Realybė liūdnesnė nei prognozės

2011-09-21, 12:33
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad mo­ki­nių ma­žė­ja jau ke­lio­li­ka me­tų. Ta­čiau to­kio ka­tast­ro­fiš­ko tuš­tė­ji­mo iki šiol ne­bū­ta.
Ra­jo­no 21 mo­kyk­los ir 8 pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių slenks­tį šie­met per­žen­gė 4854 mo­ki­niai – 394 ma­žiau nei per­nai.
Į mo­kyk­las šie­met at­ėjo 133 pir­mo­kais ma­žiau nei jas bai­gė dvy­lik­to­kų.
Net 205 de­šimt kla­sių bai­gu­sių­jų ne­pa­no­ro tęs­ti moks­lų. Da­lis jų iš­vy­ko į ki­tų ra­jo­nų pro­fe­si­nes mo­kyk­las, 137 – pa­pil­dė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų  ir ver­slo mokyklos mo­ki­nių gre­tas.
Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų duo­me­ni­mis, iš­vy­ki­mą iš ša­lies de­kla­ra­vo per 30 moks­lei­vių.
Šie­met iš­tuš­tė­jo be­veik vi­sos mo­ky­mo įstai­gos. Tik vie­na Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li pa­si­džiaug­ti „prie­au­giu“. Ją lan­kys pen­kiais gim­na­zis­tais dau­giau, nei per­nai.
Prieš pat moks­lo me­tų pra­džią pa­aiš­kė­jo, kad teks už­da­ry­ti Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių. De­šimt pra­di­nu­kų au­to­bu­sė­liu pa­vėžė­ja­mi į Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Vai­kus leis­ti į jung­ti­nę kla­sę ne­su­ti­ko jų tė­ve­liai. Per­nai čia dar mo­kė­si 15 vai­kų.
Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la taip pat ties iš­tuš­tė­ji­mo ri­ba. Nors pla­nuo­ta, kad čia mo­ky­sis 28 moks­lei­viai, pra­si­dė­jus moks­lo me­tams į mo­kyk­lą te­su­si­rin­ko 25. Pra­ei­tais me­tais ją lan­kė 39 vai­kai.
Še­šuo­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los gre­tos pra­re­tė­jo 8 mo­ki­niais. Per­nai jų čia mo­kė­si 40.
Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­la šie­met su­lau­kė 35 moks­lei­vių – de­šim­čia ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais moks­lo me­tais.

 
Ma­žės ir pe­da­go­gų

 
Per­nai ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­bo 775 mo­ky­to­jai. Ma­žė­jant moks­lei­vių, re­tė­ja ir pe­da­go­gų gre­tos. Iki spa­lio mė­ne­sio vi­sos mo­kyk­los tu­ri pri­sta­ty­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tams duo­me­nis apie pe­da­go­gų skai­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad są­ra­šas bus trum­pes­nis.
La­biau­siai šią pro­ble­mą ti­ki­ma­si su­švel­nin­ti ma­ži­nant pe­da­go­gų dar­bo krū­vį. Da­lis mo­ky­to­jų jau per­nai tu­rė­jo ma­žes­nį nei mi­ni­ma­lų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą 18 sa­vai­ti­nių va­lan­dų krū­vį. „Ra­jo­ne ne­li­ko nė vie­no mo­ky­to­jo, ku­rio dar­bo krū­vis vir­šy­tų 36 va­lan­das per sa­vai­tę“, – sa­ko ve­dė­ja.
Pa­gal mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus, dirb­ti to­kiu krū­viu lei­di­mą ga­li duo­ti tik sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas. Ma­žes­nį nei 36 va­lan­dų per savaitę dar­bo krū­vį ga­li skir­ti mo­kyk­los va­do­vas.
Ne­ma­žai ra­jo­no pe­da­go­gų „pa­mo­kau­ja­si“ ke­lio­se mo­kyk­lo­se. Jų dar­bo die­nos gra­fi­kas su­pla­nuo­ja­mas taip, kad mo­ky­to­jas spė­tų iš vie­nos įstai­gos nu­vyk­ti į ki­tą. Nors dėl to dėl to nu­ken­čia ug­dy­mo ko­ky­bė, ki­tos iš­ei­ties kol kas ne­ran­da­ma.

 
Rū­pes­tis – tuš­ti pa­sta­tai

 
Dau­giau kaip šim­to mo­ki­nių šie­met ne­te­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la, be­veik šim­tu su­ma­žė­jo Už­upio vi­du­ri­nė­je. O juk šių mo­kyk­lų pa­sta­tų re­no­va­ci­jai bu­vo skir­ti mi­li­jo­nai...
Anot ve­dė­jos, mo­kyk­los sta­ty­tos di­des­niam skai­čiui vai­kų, ta­čiau tai bu­vo prieš dvi­de­šimt ir dau­giau me­tų. Šiuo me­tu – ki­ti rei­ka­la­vi­mai. Pa­gal juos dau­giau plo­to ski­ria­ma moks­lei­viui, įren­gi­nė­ja­mos spe­cia­li­zuo­tos kla­sės.
Dėl vai­kų ma­žė­ji­mo mo­kyk­lų pa­sta­tų re­mon­to tik­rai ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Pa­raiš­ka jau pa­teik­ta Žel­vos bei Tau­jė­nų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų re­no­va­ci­jai at­lik­ti.
Kur kas di­des­nis gal­vos skaus­mas – ką da­ry­ti su už­da­ry­tų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių pa­tal­po­mis.
Šie­met tuš­čias pa­si­li­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų kor­pu­sas. Vi­si vai­kai iš jo per­kel­ti į pa­grin­di­nį mo­kyk­los pa­sta­tą.
Ša­lia vai­kų glo­bos na­mų esan­tis iš­tuš­tė­jęs bu­vęs pra­di­nu­kų kor­pu­sas – daug me­tų ne­re­mon­tuo­tas. Jam kol kas ne­sėk­min­gai ieš­ko­ma nuo­mi­nin­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ
www.ukzinios.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24