Vilniaus rajono rinkėjų atstovai ryžtingai priešinasi VRK užmojams keisti rinkimų ribas

2023-12-13, 15:35
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Vilniaus rajono rinkėjų atstovai ryžtingai priešinasi VRK užmojams keisti rinkimų ribas fot. vrsa.lt

Gruodžio 13 dieną vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje rajono gyventojų išrinktieji vienareikšmiškai pasisakė prieš Vyriausiosios rinkimų komisijos siekį keisti Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribas artėjančiuose 2024 metų Seimo rinkimuose.

Tarybos nariai pabrėžė, kad VRK sprendimas keisti vienmandačių rinkimų apygardų ribas įneša Vilniaus rajone ženklius pokyčius, lyginant su ankstesne situacija, kuri iki šiol buvo gana stabili ir užtikrino Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro reikalavimus.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba išreiškė didelį susirūpinimą dėl naujai sudarytų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų, kurie skaldo Vilniaus rajono teritorijas, kadangi net 17 Vilniaus rajono apylinkių perkeliama į kitų savivaldybių apygardas (7 Vilniaus rajono apylinkės priskiriamos Vilniaus miesto apygardai, o 10 Vilniaus rajono apylinkių priskiriamos Šalčininkų rajono savivaldybės apygardai).Iki šiol buvo tik 5 Vilniaus rajono apylinkės perkeltos į kitas savivaldybes. Todėl VRK priimtas sprendimas įneštų gana ženklius pokyčius, kadangi paveiktų net trečdalį Vilniaus rajono apylinkių, kur gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nuomone, VRK priimdama sprendimą neatsižvelgė į siūlytą alternatyvų vienmandačių rinkimų apygardų ribų variantą, kuris būtų įnešęs mažesnius pokyčius, labiau atitiktų administracines Savivaldybės ribas, Vilniaus rajono gyventojų sociodemografinį ir kultūrinį panašumą, taip pat nebuvo atsižvelgta į tautinių mažumų rinkėjų, kompaktiškai gyvenančių Vilniaus rajone, interesus ir džerimanderingo apraiškas.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai išreiškė pagristų abejonių dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos priimto 2024 metų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų projekto atitikimo Venecijos Komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso reikalavimams, Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų vertinimo ataskaitoms, kitiems tarptautiniams teisės aktams rinkimų srityje ir demokratijos principams.

Tarybos nariai, gindami rajono gyventojų teisėtus lūkesčius ir interesus nusprendė kreiptis į VRK su raginimu stabdyti sprendimo „Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo“ įsigaliojimą.

VRK raginama nedelsiant sudaryti 2024 metų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų pakeitimo darbo grupę, į kurią būtų įtraukti Vilniaus rajono bendruomenių atstovai, rinkėjų pasitikėjimo mandatą turintys, išrinkti vietos politikai ir Vilniaus rajono vienmandatėse rinkimų apygardose išrinkti Seimo nariai, politinių partijų atstovai.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba paragino rinkimų prievaizdus užtikrinti, kad sudaryta darbo grupė artimiausiu metu pateiktų Vyriausiajai rinkimų komisijai tvirtinti naujai sudarytą Vilniaus rajono teritorijas apimančių vienmandačių rinkimų apygardų ribų projektą, kuris būtų suderintas pagal Venecijos Komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso nuostatas ir neprieštarautų Lietuvos ir tarptautiniams teisės aktams rinkimų teisės srityje.

Toliau pateikiame visą kreipimosi tekstą:

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIĄJĄ RINKIMŲ KOMISIJĄ
DĖL SEIMO RINKIMŲ VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ RIBŲ

2023 m. gruodžio 13 d. Nr.
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės taryba,

atkreipdama dėmesį, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. Sp-291 „Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo“ patvirtino 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribas,

pažymėdama, kad Vyriausioji rinkimų komisija šiuo sprendimu įneša Vilniaus rajone ženklius pokyčius nuo buvusios situacijos, kuri iki šiol buvo pakankamai stabili ir užtikrino Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro reikalavimus,

reikšdama didelį susirūpinimą dėl naujai sudarytų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų, kurie skaldo Vilniaus rajono teritorijas, kadangi net 17 Vilniaus rajono apylinkių perkeliama į kitų savivaldybių apygardas (7 Vilniaus rajono apylinkės priskiriamos Vilniaus miesto apygardai, o 10 Vilniaus rajono apylinkių priskiriamos Šalčininkų rajono savivaldybės apygardai). Iki šiol buvo tik 5 Vilniaus rajono apylinkės perkeltos į kitas savivaldybes. Tai yra pakankamai ženklus pokytis, kadangi įtakoja net trečdalį Vilniaus rajono apylinkių, kur gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai. Nepaisoma šių rajono gyventojų lūkesčių, interesų ir nuomonių. Vyriausioji rinkimų komisija priimdama sprendimą neatsižvelgė į siūlytą antrąjį vienmandačių rinkimų apygardų ribų variantą, kuris būtų įnešęs mažesnius pokyčius, labiau atitiktų administracines savivaldybės ribas, Vilniaus rajono gyventojų sociodemografinį ir kultūrinį panašumą, taip pat nebuvo atsižvelgta į tautinių mažumų rinkėjų, kompaktiškai gyvenančių Vilniaus rajone, interesus ir džerimanderingo apraiškas,

remdamasi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų vertinimo ataskaitomis, kuriose aiškiai pabrėžiama, kad jeigu rinkimų apygardųribų pakeitimai gali turėti poveikį tautinių mažumų bendruomenėms, patariama sprendimus priimti pasikonsultavus su tautinių mažumų atstovais,

atsižvelgdama į Venecijos Komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso 2.2. VII pastraipą, kuri pabrėžia, kad rinkimų apygardų ribos turėtų būti keičiamos nešališkai, nepažeidžiant tautinių mažumų teisių, atsižvelgiant į komiteto, kurio nariai būtų nepriklausomi, nuomonę. Siūloma, kad į tokio komiteto sudėtį įeitų geografas, sociologas ir subalansuotas partijų deleguotų asmenų skaičius, bei tautinių mažumų atstovai,

pritardama Lundo rekomendacijų dėl tautinių mažumų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime 9 rekomendacijai, kur kalbama, kad rinkimų sistema turi sudaryti sąlygas tautinių mažumų atstovams būti išrinktais rinkimuose ir atstovauti tautinių mažumų interesus visuose valdžios lygiuose. Visų lygių valdžios institucijos turi gerbti ir užtikrinti visų žmonių teises, įskaitant ir tautinių mažumų teises,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 16 straipsnio nuostata, kuri numato, kad Vyriausioji rinkimų komisija vienmandates rinkimų apygardas sudaro atsižvelgdama į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį suskirstymą <...>,

konstatuodama, kad buvo nemažai galimybių kitaip sudaryti 2024 metų Seimo rinkimų vienmandates rinkimų apygardas ir tai įrodo pateiktas antras ribų pakeitimo variantas, kuris turėjo mažesnę intervenciją į Vilniaus rajono teritorijas, labiau užtikrino mažesnių pokyčių principą ir iš esmės eliminavo sąmoningo manipuliavimo rinkiminių teritorijų ribomis apraiškas dirbtinai skaldant tautinių mažumų tankiai apgyvendintas teritorijas, tačiau jis buvo vienašališkai atmestas,

turi pagristų abejonių dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos priimto 2024 metų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų projekto atitikimo Venecijos Komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso reikalavimams, Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų vertinimo ataskaitoms, kitiems tarptautiniams teisės aktams rinkimų srityje ir demokratijos principams.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, gindama savo gyventojų teisėtus lūkesčius ir interesus,

n u s p r e n d ž i a:

1. Kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją ir paraginti šią instituciją:

stabdyti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. Sp-291 „Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo“ įsigaliojimą,

nedelsiant sudaryti 2024 metų Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribų pakeitimo darbo grupę, į kurią būtų įtraukti Vilniaus rajono bendruomenių atstovai, rinkėjų pasitikėjimo mandatą turintys, išrinkti vietos politikai ir Vilniaus rajono vienmandatėse rinkimų apygardose išrinkti Seimo nariai, politinių partijų atstovai,

užtikrinti, kad sudaryta darbo grupė artimiausiu metu pateiktų Vyriausiajai rinkimų komisijai tvirtinti naujai sudarytą Vilniaus rajono teritorijas apimančių vienmandačių rinkimų apygardų ribų projektą, kuris būtų suderintas pagal Venecijos Komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso nuostatas ir neprieštarautų Lietuvos ir tarptautiniams teisės aktams rinkimų teisės srityje.

2. Šį kreipimąsi siųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai.

3. Šį sprendimą skelbi Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24