Doroczna konferencja AWPL-ZChR

2018-01-19, 19:22
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Doroczna konferencja AWPL-ZChR © L24.lt (Fot. Marian Dźwinel)

Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) zgromadzili się dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na dorocznej konferencji, aby podsumować pracę za 2017 rok i przedstawić plany działalności na rok bieżący.

„Jednym z ważnych momentów tej konferencji jest podsumowanie pracy, ale też nakreślenie planów na przyszłość. Ten rok był mimo wszystko udany dla naszej działalności i naszej społeczności. W tym roku udało się sporo zdziałać. Pozycja AWPL-ZChR wzrosła w samorządach, jak też na arenie centralnej” – powiedział na wstępie przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Podkreślił, że AWPL-ZChR została zaproszona do koalicji rządzącej w Sejmie, a w mieście Wilnie właśnie utworzyła koalicję i współrządzi stolicą. Dodał też, że partia odzyskała pozycję lidera spośród ugrupowań politycznych na Litwie pod względem liczby ofiarodawców, którzy odpisali 1 proc. od podatku dochodowego na partie. „Świadczy to o tym, że ludzie nam ufają” – podkreślił Tomaszewski. Dodał też, że cieszy fakt, iż w najnowszym sondażu na temat skorumpowania partii politycznych mieszkańcy kraju uważają, że AWPL-ZChR jest najbardziej uczciwą partią parlamentarną.

Obrady rozpoczęto od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenia minutą ciszy członków partii, którzy odeszli do Pana w ubiegłym roku.

Polityka prorodzinna
Podsumowanie pracy struktur AWPL-ZChR było kolejnym punktem obrad. Jako pierwsza sprawozdanie z działalności przedstawiła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji tej partii. Zaznaczyła, że frakcja AWPL-ZChR w 2017 roku podjęła aktywną działalność w kierunku realizacji założeń programowych partii, zbudowanych na wartościach chrześcijańskich i których podstawowym celem jest dialog pomiędzy władzą i obywatelami. „Władza powinna usłyszeć i wsłuchać się w to, czym żyją ludzie, w ich problemy i oczekiwania” – mówiła starosta frakcji. Podkreśliła, że w 2017 roku członkowie frakcji AWPL-ZChR samodzielnie, z własnej inicjatywy lub wspólnie z posłami z innych frakcji przygotowali i zarejestrowali 46 projektów ustaw i zgłosili 48 projektów noweli do ustaw. Z zarejestrowanych projektów ustaw 11 zostało przez Sejm przyjętych, 7 jest po pierwszym czytaniu, a 9 projektów zostało odrzuconych. Zaakcentowała, że najważniejsze są projekty dotyczące polityki prorodzinnej, m.in. wprowadzenia pieniędzy na dziecko, zakazu wszelkiego rodzaju przemocy wobec dzieci, a także wejścia w życie ustaw, ograniczających spożywanie i sprzedaż alkoholu. Dodała, że posłowie frakcji brali aktywny udział w procesie akredytacji szkół mniejszości narodowych, który został pomyślnie zakończony. Ponadto działali w obronie polonistyki na reorganizowanym Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. „Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie premiera i minister oświaty, że kadra pedagogiczna dla szkół polskich będzie przygotowywana w Wilnie, a nie Kownie” – powiedziała posłanka. Zaznaczyła, że posłowie frakcji regularnie spotykają się z interesantami, zaś do frakcji w ubiegłym roku wpłynęło 295 podań z prośbą o pomoc w konkretnych kwestiach. Przy współpracy z samorządami udało się pomyślnie rozwiązać 80 proc. zgłoszonych przez mieszkańców problemów.

„Realni w zamiarach i konsekwentni w realizacji”
Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, złożył sprawozdanie z realizacji programu wyborczego w Solecznickim Oddziale Rejonowym AWPL–ZChR. „W programie wyborczym, który zatwierdziliśmy w 2015 roku, w rejonie solecznickim było 142 projektów inwestycyjnych. Na 1 stycznia 2018 roku wykonano 107 punktów z tego programu i 38 zadań poza programowych – mówił Palewicz. – Te cyfry mówią o tym, że konsekwentnie realizujemy swoje obietnice”.

Za duże osiągnięcie 2017 roku uważa gruntowny remont Gimnazjum „Šilo” w Białej Wace, zakończenie renowacji Centrum Kultury w Solecznikach i bursy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Bo jak podkreślił, niemal od 20 lat samorząd ubiegał się o środki na remont tych placówek. Dodał, że wyremontowano też wiele innych placówek. Rozpoczęto renowacje Domów Kultury w Turgielach, Butrymańcach i Poszkach. Dobiegają końca prace restauratorskie w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Dodał, że kontynuowana była decentralizacja systemów ciepłowniczych i w tym celu zbudowano nową kotłownię w Jaszunach. Do sukcesów 2017 r. mer zaliczył również wzrost liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych, spadek bezrobocia i liczby osób, otrzymujących zasiłki socjalne. I to, że budżet został wykonany na 102 proc.

„Naszym hasłem wyborczym jest „Realni w zamiarach i konsekwentni w realizacji”. Realizując go staramy się, aby rejon był czysty i zadbany, posiadający dobrą infrastrukturę techniczną i kulturalno— oświatową, dobre warunki do życia, pracy, wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów, był przyjazny dla mieszkańców oraz atrakcyjny dla inwestorów i naszych gości. Dużo udało się zrobić, ale jeszcze wiele pracy przed nami” – powiedział. Podsumowując osiągnięcia nie pominął też problemów, m.in. brak dobrze opłacalnych miejsc pracy, nadal znaczna liczba osób potrzebujących pomocy materialnej, wiele dróg wymaga naprawy i in. „Wszystko to skłania nas ku zwiększeniu efektywności pracy i cierpliwości” – podsumował Zdzisław Palewicz.

Dla dobra naszych mieszkańców
Maria Rekść, prezes oddziału partii rejonu wileńskiego, podkreśliła, że Rada samorządu rejonu wileńskiego wykonała większość zadań zaplanowanych w programie wyborczym AWPL-ZChR. „Wykonaliśmy też wiele niezaplanowanych prac dla dobra naszych mieszkańców” – podkreśliła mer rejonu wileńskiego. Wymieniła, że w 2017 podstołeczny samorząd realizował 48 projektów o łącznej wartości ponad 33,4 mln euro. A inwestycje w oświatę wyniosły prawie 5 mln euro. Wszystkie szkoły średnie otrzymały status gimanzjum. W 2017 roku zostały pomyślnie zakończone renowacje, modernizacje, remonty w 33 szkołach i przedszkolach (środki z budżetu państwa, samorządu oraz Senatu RP). Podkreśliła, że samorząd niemało inwestuje w sport (prawie 2 mln euro w 2017 roku). W ubiegłym roku w Niemenczynie otwarta została strzelnica biathlonowa, jedna z niewielu w kraju, i odnowiony stadion. W dziedzinie opieki społecznej zwróciła uwagę na ważną inwestycję – w 2017 roku rozpoczęło swą działalność Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka we wsi Giejsiszki, w którym obecnie mieszka 16 dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej. Dodała, że w tym roku ma też ruszyć budowa domu opieki w Wielkiej Kosinie. Mer wspomniała też o inwestycjach w gospodarkę cieplną i wodną, w infrastrukturę drogową i oświetleniową. Zwróciła uwagę również na to, że w wielu krajowych rankingach rejon wileński plasuje się w czołówce samorządów, zapewniających sprzyjających warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów.

„Jednością jesteśmy silni
Maria Pucz, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL-ZCHR, wicemer rejonu trockiego w sprawozdaniu podkreśliła, że w ubiegłym roku dokonano wielu inwestycji w infrastrukturę w rejonie trockim. Remontowano drogi we wszystkich starostwach, a jednym z najważniejszych zrealizowanych projektów było odnowienie trzech ulic w Trokach, przez które przechodzi magistrala A16. Ponadto dobiegła końca rekonstrukcja budynku z mieszkaniami socjalnymi (ogółem 16 mieszkań) w Salkininkach, które już doczekały się nowych lokatorów.

Maria Pucz podkreśliła, że samorząd rejonu trockiego kontynuuje wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Dzięki temu w ubiegłym roku wykonane remonty w Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, Gimazjum w Trokach i Gimnazjum Versmės w Landwarowie. „Ogółem w 2017 roku dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i środkom z budżetu samorządu na gimnazja z polskim i rosyjskim językami nauczania wydzielono 306,222 euro“ – wymieniła prezes. Dodała, że w 2018 roku planowane kolejne remonty. Maria Pucz cieszyła się także, że w 2017 roku polskojęzyczne Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, które było ostatnią polską średnią szkołą w rejonie bez miana gimnazjum, po długoletnich staraniach uzyskało to miano. „Jednością jesteśmy silni i zapraszamy do Trok” – zakończyła swój referat Maria Pucz.

Podbrodzie pięknieje
Zbigniew Jedziński, prezes oddziału partii w rejonie święciańskim, poseł w Sejmie RL, podkreślił w swym sprawozdaniu, że 5-osobowa frakcja AWPL-ZChR w Radzie rejonu święciańskiego pomyślnie współpracuje z koalicjantami. „W naszym programie wyborczym głównym założeniem była inwestycja w infrastrukturę naszego rejonu, ażeby polepszyć byt naszych mieszkańców” – podkreślił Jedziński. Dodał, że w tej kwestii udało się wiele osiągnąć. Szczególnie w Podbrodziu i gminie maguńskiej, które były zaniedbywane przez rządzących, i gdzie mieszka najwięcej ludności polskiej. „Dzięki naszym radnym zaszły zmiany na dobre” – zaznaczył prezes. Dodał, że w tym roku odnowiono wiele ulic w Podbrodziu, zakończona renowacja domu kultury i dzięki interwencji AWPL-ZChR rozpocznie się remont polsko-rosyjskiego Gimnazjum Żejmiana. Podkreślił też, że udało się domówić z koalicjantami o odrzuceniu z rozpatrywania na posiedzeniu kwestii połączenia wyżej wspomnianej szkoły z litewskim gimnazjum, co groziłoby likwidacją polskiego pionu.

„Mamy nieprzychylne warunki, ale działamy”
W imieniu oddziału partii w rejonie szyrwinckim przemawiała Rasa Tamošiūnienė, radna w samorządzie rejonu szyrwinckiego. Za największy sukces uznała zakończenie budowy dobudówki szkoły podstawowej w Borskunach, gdzie ulokowała się stołówka. Podkreśliła, że mimo utrudnień ze strony władz rejonu udało się ten projekt zrealizować z pomocą poseł Rity Tamašunienė i rodziców. Budowę dofinansowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Radna zaznaczyła, że w tej kadencji udało się zaasfaltować wiele dróg w gminach, gdzie zwarcie mieszka społeczność polska. Poinformowała, że wspólnie z Szyrwinckim Oddziałem ZPL organizuje imprezy, spotkania, wycieczki i pielgrzymki. Mimo że działać zmuszeni są w trudnych warunkach, bo jak mówiła Tamošiūnienė, władze rejonu w osobie mer dążą do likwidowania polskości na Ziemi Szyrwinckiej. Dodał, że mer zlikwidowała w gminie Miedziuki, gdzie mieszka najwięcej Polaków, i bibliotekę, i dom kultury. „Mamy nieprzychylne warunki, ale działamy” – podkreśliła radna.

Oświata priorytetem
Zbigniew Maciejewski, starosta frakcji AWPL-ZChR miasta Wilna, przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału partii w stolicy. Rozpoczął od sprawy priorytetowej, jaką jest oświata. Jako wielki sukces, osiągnięty dzięki współpracy rodziców, kierownictwa szkoły i radnych AWPL-ZChR, wymienił to, że Gimnazjum im. Adama Mickiewicza uzyskało możliwość kompletowania klas 5 i stało się tzw. długim gimnazjum. Dodał też, że Rada przytaknęła uchwale radnych AWPL-ZChR i pozwoliła polskiej Szkole im. Konarskiego, rosyjskiej szkole im. A. Puszkina i litewskiej szkole w Fabianiszkach ubiegać się o status długich gimnazjów. Cieszył się też, że w przedszkolach „Brzózka” i „Gintarelis” powstały polskie grupy. „To dla nas bardzo ważne” – podkreślił. Frakcja aktywnie zajmuje się też kwestią zwrotu ziemi i w 2018 roku zgłosiła wiele propozycji w sprawie rozwoju infrastruktury na obrzeżach stolicy.

Wzmacnianie naszej pozycji
Lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski na zakończenie obrad podsumował ubiegły rok. „Ten rok był dla nas udany. Osiągnęliśmy niemało“ – stwierdził. Podkreślił, że przede wszystkim był to dobry rok z z faktu pomyślnego zakończenia procesu akredytacji polskich gimnazjów. Jako sukces wymienił też to, że Wileńszczyzna ma swych przedstawicieli w strukturach europejskich – Rita Tamašunienė jest przedstawicielem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a radny samorządu rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski delegatem w komitecie regionu. „To jest wzmacnianie naszej pozycji” – zaznaczył Tomaszewski. Wspomniał też o wzmocnieniu pozycji partii w samorządzie stołecznym, gdzie AWPL-ZChR jest w koalicji rządzącej. Zaakcentował, że bycie w koalicji nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, aby realizować program i pomagać mieszkańcom. „Nasze działania koncentrujemy wokół naszego hasła wyborczego: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka“ – mówił lider AWPL-ZChR. Apelował do zebranych posłów, prezesów oddziałów, radnych, aby aktywniej spotykali się z wyborcami, mieli z nimi żywy kontakt. „To jest ważne. Tę pracę musimy wzmocnić“ – zaznaczył. Dla posłów i przedstawicieli kierownictwa w samorządach wręczył znaczki do wpięcia w klapę z logiem AWPL-ZChR.

Ostatnim punktem konferencji było uhonorowanie seniorów - osób zasłużonych za aktywny udział w strukturach partii i pracę na rzecz mieszkańców.


Komentarze   

 
#28 gość 2018-01-26 21:42
Jeśli będzie oświata będzie Polskość
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#27 szkoda gadać 2018-01-26 14:54
"„Ten rok był dla nas udany. Osiągnęliśmy niemało“ – stwierdził. Podkreślił, że przede wszystkim był to dobry rok z z faktu pomyślnego zakończenia procesu akredytacji polskich gimnazjów. Jako sukces wymienił też to, że Wileńszczyzna ma swych przedstawicieli w strukturach europejskich – Rita Tamašunienė jest przedstawicielem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a radny samorządu rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski delegatem w komitecie regionu. „To jest wzmacnianie naszej pozycji” – zaznaczył Tomaszewski. Wspomniał też o wzmocnieniu pozycji partii w samorządzie stołecznym, gdzie AWPL-ZChR jest w koalicji rządzącej. Zaakcentował, że bycie w koalicji nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, aby realizować program i pomagać mieszkańcom. „Nasze działania koncentrujemy wokół naszego hasła wyborczego: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka“ – mówił lider AWPL-ZChR. "

Gdyby nie nasza jedność i nasz trafny i słuszny wybór naszych przedstawicieli nigdy byśmy nie mieli tego co mamy teraz. A tak? Jeszcze rośniemy. Za ciężką pracę i uczciwość jesteśmy nagradzani zaufaniem i poparciem społeczności, mianuje liderów jako "głos" polskiej społeczności na Litwie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#26 szkoda gadać 2018-01-26 14:48
Wiele lat byłem sceptyczny, ale teraz widzę, że JEDNOŚĆ wpływa na JAKOŚĆ i na SIŁĘ. Inna droga jest błędna, gdyż nowe (czytaj: liberalne i okłamczycowe) nie ma żadnych wartości. Opiera się na sile pieniądza i zawiści do obecnego stanu, że to "nie oni rządzą", bo mieliby większe wpływy (czytaj: grubszy portfel). Teraz wiem, że to jest to co może przynieść i już przynosi nam wymierne korzyści i daje szansę na właściwe relacje w przyszłości.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#25 Teresa 2018-01-24 17:23
Zawsze priorytetem jest obrona szkół i praca dla mieszkańców. Ta konferencja to potwierdziła.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#24 gość 2018-01-24 00:16
"„Jednością jesteśmy silni”"

niech to hasło nam przyświeca w dalszym ciągu, bo dzięki temu jesteśmy silni i wiele możemy kiedy jesteśmy razem
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#23 Magik 2018-01-22 20:16
Cytuję Tadeusz:
Największe i najbardziej liczne, z długą tradycją i wielkim dorobkiem, posiadające demokratyczny mandat z wyboru mieszkańców, takie są AWPL-ZChR i ZPL, dwie czołowe organizacje polityczne i społeczne Polaków na Litwie. Sprawne organizacyjnie, zjednoczone i pod wypróbowanym kierownictwem. Dzięki temu są stawiane za wzór działania organizacjom polonijnym z innych krajów, które nie mogą się poszczycić podobnymi dokonaniami. A największym kapitałem naszych organizacji są oczywiście ludzie, tacy jak ci biorący udział w dorocznej konferencji.Bardzo ładnie powiedziane. Ludzie to najlepszy owoc, ale aby taki był potrzebny jest mądry ogrodnik
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#22 JW 2018-01-21 14:37
Macie bardzo dobrych liderów i działaczy, którzy ciężko pracują na rzecz polskiej społeczności, choć widząc bezradność litewskich partii, teraz także na rzecz wszystkich obywateli. I najważniejsze: robią to mądrze, uczciwie i właściwie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#21 Tadeusz 2018-01-20 23:46
Największe i najbardziej liczne, z długą tradycją i wielkim dorobkiem, posiadające demokratyczny mandat z wyboru mieszkańców, takie są AWPL-ZChR i ZPL, dwie czołowe organizacje polityczne i społeczne Polaków na Litwie. Sprawne organizacyjnie, zjednoczone i pod wypróbowanym kierownictwem. Dzięki temu są stawiane za wzór działania organizacjom polonijnym z innych krajów, które nie mogą się poszczycić podobnymi dokonaniami. A największym kapitałem naszych organizacji są oczywiście ludzie, tacy jak ci biorący udział w dorocznej konferencji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#20 Olaf 2018-01-20 22:02
Jednym słowem jest dobrze, ale...
To nic nie zmienia. Tak jak wyniki sondażowe...
Po prostu jak mawia W. Tomaszewski - robimy swoje. I tego życzę nam wszystkim. Dalszej roboty :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#19 z Europy 2018-01-20 14:49
Obserwują i analizując partie z Europy śmiem twierdzić, że nie ma bardziej chadeckiej partii od Akcji
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 19 lipca 2024 

    Mt 12, 1-8

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Gdy zobaczyli to faryzeusze, powiedzieli: „Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat”. On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli głodni? Jak wszedł do domu Bożego on sam i ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które wolno było spożywać jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w szabat kapłani naruszają w świątyni szabat, a są bez winy? Oświadczam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24