Wystartował „Program Wsparcia Edukacji”

2022-07-12, 15:45
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji - to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. To nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy do końca roku 10 mln zł.

„Program wsparcia edukacji” – nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki

„Program wsparcia edukacji” - to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Finansowanie w ramach programu

Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,

organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,

organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,

realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

„Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;

„Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;

„Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

Łącznie na realizację programu przeznaczymy 10 mln zł. Działania można realizować do końca br.

Założenia programu

Wśród najważniejszych założeń programu są:

wspieranie wychowania patriotycznego,

włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej,

formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,

wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

rozbudzanie ciekawości poznawczej,

promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,

kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji,

rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Moduły programu

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”
kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
rozwijanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie przez wykorzystanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych,
kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym,
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna”
odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski zgodnie z treściami programowymi przedmiotu historia,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi,
wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport”
popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji przez sport,
popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
kształtowanie pozytywnych wzorców przez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu,
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Więcej informacji

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 2 grudnia 2023 

    Łk 21, 34-36

    Ewangelii według świętego Łukasza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24