ku­rias au­ko­jo vys­ku­pas no­mi­na­tas Da­rius Tri­jo­nis. Va­ka­re kon­gre­so da­ly­viai da­ly­va­vo Švie­sos ro­ži­nia­me Tra­kų mies­te.

„Ėjo­me mies­to gat­vė­mis su žva­kė­mis kal­bė­da­mi ro­ži­nį. Bu­vo mū­sų daug. Ma­nau, kad tai bu­vo gra­žus jau­nų žmo­nių ti­kė­ji­mo liu­di­ji­mas“, - po­kal­by­je su „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiu“ sa­kė kon­gre­so or­ga­ni­za­to­rius, Tra­kų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. J. Va­ra­nec­kas. Pa­brė­žė, kad kon­gre­sas yra is­to­ri­nis įvy­kis, juk nei prieš ka­rą, nei po ka­ro nie­ko pa­na­šaus Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jo­je ne­bu­vo. „Tai mus įpa­rei­go­ja, kad at­gai­vin­tu­me sa­vo sie­las. Įpa­rei­go­ja ir ne­se­niai mū­sų baž­ny­čiai su­teik­tas ma­žo­sios ba­zi­li­kos ti­tu­las bei Ma­ri­ja ar­čiau pa­žin­ti no­rin­čių žmo­nių su­si­do­mė­ji­mas“, - sa­kė kle­bo­nas.

Pa­mal­du­mas ir dog­mos
Pa­grin­di­nė kon­gre­so die­na bu­vo šeš­ta­die­nis, gruo­džio 9-oji, kai vy­ko kon­fe­ren­ci­ja ir dis­ku­si­ja apie Ma­ri­jos vaid­me­nį Iš­ga­ny­mo dar­be ir Jos už­ta­ri­mą pas Sū­nų. Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo Tra­kų ba­zi­li­ko­je šv. Mi­šio­mis, ku­rias au­ko­jo Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas G. Gru­šas kar­tu su kon­gre­se da­ly­vau­jan­čiais ku­ni­gais. Vė­liau ti­kin­tie­ji per­si­kė­lė į po­sė­džių sa­lę, kur vy­ko pa­skai­tos ir dis­ku­si­jos apie Die­vo Mo­ti­ną.

Doc. Dr. Vy­tau­tas Ali­šaus­kas kal­bė­jo apie Ma­ri­ją kaip apie to­bu­lą Kris­taus mo­ki­nę. „Ma­ri­ja ne­ga­li kon­tro­liuo­ti tam tik­rų da­ly­kų, ji gy­ve­na Die­vo Žo­džiu ir no­ri pri­im­ti vis­ką, ką sa­ko Jė­zus, o tai yra tik­ros mo­ti­nys­tės žen­klas“, - sa­kė  V. Ali­šaus­kas. Kun. dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas iš Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos pri­sta­tė pra­ne­ši­mą apie ma­ri­ji­nes dog­mas. Kal­bė­jo, be ki­ta ko, kad kai ku­rių su Ma­ri­ja su­si­ju­sių tie­sų pa­skel­bi­mas rė­mė­si il­gų šimt­me­čių Baž­ny­čios tra­di­ci­jo­mis ir ti­kin­čių­jų pa­mal­du­mu.

„Įsi­ti­ki­ni­mas apie ypa­tin­gą Die­vo Mo­ti­nos sta­tu­są ir Ne­kal­tą­jį Jos Pra­dė­ji­mą bu­vo la­bai gy­vas tarp gy­ven­to­jų, o tai tu­rė­jo įta­kos dog­mos su­si­for­ma­vi­mui“, - kal­bė­jo kun. dr. A. Val­kaus­kas.

Per Jė­zų į Ma­ri­ją
Pre­le­gen­tai iš Len­ki­jos - prof. tė­vas S. C. Na­piur­kov­ski ir dr. M. Va­lus - kal­bė­jo apie po­pie­žiaus len­ko šv. Jo­no Pau­liaus ma­ri­ji­nį pa­mal­du­mą.

„Ma­žai ži­no­jau apie šią vie­tą, o ga­vęs kvie­ti­mą į kon­fe­ren­ci­ją svars­čiau apie ma­no pa­skai­tos te­mą. Tuo­met su­ži­no­jau, kad prie baž­ny­čios sto­vi Šv. Jo­no Pau­liaus II pa­min­klas, ir tai man pa­suf­le­ra­vo spren­di­mą - pri­sta­ty­ti Jo­no Pau­liaus II mo­ky­mą apie Ma­ri­ją. Juk jis bu­vo ži­no­mas kaip po­pie­žius, ku­ris be ga­lo pa­si­ti­kė­jo Die­vo Mo­ti­na“, -  „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiui“ sa­kė pran­ciš­ko­nas.

Sve­čių iš Len­ki­jos pa­skai­ta bu­vo su­si­ju­si su šv. Jo­no Pau­liaus II ma­rio­lo­gi­niais nu­ste­bi­mais. Tė­vas S. C. Na­piur­kov­ski iš­sky­rė 18 ne­ti­pi­nių, kaip „ma­ri­ji­niam po­pie­žiui“, te­zių po­pie­žiaus mo­ky­me. „Įdė­miai klau­sy­da­ma­sis to, ką kal­bė­jo ir ra­šė apie Die­vo Mo­ti­ną šv. Jo­nas Pau­lius II, pa­žy­mė­jau 18 nu­ste­bi­mų. Kvie­čiu ste­bė­tis su ma­ni­mi“, - sa­kė pran­ciš­ko­nas ir pra­dė­jo var­dy­ti:  ke­tu­ri nu­ste­bi­mai en­cik­li­ka „Re­demp­to­ris Ma­ter“, 2 ro­ži­nio nu­ste­bi­mai, 2 nu­ste­bi­mai Fa­ti­ma, Kal­va­ri­jos nu­ste­bi­mai, 4 nu­ste­bi­mai tuo, kaip sė­mė­si iš šv. Liud­vi­ko Gri­gio­no de Mont­for­to (iš jo ma­ri­ji­nio pa­mal­du­mo Ka­ro­lis Voi­ty­la pa­si­ė­mė sa­vo kaip vys­ku­po, o po to ir po­pie­žiaus, šū­kį „To­tus Tu­us“ („Vi­sas Ta­vo“), nu­ste­bi­mas iko­nos te­olo­gi­ja, nu­ste­bi­mas šū­kiu „Per Ie­sum ad Ma­riam“ („Per Jė­zų į Ma­ri­ją“), nu­ste­bi­mas pro­gra­ma „Jė­zau, pa­si­ti­kiu Ta­vi­mi!“ ma­ri­jo­niš­ku­me, 2 nu­ste­bi­mai tė­vu Mak­si­mi­li­jo­nu Ma­ri­ja Kol­be.

„Po­pie­žius iš Len­ki­jos bu­vo ži­no­mas dėl sa­vo pri­si­ri­ši­mo prie Die­vo Mo­ti­nos, to­dėl ga­lė­jo­me ti­kė­tis, kad pra­dės nuo ma­ri­ji­nės en­cik­li­kos. Tai­gi ne: pra­dė­jo nuo en­cik­li­kos apie gai­les­tin­gu­mo ku­pi­ną Die­vą, apie Kris­tų Iš­ga­ny­to­ją ir apie Šven­tą­ją Dva­sią, o tik po to apie Die­vo Ma­ri­ją. Taip vis­kas tu­ri bū­ti, vis­kas sa­vo vie­to­se: iš pra­džių di­dė­lė Tri­lo­gi­ja apie Vieš­pa­tį Šven­čiau­sio­je Tre­jy­bė­je ir tik po to vi­sas li­kęs pa­sau­lis su mū­sų Vieš­pa­ties Mo­ti­na pir­miau­sia“, - kal­bė­jo prof. ha­bil. dr. tė­vas S. C. Na­piur­kov­ski.

Kal­bė­da­mas apie ro­ži­nio pa­mal­du­mą jis pa­brė­žė, kad tai šv. Jo­nui Pau­liui II tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi už ro­ži­nio pra­plė­ti­mą pa­pil­do­mais Švie­sos slė­pi­niais. Pa­ste­bė­jo, kad po­pie­žius pa­ta­rė ne tik kal­bė­ti ro­ži­nį, bet ir jį kon­tem­pliuo­ti. Prof. S. C. Na­piur­kov­ski at­krei­pė dė­me­sį į vie­ną de­ta­lę: Evan­ge­li­jo­je yra vie­nin­te­lė Die­vo Mo­ti­nos mal­da, va­di­na­mo­ji Mag­ni­fi­cat „Ma­no sie­la šlo­vi­na Vieš­pa­tį“, ir ši vie­nin­te­lė mal­da ne­pa­te­ko į ro­ži­nį. Nors Baž­ny­čia kar­to­ja ją kas va­ka­rą per miš­pa­rus.

„2000 me­tais da­ly­va­vau Ro­mo­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nia­me ma­rio­lo­gi­jos kon­gre­se. Šv. Mi­šioms jo pa­bai­go­je va­do­va­vo po­pie­žius. Jis sa­kė ir pa­moks­lą, jį bai­gė la­bai pa­pras­tai ir kar­tu ne­pa­pras­tai. Pa­pras­tai pa­sa­kė: Tai­gi pas Jė­zų per Ma­ri­ją. Ta­čiau tuo ne­bai­gė ho­mi­li­jos, o pa­kė­lęs akis nuo teks­to, pa­ty­lė­jo aki­mir­ką ir pa­sa­kė: O taip pat pas Ma­ri­ją per Jė­zų“, - pa­sa­ko­jo pran­ciš­ko­nas iš Ne­po­ka­lia­nu­vo (Nie­po­ka­lanów). Po šių po­pie­žiaus žo­džių Len­ki­jo­je bu­vo su­reng­tas sim­po­ziu­mas, ku­ris iš­aiš­ki­no, kad tu­ri­mas ome­ny­je ne Jė­zaus už­ta­ri­mas pas Mo­ti­ną. O tai, kad tas, ku­ris žvel­gia į Kris­taus slė­pi­nius, tas pa­ste­bės juo­se ir Die­vo Mo­ti­ną. Pa­ste­bės tei­sin­go­se pro­por­ci­jo­se ir tei­sin­go­je Jos vie­to­je. Kon­tem­pliuo­da­mi Jė­zų ga­li­me tei­sin­gai pa­žin­ti Jo Mo­ti­ną.

At­mi­ni­mo kul­tū­ra
Ant­ro­jo­je die­nos da­ly­je kon­gre­so da­ly­viai ga­lė­jo rink­tis te­mi­nius už­si­ė­mi­mus. Juo­se kal­bė­ta apie tai, ką reiš­kia krei­pi­niai Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos li­ta­ni­jo­je, apie Ma­ri­ją ir Šven­tą­jį Raš­tą, bu­vo ap­žvelg­ta Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos iko­nog­ra­fi­ja, kal­bė­ta apie Ma­ri­jos gies­mes gri­ga­liš­ka­ja­me cho­ra­le. No­rin­tie­ji ga­lė­jo da­ly­vau­ti pa­skai­to­je-eks­kur­si­jo­je į Tra­kų ba­zi­li­ką „Tra­kų Ma­do­nos kul­tas kaip at­min­ties kul­tū­ros reiš­ki­nys“.

Kon­gre­so da­ly­viai tu­rė­jo pro­gą da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je su fo­ru­mo pre­le­gen­tais. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas G. Gru­šas, dr. V. Ali­šaus­kas, prof. ha­bil. dr. S. C. Na­piur­kov­ski. Va­ka­rop bu­vo pa­ro­dy­ta mo­nod­ra­ma „Ti­kiu vi­sa ap­iman­čia ta­vo mei­le“ (rež. Ar­vy­das Le­be­liū­nas).

Sek­ma­die­nis, gruo­džio 10 d., bu­vo ben­druo­me­nės die­na ba­zi­li­ko­je. Šv. Mi­šias len­kų kal­ba au­ko­jo pran­ciš­ko­nas tė­vas S. C. Na­piur­kov­ski ir sa­vo pa­moks­le at­krei­pė dė­me­sį į tai, kur Ma­ri­ja yra pa­vyz­dys ti­kin­tie­siems. Šv. Mi­šias lie­tu­vių kal­ba au­ko­jo Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos vys­ku­po aug­zi­lia­ro va­do­vau­ja­mi ku­ni­gai. Po pa­mal­dų įvy­ko kon­cer­tas „Gies­mės Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai“, jas gie­do­jo Na­cio­na­li­nės M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los cho­ras ir Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos jau­ni­mo cho­ras.

„Bai­gia­me Ma­rio­lo­gi­jos kon­gre­są, ku­ris pa­dė­jo su­stip­rin­ti ži­nias apie Ma­ri­jos gy­ve­ni­mą. Bu­vo­me ir to­liau esa­me Jos mo­kyk­lo­je. Žvel­gia­me į Ją, ka­rū­nuo­tą prieš 30 me­tų, ir pra­šo­me Jos už­ta­ri­mo, kad bū­da­mi Jos vai­kai iš­ti­ki­mai ei­tu­me pas­kui Jė­zų, kur­da­mi Die­vo Ka­ra­lys­tę mū­sų šei­mo­se ir ben­druo­me­nė­se“, - sa­kė vys­ku­pas A. Po­niš­kai­tis.

Te­re­sa Vo­ro­bej
Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24