Konferencja Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL: owocna dyskusja, ważne rezolucje i ambitny program działalności

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Konferencja Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL: owocna dyskusja, ważne rezolucje i ambitny program działalności © L24.lt (Wiktor Jusiel)

W sobotę, 15 maja, w Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się XVI konferencja sprawozdawczo-wyborcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie. Udział w zgromadzeniu, które zwołuje się co 3 lata, wzięło 63 delegatów. Na kolejną kadencję prezesem oddziału został wybrany Zdzisław Palewicz.

W głosowaniu udział wzięło 63 delegatów – za kandydaturą dotychczasowego prezesa opowiedziało się 62 z nich, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zdzisławowi Palewiczowi w działalności pomagać będą wiceprezesowie: Anna Jesvilienė, Grzegorz Jurgo, Józef Rybak, Jadwiga Sinkiewicz, Tadeusz Romanowski, Waldemar Śliżewski oraz Andżeła Dajlidko.

Polskość potrzebuje rozwoju

Nawiązując do słów Leszka Kołakowskiego, Zdzisław Palewicz podkreślił, że polskość potrzebuje rozwoju: „Polskość to nie jakaś złota sztaba, którą można zakopać do ziemi, po jakimś czasie odkopać i ona zostanie tak samo złota i błyszcząca. Polskość to też nie jakiś eksponat, który można położyć do muzeum czy do biblioteki, a potem po jakimś czasie wyjąć, przetrzeć kurz i wszystko zostawić tak jak jest. Nie! Polskość to ten zespół wartości potrzebujący rozwoju jak też i obrony, ale przede wszystkim czynnej. To znaczy, że polskość to działalność” – powiedział.

Celem – konkretne, namacalne rezultaty

 Prezes solecznickiego oddziału ZPL zaznaczył, że obecny stan szkolnictwa w rejonie solecznickim tj. 13 gimnazjów, 8 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, centrum wielofunkcyjne, 4 szkoły pozalekcyjne, w sumie 30 placówek oświatowych (4-5-krotnie więcej niż w rejonach o podobnej wielkości i ilości mieszkańców), co jest wyłączną zasługą decyzji Rady i administracji samorządowej. Palewicz przestrzegł jednocześnie, że brak aktywności może doprowadzić z czasem polskie szkolnictwo do poziomu szkółki sobotnio-niedzielnej: „To nie dla nas!” – podkreślił. Jako kolejną dziedzinę wymienił kulturę. Mówił o tym, że w rejonie aktywnie działają zespoły, które są wspierane zarówno moralnie jak i materialnie: „To się łączy i to daje efekt. To daje efekt utrwalenia polskości na naszej ziemi”. Wspomina także o innych kierunkach działalności ZPL jak obrona pamięci narodowej, czy walka o używanie języka ojczystego w przestrzeni publicznej. Jego zdaniem nie wszystko można zrobić społecznie – by osiągnąć cel musimy połączyć nasze siły.

Polskość to społeczna powinność

Następnie mówca skupił się na społecznej stronie działalności: „Polskość to jest społeczna powinność. Co znaczy powinność? To jest moralny obowiązek, a moralny obowiązek nie ma instrukcji, nie ma dyrektyw. To jest czynna obrona oraz dynamiczna, skuteczna działalność.  I tutaj nie ma już sędziów. Każdy sam sobie musi odpowiedzieć na pytanie: czy dobrze wypełniam ten moralny obowiązek dotyczący utrwalania polskości poprzez działalność społeczną?” – mówił. 

Naszym moralnym obowiązkiem jest aktywna praca
 Na zakończenie prezes solecznickiego oddziału ZPL z optymizmem nawoływał: „Nie traćmy nadziei i nie tylko nadziei, ale zabierzmy się mocno do pracy ponieważ wiemy dokąd iść. Dzisiaj jest trudniej, ale paradoksalnie jeszcze lżej, bo wiesz kto jest kim i kiedy widzisz, że to trzeba zadeklarować i pokazać nie tylko machaniem rąk, ale też konkretnymi czynami i osiągnięciami.

Aktywna dyskusja i słowa krytyki

Członkowie oddziału – to aktywni i zaangażowani w działalność patriotyczną ludzie. Podczas konferencji miała miejsce ożywiona dyskusja i wymiana zdań, które są odzwierciedleniem aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne związane z polskością członków ZPL solecznickiego oddziału. Wiceprezes Oddziału ZPL Anna Jesvilienė, opowiedziała o działalności ZPL w Ejszyszkach, gdzie funkcjonują trzy koła, Dom Polski oraz podkreśliła, że w ciągu minionych 3 lat brały one udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Zarząd Główny, a także organizowały swoje. – Pielęgnujemy kulturę polską, tradycję i obyczaje, dbamy żeby Ejszyszki zostały prawdziwą kolebką polskości na Litwie – mówiła Jesvilienė.

Z kolei Grzegorz Jurgo, oprócz złożenia relacji z działalności oddziału, zachęcał do korzystania z polskich mediów dostępnych na Litwie oraz do korzystania z języka polskiego w życiu codziennym, gdyż, zwłaszcza w przypadku dzieci, jest to bardzo istotne.

 Delegat Wojciech Jurgielewicz był dość krytyczny w ocenie działalności oddziału. – Działalność oddziału oceniam na „dostatecznie”. Nowo wybranemu Zarządowi życzę owocnej pracy – powiedział Jurgielewicz.
 
Atak nie tylko ze strony władz
 Wieloletni wiceprezes ZPL Stanisław Pieszko mówił m.in. o głównych filarach polskości jakimi są: Kościół, oświata i rodzina.  Mówca nawoływał do jeszcze większego zintensyfikowania działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie oświaty polskiej na Litwie – odpierając tym samym działania władz Litwy uszczuplające stan posiadania edukacji w języku polskim. Zresztą, jak podkreślił, odpierać należy nie tylko ataki ze strony władz Litwy, ale również co niektórych działaczy polskich na Litwie. W kontekście ustawodawstwa mającego wpływ na pogarszanie sytuacji oświatowej Polaków na Litwie Pieszko zacytował Czesława Okińczyca, doradcy przywódców litewskich, który w Polsce wypowiedział w swoim czasie takie oto słowa:  „Tak długo, jak istniała wolna Litwa, jeśli nie byłem u władzy, to byłem przy władzy. Każdy przywódca państwa litewskiego, czy to prezydent, czy to premier, starał się korzystać z moich porad”.

ZPL jako potrzeba duszy i serca
Józef Rybak podkreślił, że drzwi Związku Polaków na Litwie zawsze były dla wszystkich otwarte. „Związek musi być potrzebą duszy, musi być potrzebą serca”. Wspominał również, że przez okres istnienia ZPL wiele razy próbowano organizację „przekreślić”, ale jak powiedział: „wytrzymaliśmy to i wytrzymamy”. – Członkowie ZPL są tą siłą najbardziej w tej chwili skuteczną, która utrzymuje i kulturę, i oświatę, i charytatywność, i pomoc –  mówił Rybak.

Stanisław Lewkowicz, były prezes koła ZPL w Jaszunach, wezwał wszystkich by posyłali swoje dzieci do polskich szkół, by uczestniczyli w polskich Mszach św.: „aby pozostało po nas to pokolenie, które będzie pamiętało, że jesteśmy Polakami”.

Tadeusz Romanowski mówił m.in. o wsparciu, jakie ZPL udziela Polakom na Białorusi. „Dzisiejsza nasza polska postawa jest w dawaniu – to jest nie branie, a dawanie. (…) Kościół na pierwszym miejscu, pomoc bliźniemu i Ojczyzna. Każdy musi zaczynać od siebie coś dawać.”

Nowy program działalności i trzy ważne rezolucje

 Podczas obrad wybrano Radę Oddziału, Komisję Rewizyjną, kandydatów do Zarządu Głównego ZPL, zatwierdzono listę delegatów na XVI Zjazd ZPL.  Zatwierdzono także program działalności na lata 2021-2024, który objął 5 obszarów: sprawy organizacyjne (w tym organizacja obchodów 35-lecia solecznickiego ZPL), szkolnictwo i edukacja (m.in. promowanie języka polskiego w życiu społecznym, promocję polskiej literatury, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, letni odpoczynek w Polsce dla dzieci ze szkół rejonu solecznickiego), kultura (m.in. upowszechnianie polskiej historii, obchody polskich świąt narodowych, wydawanie lokalnego czasopisma, współpraca kulturalna z Polską, promowanie pozytywnego wizerunku Polaka), młodzież i sport (m.in. wspieranie i aktywizacja młodzieży, aktywizacja działalności sportowej), dziedzictwo narodowe, pamięć historyczna (m.in. kultywowanie i popularyzacja tradycji i obyczajów polskich, promocja Ziemi Solecznickiej, dbałość o dziedzictwo narodowe, upowszechnianie wiedzy o prawach mniejszości narodowych, badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o rejonie solecznickim).

Zatwierdzono także projekty trzech ważnych rezolucji – Rezolucji w sprawie powszechnego spisu ludności na Litwie, Rezolucji w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi oraz Rezolucji w sprawie sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie.

***

REZOLUCJA
W SPRAWIE SYTUACJI SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA LITWIE

Soleczniki, 15 maja 2021 r.

Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, w celu zachowania oraz pielęgnowania wielokulturowości regionu, a także dbania o szkoły mniejszości narodowych w rejonie solecznickim, wyraża zdecydowany sprzeciw planowanym zmianom szkolnictwa na Litwie, ogłoszonym w kwietniu 2021 roku przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej.  

Szkolnictwo rejonu solecznickiego jest specyficzne. Jego priorytetem jest zapewnienie wszystkim uczniom edukacji w języku ojczystym. W związku z tym w jednej miejscowości działają dwie, a nawet trzy szkoły ogólnokształcące, zapewniające nauczanie w różnych językach. Dlatego kategorycznie się nie zgadzamy na planowane zmiany, dotyczące zwiększenia minimalnej ilości uczniów w klasach oraz zwiększenia minimalnej ilości uczniów w szkole. Uważamy, że proponowany model łamie istniejącą sieć szkół polskich na Litwie. Przyjmując nowe i redagując istniejące akty prawne oraz dokumenty państwowe muszą być przewidziane wyjątki dla szkół mniejszości narodowych. Apelujemy o pozostawienie obecnej sieci szkół polskich w rejonie solecznickim, zwiększenie dofinansowania dla szkół mniejszości narodowych oraz zapewnienia wszystkim uczniom równych możliwości w zdobywaniu wiedzy.
Nie możemy się zgodzić na propozycje pozostawienia na poziomie szkoły średniej języka ojczystego mniejszości narodowych w bloku przedmiotów obowiązkowych do wyboru, na równi z innymi językami obcymi. Uważamy, że w ten sposób dyskryminuje się mniejszości narodowe i przekreśla się znaczenie języka ojczystego. Wymagamy zapewnienia prawa do zdobycia wykształcenia średniego w języku ojczystym, uzupełnienia o język ojczysty (polski, rosyjski, białoruski, niemiecki) bloku „Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące” z możliwością wyboru dwóch poziomów nauczania (ogólny – 4 lekcje tygodniowo i rozszerzony – 5 lekcji tygodniowo)oraz wprowadzenia obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego dla uczniów szkół mniejszości narodowych. Zwracamy również uwagę na to, że wynik egzaminu maturalnego z języka ojczystego powinien być uwzględniany w punktacji przy zdawaniu na wyższe uczelnie oraz finansowaniu studiów przez państwo.

Powołując się na podpisany 26 kwietnia 1994 roku „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”, na podpisaną 20 listopada 2019 roku „Deklarację o edukacji polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej”, podpisaną przez Ministra Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na podpisany 17 września 2020 roku Harmonogram tej Deklaracji, w którym strony zobowiązały się do zapewnienia wprowadzenia do 2022 roku egzaminu państwowego i szkolnego z języka polskiego ojczystego, apelujemy do władz Republiki Litewskiej  o zaprzestanie pogarszania sytuacji szkoły polskiej w rejonie solecznickim.

***


REZOLUCJAW SPRAWIE SYTUACJI POLAKÓW NA BIAŁORUSI

Soleczniki, 15 maja 2021 r.


W związku z informacjami o aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, pragniemy wyrazić zaniepokojenie sytuacją Rodaków w sąsiadującym kraju. Polacy na Białorusi od wieków pozostają nierozerwalną cząstką życia społecznego, kulturalnego, naukowego, sportowego i politycznego Białorusi, przyczyniając się do jej sukcesów. Polska mniejszość powinna mieć prawo do swobodnego pielęgnowania polskiej kultury i tradycji oraz wspierania polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Aresztowania przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej nie są zgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych. Obawiamy się istotnego ograniczenia oświaty w języku polskim na Białorusi, która stanowi fundament dla utrzymania tożsamości narodowej polskiej mniejszości na Białorusi. Apelujemy do władz białoruskich o dialog i konstruktywizm w stosunku do przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, dążąc do jak najszybszego uwolnienia aresztowanych. Apelujemy też o umożliwienie prowadzenia polskich placówek oświatowych na Białorusi. Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki swej aktywności kulturalno-oświatowej polska mniejszość narodowa, żyjąca od pokoleń na Białorusi, będzie mogła nadal współtworzyć wraz z innymi mniejszościami bogatą i silną różnorodność kulturową zamieszkiwanego państwa.

***


REZOLUCJA W SPRAWIE POWSZECHNEGO SPISU LUDNOŚCI NA LITWIE

Soleczniki, 15 maja 2021 r.


Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, dbający o prawa Polaków, zamieszkujących rejon solecznicki, wyraża zaniepokojenie wybraną metodą przeprowadzenia powszechnego spisu ludności na Litwie.

W roku 2021 na Litwie odbywa się powszechny spis ludności, który po raz pierwszy jest przeprowadzany bez udziału rachmistrzów – wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki uzyska z oficjalnych rejestrów państwowych. Jednak rejestry państwowe nie zawierają lub zawierają niepełną informację o narodowości, języku ojczystym, znajomości języków obcych, wyznania i innych ważnych elementach stanu ludności na Litwie. W celu uzyskania takiej informacji, Departament Statystyki w styczniu bieżącego roku uruchomił ankietę internetową, za pomocą której na przeciągu miesiąca można było ochotniczo uzupełnić swoje dane dotyczące narodowości, języka ojczystego i znajomości języków obcych oraz wyznania. Chociaż termin wypełnienia ankiety skończył się w lutym bieżącego roku i ogółem na Litwie zostało wypełnionych 60 000 ankiet, dotychczas nie ma danych, ile takich ankiet było wypełniono w danej miejscowości lub chociażby w danym rejonie, co wywołuje ostrożną ocenę reprezentatywności ankietowania.

Uwzględniając niezwykle krótki termin wypełnienia ankiety internetowej, małą dostępność połączenia internetowego na wsi, słabą umiejętność korzystania i posługiwania się usługami elektronicznymi poszczególnych grup społecznych, szczególnie w podeszłym wieku, brak solidnej kampanii informacyjnej o przeprowadzanym powszechnym spisie ludności, skierowanej do grup mniejszości narodowych w zrozumiałym dla nich języku, jak też stan epidemiologiczny na Litwie, wyrażamy zaniepokojenie możliwie nieobiektywnym wynikiem powszechnego spisu ludności o sytuacji Polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

W celu zebrania wiarygodnych danych o liczebności Polaków na Litwie, Związek Polaków na Litwie w styczniu bieżącego roku podjął uchwałę o przeprowadzeniu Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie poprzez rozpowszechnianie własnej ankiety. Obecnie w Społecznym Spisie Ludności wzięło udział oraz narodowość Polską zadeklarowało już 17 000 mieszkańców rejonu solecznickiego. Osiągnięty wynik jest imponujący, ale wciąż niedostateczny, aby z pełnym przekonaniem mówić o ilości Polaków i stanie mniejszości Polskiej w rejonie. Apelujemy do wszystkich członków Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie oraz Polaków, zamieszkujących rejon solecznicki, o kontynuację aktywnego udziału w Społecznym Spisie Ludności Polskiej, aby każdy mieszkaniec rejonu solecznickiego zadeklarował swoją narodowość i był godnie reprezentowany.

Zwracamy się też do członków i sympatyków Związku Polaków na Litwie o udzielenie wszelkiej pomocy w wypełnianiu ankiet i wykonaniu innych czynności, związanych z deklarowaniem narodowości tym osobom, którzy nie mogą tego wykonać samodzielnie.

Zgodnie z obowiązującymi na Litwie ustawami wpis o narodowości w paszporcie jest nieobowiązkowy. Często, przy zmianie paszportu lub dowodu osobistego, opcja wpisania narodowości nawet nie jest proponowana. Apelujemy do wszystkich Polaków rejonu solecznickiego o zadeklarowaniu wpisu o narodowości do Rejestru Mieszkańców Litwy oraz zachęcamy do umieszczenie wpisu o narodowości w paszporcie.

Apelujemy do władz Republiki Litewskiej o podjęcie wszelkich działań o zapewnienie jak najbardziej rzetelnego powszechnego spisu ludności w dziedzinach, dotyczących danych mniejszości narodowych.


Komentarze   

 
#12 wolski 2021-10-22 10:41
Cytuję Darek:
Minister Dziedziczak oraz Falkowski i Dzięciołowski z Fundacji "ścigania" kresowiaków (jak to nazwał któryś z europosłów)... zamiast pomagać do czego są przecież powołani, to czynią wielką szkodę agresywnie uderzając w Wilniuków i ich największą organizację ZPL.
Ale ZPL to wielka i sprawna organizacja, której nikt nie rozbije ani nie podzieli, nawet za judaszowe srebrniki od Dziedziczaka.


O Falkowskim i Dzięciołowskim jednoznacznie wypowiedział się min. Michał Dworczyk w upublicznionym w mediach mailu do premiera Morawieckiego. Poruszył tam cechy charakteru tych ludzi: ślepą nienawiść, brak przyzwoitości, mściwość. Pisał też o chorych zasadach udzielania dotacji przez fundację, z czego wynika, że patologia jest w samej fundacji i jej kierownictwie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 W.Litwin 2021-05-22 17:55
O Polskość trzeba dbać. Polskość trzeba pielęgnować. Polskością nie można kupczyć. Pamiętajmy: Jesteśmy Polakami to i obowiązki mamy polskie!!!

Zupełnie inaczej postępował Okińczyc, który kupczy polskością i został celnie wypunktowany!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Tomasz 2021-05-21 21:53
Pieszko trafnie wyprowadził na czystą wodę tego koleszki landsbergisa i KGB-isty Okińczyca!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Darek 2021-05-21 15:44
Minister Dziedziczak oraz Falkowski i Dzięciołowski z Fundacji "ścigania" kresowiaków (jak to nazwał któryś z europosłów)... zamiast pomagać do czego są przecież powołani, to czynią wielką szkodę agresywnie uderzając w Wilniuków i ich największą organizację ZPL.
Ale ZPL to wielka i sprawna organizacja, której nikt nie rozbije ani nie podzieli, nawet za judaszowe srebrniki od Dziedziczaka.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 obserwator 2021-05-21 15:41
Minister od spraw polonijnych, Jan Dziedziczak już we wrześniu 2016 roku, podczas zjazdu polonii amerykańskiej w Rzeszowie, mówił o „potrzebie” odwołania prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz prezesa Związku Polaków na Litwie. Wkrótce potem jego protegowany Falkowski (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie) zapoczątkował brudny atak i oskarżenia wobec prezesa ZPL. W całej intrydze chodziło o takie osłabienie tej największej, niezależnej i najbardziej poważanej organizacji Polaków kresowych, by ją zmarginalizować na wzór tego co już zrobiono wcześniej na Ukrainie i Białorusi, gdzie tamtejsi Polacy niestety nie odgrywają teraz żadnej istotnej roli.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Kłoczko. 2021-05-20 22:56
widać że prezes oddziału Palewicz cieszy się zaufaniem, gratuluję!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 W.Litwin 2021-05-20 20:07
Gratulacje. Znacząca konferencja - z uwagi na bardzo ważne rezolucje w aktualnych sprawach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 PL-LT 2021-05-20 18:20
Można powiedzieć że Soleczniki i okolice - z 80 procentami mieszkańców-Polaków - są takim niemal całkowicie polskim rejonem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Alicja 2021-05-20 17:59
Bardzo ważne wezwanie - "aby pozostało po nas to pokolenie, które będzie pamiętało, że jesteśmy Polakami”!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Franciszek G. 2021-05-20 16:58
Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym. To wybitni fachowcy i patrioci. Możemy być spokojni o ich pracę na rzecz polskiej społeczności i o obronę polskich spraw na ziemi solecznickiej
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24