Socialinės rizikos šeimų vaikų globa. Saliamono sprendimui prilygstantis iššūkis

2017-03-11, 14:35
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
asociatyvi iliustracija asociatyvi iliustracija fot. M.Paliuškevič

Tė­vas ne­se­niai mi­rė, o mo­ti­na iš­ėjo į kai­mą gir­tau­ti, pa­lik­da­ma ma­žą vai­ke­lį na­mie… Kai­my­nai pra­ne­šė po­li­ci­jai, apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją in­for­ma­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių. Po­li­ci­ja pra­dė­jo ne­at­sa­kin­gos mo­ti­nos pa­ieš­ką, vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ieš­ko vai­kui nau­jo glo­bė­jo ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Juk ma­žy­lis ne­ga­li bū­ti pa­lik­tas li­ki­mo va­liai.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai, ku­riems dar­bas su šei­mo­mis iš so­cia­li­nės ri­zi­kos pa­ri­bio yra kas­die­ny­bė, ga­li pa­pa­sa­ko­ti ne vie­ną to­kią liūd­ną is­to­ri­ją apie skriau­džia­mus, že­mi­na­mus, pa­lie­ka­mus, pa­mirš­ta­mus ir ap­leis­tus vai­kus. Apie mo­ti­nas ir tė­vus, ku­rių na­tū­ra­lius jaus­mus ir mo­ti­nys­tės bei tė­vys­tės ins­tink­tus pa­si­glem­žė griau­nan­ti ža­lin­go įpro­čio ban­ga. Nors dau­gu­ma at­ve­jų vi­sų ne­lai­mių prie­žas­čių rei­kė­tų ieš­ko­ti al­ko­ho­liz­me, kiek­vie­nas kon­kre­tus at­ve­jis, anot Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ju­lia­nos Li­pins­kos, rei­ka­lau­ja in­di­vi­du­a­laus pri­ėji­mo ir ki­to­kio spren­di­mo.

Glo­bė­jų pa­ieš­ka
„Šian­dien, jei ži­no­me, kad bū­si­me pri­vers­ti pa­im­ti vai­ką iš šei­mos, mus ap­ima pa­ni­ka, nes ne­tu­ri­me kur jį dė­ti. Vi­si vai­kų na­mai dau­giau­sia yra per­pil­dy­ti, o Vil­niaus su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai mū­sų vai­kų ne­be­pri­ima. Vai­kas tu­ri tu­rė­ti nu­sta­ty­tą svei­ka­tos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta­me są­ra­še esan­čios li­gos diag­no­zę, kad ga­lė­tu­me nu­kreip­ti jį į šią bū­tent glo­bos ins­ti­tu­ci­ją. Be­lie­ka vie­nin­te­lė vie­ta - Šei­mos ir vai­ko kri­zių cen­tras Kal­ve­liuo­se, kur tu­ri­me tei­sę pa­lik­ti vai­ką tik tris pa­ras. To­dėl in­ten­sy­viai ieš­ko­me glo­bė­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų Vil­niaus ap­skri­ty­je, kad vai­kas ne­bū­tų iš­vež­tas to­li nuo jo šei­my­ni­nės ap­lin­kos. Aiš­ki­na­me, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja, pra­šo­me, kad kas nors pri­im­tų vai­ką. Tu­ri­me šei­mas, ku­rios yra bai­gu­sios Glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ir įtė­vių mo­ky­mo ir kon­sul­ta­vi­mo kur­sus, to­dėl ir į jas krei­pia­mės. Jei nė­ra nei gi­mi­nių, nei šei­mos, ku­ri ga­lė­tų im­tis glo­bo­ti vai­ką, ta­da ve­ža­me jį į vai­kų glo­bos na­mus, jei tik ran­da­me vie­tą“, – aiš­ki­na J. Li­pins­ka. 

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus duo­me­ni­mis, šiuo me­tu 92 vai­kai iš Vil­niaus ra­jo­no au­ga vals­ty­bi­nė­se ir ne­vals­ty­bi­nė­se glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se Vil­niu­je, taip pat Vil­niaus, Šven­čio­nių ir Tra­kų ra­jo­nuo­se. 187 vai­kai au­ga šei­mo­se. 

Daž­niau­siai glo­bo­ti vai­kus iš aso­cia­lių šei­mų ima­si gi­mi­nai­čiai: se­ne­lės, se­ne­liai, te­tos, dė­dės.

Mo­ty­va­ci­ja keis­tis: taip ir ne
„Vai­ką izo­lia­vus iš šei­mos juk ski­ria­ma lai­ki­na glo­ba. Dir­ba­me su šei­ma ir žiū­ri­me, koks bus mū­sų ben­dro dar­bo re­zul­ta­tas, ar mū­sų spren­di­mas tik­rai pa­grįs­tas. Jei tė­vai mo­ty­vuo­ti su­si­grą­žin­ti sa­vo vai­ką, vyk­do mū­sų są­ly­gas: gy­do­si nuo li­gų, al­ko­ho­liz­mo, lan­ko­si pas psi­chiat­rą, kon­sul­tuo­ja­si su psi­cho­lo­gu. Sten­gia­si įveik­ti vi­sas kliū­tis, ku­rios truk­do jiems bū­ti nor­ma­liais tė­vais. Jei yra mo­ty­vuo­ti, tai ir sa­vo vai­kus ap­lan­ko vai­kų glo­bos na­muo­se“, – pa­sa­ko­ja Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­ja. Jei jiems pa­vyks­ta iš­trūk­ti iš ža­lin­gų įpro­čių liū­no ir at­gau­ti vai­kus, at­ei­na pa­dė­ko­ti. De­ja, kaip pa­žy­mi „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ pa­šne­ko­vė, mo­ty­vuo­tų tė­vų pa­keis­ti šei­my­ni­nę si­tu­a­ci­ją yra la­bai ma­žai. 

Pa­gal įsta­ty­mus, lai­ki­na glo­ba ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta trims mė­ne­siams vai­kams iki tre­jų me­tų, vy­res­niems vai­kams – iki 12 mė­ne­sių. Jei tė­vai ne­pa­si­nau­do­ja sa­vo ga­li­my­be su­si­grą­žin­ti vai­kus, nie­ko ne­da­ro, kad pa­keis­tų sa­vo gy­ve­ni­mą į ge­rą­ją pu­sę, tuo­met Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius krei­pia­si į teis­mą su pra­šy­mu ap­ri­bo­ti tė­vų val­džią. Kar­tu įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba yra in­for­muo­ja­ma apie ga­li­my­bę įvai­kin­ti vai­ką. Jei vai­ku šei­ma ne­si­rū­pi­na, jis ne­įvai­ki­na­mas, iki jam su­kan­kant 18 me­tų jo gy­ve­ni­mo prie­globs­čiu bus vai­kų glo­bos na­mai.

Si­tu­a­ci­ja – kaip elek­tro­kar­diog­ra­ma
Anot mū­sų pa­šne­ko­vės, si­tu­a­ci­ja Vil­niaus ra­jo­ne pri­me­na elek­tro­kar­diog­ra­mą.

„Kai ku­rio­je nors vie­to­vė­je mums pa­vyks­ta su­val­dy­ti kri­zi­nes si­tu­a­ci­jas ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­čio­se šei­mo­se, ki­to­je vie­to­je įtam­pa stai­ga pa­ky­la. Nė­ra taip, kad šio­je sri­ty­je nuo­lat bū­tų ra­mu. Jei kur nors ug­nis pri­ge­so, ki­tur iš­si­ver­žia“, – vaiz­din­gai si­tu­a­ci­ją Vil­niaus ra­jo­ne api­bū­di­no J. Li­pins­ka. 

Po to, kai dau­giau nei prieš me­tus Kė­dai­nių ra­jo­ne įvy­ko ne­re­gė­ta tra­ge­di­ja – tė­vas įme­tė į šu­li­nį du sa­vo ma­ža­me­čius vai­kus, Vil­niaus ra­jo­no vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius ir nuo­la­ti­nės kon­tro­lės ini­ci­ja­vo pa­pil­do­mas iš­vy­kas sa­vait­ga­liais pas so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas. Anot po­nios Ju­lia­nos, ini­cia­ty­va pa­si­tei­si­no, nes ne­si­ti­kė­ta, kad ir sa­vait­ga­liais tar­ny­bos ga­li ste­bė­ti. 

Pas­ta­rie­ji įvy­kiai ša­ly­je – ke­tur­me­čio Ma­tu­ko nu­žu­dy­mas Kė­dai­niuo­se, pa­slap­tin­ga mir­tis sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gai­tės, ku­ri dėl gal­vos trau­mos mi­rė Šiau­lių li­go­ni­nė­je, su­krė­tė vi­suo­me­nę, ta­čiau kar­tu pa­ro­dė, kad jau­niau­sių­jų sau­gu­mo kon­tro­lės sis­te­ma ge­ro­kai šlu­buo­ja. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, ku­ri kol kas dau­giau­sia lik­vi­duo­ja vai­kų glo­bos na­mus – il­ga­lai­kis pro­ce­sas, o jau šian­dien nuo šei­mos izo­liuo­ja­mam vai­kui rei­kia sau­gaus sto­go virš gal­vos ir at­sa­kin­go rū­pes­čio. 

Skel­biant vis nau­jus po­tvar­kius, at­vi­ras lie­ka klau­si­mas dėl Šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cen­tro, ku­ris pa­gal anks­tes­nius Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nus tu­rė­jo bū­ti ta vie­ta, kur prie­globs­tį ga­lė­tų ras­ti vie­ni­ši, pa­lik­ti vai­kai.

Siau­bo fil­mas 
Sau­sio 20 d. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jos at­ėmė iš gir­tos (2,38 pro­mi­lės) mo­ti­nos duk­re­lę ir ati­da­vė glo­bo­ti šei­mai. O jau po ke­lių sa­vai­čių pa­na­ši si­tu­a­ci­ja įvy­ko La­vo­riš­kių se­niū­ni­jo­je. Prieš mė­ne­sį, ko­vo 7 d., Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai ir po­li­ci­ja at­vy­ko pas vie­ną La­vo­riš­kė­se gy­ve­nan­čių šei­mų. Se­niū­nas pra­ne­šė, kad 30-me­tė mo­te­ris la­bai gir­ta ir ne­ga­li pa­si­rū­pin­ti sa­vo ke­lių mė­ne­siu sū­ne­liu. Ben­dros - po­li­ci­jos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ir se­niū­no – ak­ci­jos me­tu gir­ta mo­ti­na puo­lė su pei­liu J. Li­pins­ką. Nuo smū­gio ją iš­gel­bė­jo tik mo­bi­laus po­li­ci­jos pat­ru­lio pa­rei­gū­no bud­ru­mas. Šiuo me­tu ma­žy­lis gy­ve­na Vai­kų ir pa­aug­lių so­cia­li­nia­me cen­tre. 

„Kai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai vėl ap­si­lan­kė La­vo­riš­kė­se, mo­ti­na vėl bu­vo gir­ta. Kreip­si­mės į teis­mą dėl mo­ti­nys­tės tei­sių ap­ri­bo­ji­mo, nes ji ne­si­do­mi vai­ku, – sa­ko J. Li­pins­ka, ku­ri dėl sa­vo dar­bo vos ne­pra­ra­do gy­vy­bės.

Sve­ti­ma glo­ba
Anot Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos vyr. spe­cia­lis­tės, pas­ta­rai­siais me­tais pa­dau­gė­jo žmo­nių, no­rin­čių pa­si­rū­pin­ti tė­vų glo­bos ne­te­ku­siais vai­kais. 

„Į mus krei­pia­si žmo­nės jau iš­au­gi­nę sa­vo vai­kus ir ga­lin­tys pa­si­rū­pin­ti dar vie­nu vai­ku. Jiems svar­bu, kad vai­kas ne­pa­tek­tų į glo­bos ins­ti­tu­ci­ją. Dir­ba­me su Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jais – or­ga­ni­zuo­ja­me mo­ky­mus, kad pa­dė­tu­me jiems pa­si­reng­ti tap­ti glo­bė­jais ar­ba įtė­viais“, – pa­brė­žia J. Li­pins­ka. 

Vai­ką glo­bo­jan­tys as­me­nys – ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar juos sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai su vai­ku, ar ne – gau­na 304 eu­rus (152 eu­rus už glo­bą ir 150 eu­rų prie­dą iš vals­ty­bės lė­šų). Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus glo­bo­ti pa­lik­tus vai­kus, kas mė­ne­sį iš sa­vo biu­dže­to mo­ka glo­bė­jams 38 ar­ba 76 eu­rus (ne­ly­gu ar glo­bė­ją sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai). 

Už vai­kų glo­bą at­sa­kin­ga spe­cia­lis­tė ne­sle­pia: bū­na ir to­kių at­ve­jų, kad glo­bė­jai nesu­si­tvar­ko su glo­bo­ti­niais ir jų at­si­sa­ko. „Kai vai­kai pa­au­ga ir mo­čiu­tės ne­be­ga­li su jais su­si­šne­kė­ti, kai šie ei­na į gat­ves, pra­lei­džia pa­mo­kas, ky­la pro­ble­ma, kas to­liau? To­liau bręs­ta sun­kus spren­di­mas. Kas­met tu­ri­me ma­žiau­siai po tris to­kius at­ve­jus“, – tei­gia J. Li­pins­ka.

Vi­suo­me­ni­nis bud­ru­mas
Po tra­giš­kų įvy­kių Lie­tu­vo­je iš­au­go ir kai­my­nų bud­ru­mas ir ak­ty­vu­mas. „Da­bar žmo­nės ne­be­ty­li, jei ma­to, kad kai­my­nų šei­mo­je vyks­ta kas nors blo­go: vai­kas ver­kia, gir­dė­ti šūks­niai... Ra­šo elek­tro­ni­nius laiš­kus, ano­ni­miš­kai skam­bi­na pra­šy­da­mi iš­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją šei­mo­se, ku­rio­se au­ga ma­ža­me­čiai vai­kai. Re­a­guo­ja­me į vi­sus to­kius sig­na­lus. Pa­gal įsta­ty­mus tu­ri­me vi­sus įga­lio­ji­mus pa­si­bels­ti į to­kius na­mus, ku­riuo­se ga­li bū­ti skriau­džia­mi vai­kai, rink­ti in­for­ma­ci­ją apie šei­mą“, – aiš­ki­na J. Li­pins­ka. Mo­ra­li­nės kri­zės lai­ko­tar­piu, kai ma­te­ria­li­nės prie­žas­tys daž­nai ima vir­šų prieš jų jaus­mus, kaip rei­kia to­kių ne­sa­va­nau­diš­kų žmo­nių ge­ru­mo ges­tų. Juk kal­ba­ma, kad kai Die­vas už­da­ro du­ris, ati­da­ro lan­gą. Kad to­kių nu­skriaus­tiems vai­kams at­vi­rų lan­gų bū­tų pas mus kuo dau­giau. 

Ka­dan­gi vai­kų glo­bos, įvai­ki­ni­mo ir pla­čiai su­pran­ta­mo rū­pi­ni­mo­si vai­kais te­ma la­bai ak­tu­a­li, daž­nai nag­ri­nė­si­me ją „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­ty­je”, pa­teik­da­mi kon­kre­čius pa­vyz­džius ir in­for­ma­ci­ją apie at­sa­kin­gų tar­ny­bų ir kiek­vie­no iš mū­sų veiks­mus bei ga­li­my­bes. 

Ire­na Mi­ku­le­vič
Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24