Program XVII Rodzinnego Zlotu Turystycznego AWPL-ZChR-ZPL

2017-06-30, 19:02
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Program XVII Rodzinnego Zlotu Turystycznego AWPL-ZChR-ZPL Fot. Wiktor Jusiel (L24.lt)

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz Wileński Rejonowy Oddział ZPL uprzejmie zapraszają wszystkich członków i sympatyków do wspólnego spędzenia czasu z rodzinami na łonie przyrody na XVII Rodzinnym Zlocie Turystycznym AWPL/ZChR-ZPL.

Zlot odbędzie się 15-16 lipca 2017 r. w gminie sużańskiej (rej. wileński) nad jeziorem Oświe (lit. Asveja) w miejscowości Bieliszki.

Odbędą się różnorodne gry i zawody sportowe, a wieczorem wszyscy będą zaproszeni na rozrywkowy program artystyczny.

Oficjalne otwarcie Zlotu nastąpi w sobotę, 15 lipca, o godz. 13.00.

Na miejsce zlotu można dotrzeć podążając trasą Wilno – Podbrodzie i na 40 kilometrze skręcając na Daniłowo. W Daniłowie – zakręt na prawo w kierunku Parku Regionalnego Oświe (Asveja). Z Daniłowa do miejsca zlotu około 2 km.

UWAGA:

Utworzone drużyny (rodziny) członków AWPL – ZChR lub ZPL proszone są o zgłoszenie się do Komitetu Organizacyjnego Zlotu (ul. Nowogródzka 76 pokój 010, Wilno) w celu zarezerwowania miejsca pod obozowisko.

Każda zorganizowana drużyna rejestrując się powinna wpłacić do Komitetu Organizacyjnego Zlotu kaucję za miejsce pod obozowisko w wysokości 30 €, która zostanie zwrócona po zostawieniu terenu uporządkowanym.

Parkowanie transportu jest przewidziane na placu parkingowym. Zostawienie jednego pojazdu obok swego obozowiska dozwolone tylko po wpłaceniu kaucji za samochód w wysokości 30 €, która również będzie zwrócona w wypadku zachowywania się zgodnie z Regulaminem Zlotu, ze szczególną uwagą na przestrzeganie ciszy nocnej.

Każdy uczestnik Zlotu będzie musiał podpisać Regulamin o przepisach bezpieczeństwa (załączony poniżej). Formularz Regulaminu bezpieczeństwa można odebrać w Komitecie Organizacyjnym Zlotu od dnia 3 lipca 2017 r., ewentualnie – w dniu zlotu. Nie ma możliwości uczestniczenia w Zlocie bez zapoznania się i podpisania Regulaminu bezpieczeństwa.

Prosimy również o uwzględnienie wszelkich informacji i dopasowanie się do wskazówek podanych na tablicach informacyjnych, dotyczących np. kąpieli, parkowania samochodów, rozpalania ognisk, ciszy nocnej itd.

Organizatorzy zachęcają do nieużywania alkoholu w czasie Zlotu.

PROGRAM ZLOTU

Sobota, 15 lipca 2017 r.

Od godz. 9.00 Przyjazd uczestników Zlotu, rozbijanie namiotów

13.00 Uroczyste otwarcie Zlotu

13.20-13.30 Rejestracja uczestników zawodów sportowych

(przy miejscach odbywania się zawodów)

13.30-18.00 Zawody sportowe:

Przeciąganie liny

Podnoszenie ciężarów

Siatkówka (drużyny Oddziałów AWPL/ZChR i ZPL)

Koszykówka (drużyny Oddziałów AWPL/ZChR i ZPL)

Szachy i warcaby (przedstawiciele kół i rodzin)

Kwadrat (kobiety)

15.00-17.00 Sztafety dla dzieci

16.00 Sztafety rodzinne

15.00-16.00 Konkurs na najładniejszą zagrodę

16.00 Konkurs wiedzy o Wileńszczyźnie.

17.00 Wręczanie nagród dzieciom (przy scenie II)

19.00 Wręczanie nagród dorosłym zwycięzcom zawodów i konkursów

(przy scenie głównej)

20.00-01.00 Program rozrywkowy:

Koncert, rozpalenie ogniska, pokaz fajerwerków, zabawa taneczna.

Niedziela, 16 lipca 2017 r.

6.00-9.00 Zawody wędkarskie.

9.00 Pobudka.

10.00 Piłka nożna (przedstawiciele kół i rodzin).

12.00 Udział we Mszy św. w kościele pw. św. Feliksa w Sużanach.

15.00 Uhonorowanie zwycięzców.

Zamknięcie Zlotu.

Czas pakować plecaki!

Komitet organizacyjny

Tel. (8 5) 233 31 03

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Osoby powinny się zapoznać i w czasie imprezy przestrzegać Ustaw Republiki Litewskiej o ochronie środowiska, o chronionych gatunkach i gromadach roślin, zwierząt i grzybów, o lasach, o zgromadzeniach oraz innych praw i obowiązków określonych w obowiązujących aktach prawnych, jak również wymogów niniejszych przepisów.

Osoba sama odpowiada za skutki wynikłe z nieznajomości lub nieprzestrzegania ustaw Republiki Litewskiej oraz niniejszych Przepisów. Niniejsze Przepisy obowiązują wszystkich uczestników imprezy niezależnie od ich wieku.

Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w imprezie jedynie w towarzystwie mającym nad nimi pieczę osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Osoba dorosła powinna podjąć się pełnej odpowiedzialności za zachowanie się dzieci, które ma pod swoją opieką. Osoby dorosłe towarzyszące osobom nieletnim, osobom niepełnosprawnym są odpowiedzialne za zapoznanie ich z niniejszymi Przepisami oraz przestrzeganie przez nich niniejszych Przepisów.

Organizatorzy imprezy w żadnej formie nie ponoszą odpowiedzialności za straty doznane przez uczestników w czasie trwania imprezy oraz za bezpieczeństwo ich mienia. Odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną w czasie imprezy ponosi bezpośredni winowajca.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYPOCZYWAJĄCYCH

Wypoczywający mają prawo do:

– uprawiania sportu i wypoczynku na terytorium imprezy;

– udziału w organizowanych zawodach jedynie po uwzględnieniu swoich możliwości zdrowotnych i kondycyjnych;

– ustawiania namiotów, palenia ognisk jedynie w wyznaczonych do tego, specjalnie urządzonych i oznakowanych miejscach (w obozowiskach, miejscach wypoczynkowych);

– parkowania środków transportu na urządzonych w tym celu placach oraz poboczach dróg, jeżeli nie przeszkadza to bezpieczeństwu ruchu, nie ma znaków zakazu, nie narusza to praw innych osób i nie wyrządza szkody środowisku;

– łowienia ryb, polowania, zbierania jagód, grzybów, orzechów, roślin leczniczych itd. z przestrzeganiem wymogów aktów prawnych;

– pływania po zbiornikach wodnych parku na małych środkach do pływania z przestrzeganiem wymogów aktów prawnych.

Wypoczywający mają obowiązek:

– dbania o mienie innych osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa swego mienia;

– przestrzegania wymogów higieny;

– przestrzegania podczas wszystkich imprez i zawodów wymogów samoochrony;

– surowego przestrzegania przepisów kąpieli oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej;

– dbania o swoje zdrowie i niewyrządzania krzywdy innym;

– szanowania ogólnie przyjętych zasad moralnych;

– przestrzegania ciszy nocnej, która zobowiązuje od godz. 2.00 do godz. 7.00;

– ochrony środowiska, przyrody oraz terytorialnych kompleksów i obiektów dziedzictwa kulturowego, dbania o zasoby przyrodnicze;

– nienaruszania praw i interesów innych użytkowników zasobów przyrodniczych;

– odpowiedniego korzystania, a następnie uporządkowania pozostawianego obozowiska, miejsca wypoczynkowego;

– w miejscach, gdzie są ustawione kontenery do sortowania odpadów, sortowania odpadów według załączonych instrukcji;

– bezpiecznego obchodzenia się z ogniem – palenia ognisk wyłącznie w urządzonych do tego miejscach (w celu przygotowania potraw stosować własne rożna).

– stałego pilnowania rozpalonego ogniska, zaś po jego wygaśnięciu – zasypania miejsca ogniska ziemią lub zalania wodą, aż zupełnie ustanie się tlić;

– po dostrzeżeniu pożaru ugasić go, jeżeli zaś jest to niemożliwe, niezwłocznie poinformować o pożarze służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby leśne.

ZAKAZANA DZIAŁALNOŚĆ

Wypoczywającym zabrania się:

– pozostawiania osób nieletnich oraz zwierząt bez opieki;

– przechowywania i spożywania napojów alkoholowych oraz substancji psychotropowych;

– wnoszenia na miejsce imprezy broni, materiałów wybuchowych oraz innych materiałów, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia uczestników imprezy;

– stosowanie niezidentyfikowanych płynów łatwopalnych;

– niebezpiecznego zachowania się, które prowadzi do zagrożenia dla siebie i innych uczestników imprezy;

– hałasu, który może zakłócać wypoczynek innych: hałasy pochodzące z odbiorników radiowych, instrumentów muzycznych, głośne spotkania itd. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może narazić gości na wyproszenie z terenu zlotu;

– okrzykami bądź innymi czynami poniżania godności ludzkiej uczestników imprezy oraz ignorowania norm zachowania się w miejscach publicznych;

– niszczenia i łamania urządzeń, inwentarza na terenie imprezy oraz mienia innych uczestników;

– palenia ognisk, ustawiania namiotów w niedostosowanych i nieprzewidzianych do tego miejscach;

– niszczenia i uszkadzania obiektów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego;

– uszkadzania, niszczenia lub samowolnego przenoszenia kierunkowskazów, stoisk informacyjnych, znaków granicznych, słupów i znaków rewirów leśnych, urządzeń przeciwpożarowych;

– samowolnego wycinania, niszczenia, uszkadzania drzew bądź krzewów;

– łapania, likwidowania bądź kaleczenia dzikich zwierząt, zabierania ich ze sobą, zbierania ptasich jaj, niszczenia miejsc osiedlenia się zwierząt (nor, dziupli, gniazd itp.) lub szkodzenia w inny sposób środowisku zwierząt;

– zbierania wpisanych do Czerwonej Księgi Republiki Litewskiej gatunków roślin i grzybów, niszczenia ich środowisk naturalnych;

– niszczenia, uszkadzania mrowisk, ściółki leśnej;

– biegania psom bez smyczy, kąpania ich na kąpieliskach lub w innych miejscach zgromadzeń ludzi;

– parkowania transportu na terytorium obozowisk;

– parkowania i mycia środków transportu w zbiornikach wodnych oraz w odległości bliższej niż 25 m od brzegu zbiornika wodnego bądź górnej krawędzi stromego brzegu zbiornika wodnego, za wyjątkiem parkowania na odpowiednio urządzonych i oznakowanych parkingach;

– zaśmiecania środowiska, zanieczyszczania zbiorników wodnych, zakopywania śmieci i odpadów;

– palenia suchej trawy, trzciny, opadłych liści drzew, odpadów bytowych;

– niszczenia, uszkadzania urwisk lub przyczyniania się w inny sposób do erozji powierzchni terenu;

– samowolnego urządzenia huśtawek, innych urządzeń potrzebnych do wypoczynku lub uprawiania sportu.

PRZEPISY KĄPIELI

Zabrania się:

– fałszywego wzywania o pomoc;

– kąpieli pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

– kąpieli w nocy lub w czasie burzy;

– swawolenia w wodzie;

– przyprowadzania na kąpielisko psów i innych zwierząt;

– wypływania lub brnięcia poza oznakowane miejsca kąpieli;

– uszkadzania lub niszczenia znaków informacyjnych oraz innych przy zbiornikach wodnych;

– wskakiwania do wody bez uprzedniego sprawdzenia, czy dno zbiornika wodnego jest czyste, a głębokość dostateczna;

– pozostawiania w wodzie nieletnich bez opieki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW

Osoby, które naruszyły wymogi niniejszych Przepisów, odpowiadają w trybie określonym w ustawach Republiki Litewskiej oraz w innych aktach prawnych.

Osoby, które wyrządziły szkody dla chronionych terenów lub mieszczących się na nich obiektów dziedzictwa, dla mienia osób fizycznych lub prawnych, powinny wyrównać szkody i poczynione bezpośrednie oraz pośrednie straty.

UWAGA OBOZOWICZÓW!!!

SŁUŻBY PORZĄDKOWE SĄ UPOWAŻNIONE

DO NAŁOŻENIA MANDATU ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAŁOŻEŃ REGULAMINU LUB WYPROSZENIE OBOZOWICZY Z TERYTORIUM ZLOTU.

Komentarze   

 
#3 Gość 2017-07-01 21:19
Oj będzie się pozytywnie działo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 Bastian 2017-06-30 20:48
Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech.
Życie łatwiejsze staje się.
Przynieście dla mnie wina dzban,
Potem ruszamy razem w tan!

Będzie! Będzie zabawa!
Będzie się działo!
I znowu nocy będzie mało.
Będzie głośno, będzie radośnie
Znów przetańczymy razem całą noc!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 olek 2017-06-30 19:34
Zapowiada się pyszna zabawa!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 24 lipca 2024 

  Św. Kingi, dziewicy, wspomnienie

  Mt 13, 1-9

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie. A ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon: jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słucha”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24