Pierwszy dzień obrad 30. posiedzenia Sejmu

2016-11-16, 09:49
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Pierwszy dzień obrad 30. posiedzenia Sejmu Fot. sejm.gov.pl

Kontynuacja rozpatrywania projektów: tworzącego wojska obrony terytorialnej oraz obniżającego wiek emerytalny do poziomu sprzed reformy z 2012 r. to tylko niektóre punkty obrad plenarnych pierwszego dnia 30. posiedzenia Sejmu. Posłowie uchwalili też szereg ustaw, a także podjęli uchwałę z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej.

Sejm zdecydował, że w 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad. W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjnego orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc w listopadzie 2016 r. Sejm podjął dziś decyzję, że dotychczasowe przepisy będą obowiązywały także w przyszłym roku. Jak podkreślano w trakcie prac nad nowelizacją obowiązujące zasady zostały utrzymane, w celu zapewnienia podatnikom konstytucyjnej zasady pewności prawa. Nowelizacja wprowadza też opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnione z opodatkowania CIT będą jedynie otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Ograniczeniu ze zwolnienia podatkowego podlegać będą też zagraniczne fundusze inwestycyjne. Nowe przepisy zawierają też zwolnienie przedmiotowe Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych i specjalistycznych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ. Ustawa wyłącza jednak ze zwolnienia szereg przychodów (dochodów). W ustawie opisane zostały też warunki, jakie muszą zostać spełnione, by wpłaty należności dla funduszy inwestycyjnych były zwolnione z opodatkowania. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (pierwotny druk nr 791). Przewiduje ona zwiększenie wpływu przedstawicieli środowiska producentów i hodowców na sposób wydatkowania środków z tych funduszy. Nowelizacja zakłada zmianę w proporcjach między liczbą producentów a liczbą przetwórców wchodzących w skład komisji zarządzających funduszami promocji. Liczba przedstawicieli producentów ma zwiększyć się z czterech do pięciu, natomiast zmniejszona ma zostać liczba przetwórców z czterech do trzech. Ma to zapewnić przewagę przedstawicielom podmiotów, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych powstały na podstawie ustawy z 2009 r. Powstają z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów takich jak zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze pochodzą od producentów rolnych.. Fundusze te są gromadzone na rachunku Agencji Rynku Rolnego i mają przede wszystkim wspierać działania marketingowe oraz zachęcać do wzrostu spożycia określonych produktów. Z pieniędzy tych można np. sfinansować udział w targach, badania rynkowe, akcje promocyjne czy prace naukowe. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (pierwotny druk nr 469). Jej celem jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowelizacja daje producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia i przewiduje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji. Zawiera także rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka występujące w rolnictwie (np. suszy) – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka. Dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wynosząca do 65 proc. – będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka ( w przypadku określenia przez ubezpieczyciela stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia). Dla upraw na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać. Nad ustawą będzie pracował teraz Senat.

Izba przyjęła też zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nimi podatek handlowy będzie zawieszony do 2018 r. Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm przyjął również nowelizację ustawy o ochronie zwierząt (pierwotny druk nr 897). Zgodnie z nią do zadań własnych gmin będzie należało nie tylko zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. W myśl nowych przepisów coroczny gminny program opieki nad zwierzętami powinien obejmować dodatkowo plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub osób pod których opieką się one znajdują. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

W bloku głosowań Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (pierwotny druk nr 904). Zgodnie z nowymi przepisami organem właściwym do przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka będzie, zamiast starosty, wojewoda. Utworzony zostanie rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz decyzji wydanych w tych sprawach. Ponadto w celu umożliwienia wojewodom jak najszerszego zdobycia informacji o liczbie osób zainteresowanych uzyskaniem świadczenia i tym samym o zapotrzebowaniu na środki niezbędne do wypłaty świadczeń w danym roku, nowelizacja wprowadza maksymalny 3-miesięczny termin na złożenie pierwszego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego (liczy się data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały). Kolejne wnioski złożone przez osoby, które uzyskały już świadczenie w maksymalnym, łącznym wymiarze 9 miesięcy będą pozostawały bez rozpoznania. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Kontynuacja w drugim czytaniu prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 62) to kolejny punkt obrad plenarnych. Projekt obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). W pierwotnym projekcie proponowano, aby obniżenie wieku emerytalnego weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Rozpatrująca projekt Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zmieniła ten termin na 1 października 2017 r. Projekt likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Podczas prac w komisji dodano przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Na etapie komisyjnym wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą warunek ten musi być spełniony do 31 grudnia 2017 r. Sprawozdawcą komisji był poseł Jan Mosiński. Projekt trafił ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (pierwotny druk nr 790) to kolejny punkt obrad pierwszego dnia 30. posiedzenia Sejmu. Jego głównym celem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych. Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności. Zgodnie z projektem, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych maksymalnie 5 miesięcy. Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponują do projektu poprawki o charakterze doprecyzowującym oraz redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Kazimierz Gołojuch. Projekt ponownie trafił do komisji, które nad nim pracowały w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pierwotny druk nr 930). Przewiduje on uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proponowana nowelizacja ma ponadto służyć m.in. wyodrębnieniu ze spraw geodezji i kartografii spraw związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowaniu tych spraw ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zaproponowała wprowadzenie do niego poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Piotr Kaleta. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm zajął się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 991). Zgodnie z nim zezwolenia na prowadzenie giełd papierów wartościowych będzie wydawała Komisja Nadzoru Finansowego. Zdaniem rządu przeniesienie tej kompetencji z szefa resortu finansów na KNF skróci okres oczekiwania na zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz pomoże skupić całość spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w jednym organie. Ponadto projekt określa zasady funkcjonowania rachunków tzw. derywatów, czyli instrumentów pochodnych (do najpopularniejszych należą np. kontrakty terminowe). Zmiana ta umożliwi KNF dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z projektem rząd proponuje też zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. W ocenie projektodawcy różnice między tymi rynkami nie są wystarczająco istotne, by uzasadniało to ich dalsze rozróżnianie. Projekt uzasadnił Leszek Skiba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

W drugim czytaniu posłowie kontynuowali parlamentarne prace nad ratyfikacją zmian do umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej. Rząd przedstawił Sejmowi dwa projekty ustaw (druki nr 875 i 876), w których Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta Protokołów zmieniających zapisy umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. Pierwszy z protokołów podpisany został 18 grudnia 1990 r. dotyczy zastąpienia w rozliczeniach banku rubli transferowych przez ECU, zmiany nazwy umowy i niektórych celów działalności banku, podejmowania decyzji przez jego radę oraz wystąpienia Niemiec (członkostwo po byłym NRD) z banku. Drugi protokół podpisany został 25 listopada 2014 r. i dotyczy uporządkowania kwestii technicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem banku. Wprowadza też do statutu banku euro w miejsce ECU. Komisje: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych proponują przyjęcie obu projektów bez poprawek. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jerzy Gosiewski. Trzecie czytanie projektów odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (pierwotny druk nr 935). Projekt daje rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem). Projekt definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które proponują wprowadzenie do niego poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Robert Telus. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt trafił ponownie do komisji, które nad nim pracowały.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli też projekt usprawniający wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 972) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Zwiększy to zasięg monitoringu gleb. Według projektu podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020 będą mogły powoływać organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR), jeśli chodzi o ocenę merytoryczną operacji realizowanych w ramach PROW. Zgodnie z projektem możliwa będzie zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się, że w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po rozpatrzeniu projektu komisja zaproponowała do niego zmiany redakcyjne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Mieczysław Miazga. Projekt trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania.

Ostatnim punktem porządku obrad było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 966). Jego zasadniczym celem jest utworzenie nowego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) oraz zbudowanie w jego ramach nowego rodzaju czynnej służby wojskowej jaką będzie Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). Oddziały WOT mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników. Nowelizacja nakłada na szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im WKU obowiązek koordynacji czynności związanych z zapewnieniem zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego WOT. Projektodawca zakłada możliwość dopuszczenia do służby w wojskach OT ochotników z wojskową kat. D, co pozwoliłoby na rekrutowanie ochotników z wiedzą specjalistyczną, przydatną dla tego rodzaju wojsk. Ustawa wprowadza pojęcie żołnierza OT, który może pełnić swoją służbę wojskową stale, w tym rotacyjnie, stawiając się w jednostce w ściśle określonych dniach bądź też dyspozycyjnie - pozostając w dyspozycji swojego dowódcy. Czas pełnienia służby żołnierza wynosiłby od roku do 6 lat z możliwością przedłużenia. Żołnierzowi OT będzie przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. MON gwarantuje dodatkowo uposażenie w związku z trybem pełnienia służby. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do Komisji Obrony Narodowej, która wprowadziła do niego poprawki o charakterze legislacyjnym i uściślającym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Michał Dworczyk. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym trafił on ponowienie do Komisji Obrony Narodowej.

W drugim czytaniu Izba pracowała nad rządowym projektem ustawy zawierającym wyrażenie parlamentarnej zgody na wypowiedzenie przez Prezydenta Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (pierwotny druk nr 955). Będzie to oznaczało wystąpienie Polski z Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. Polska ratyfikowała statut IGGEB w 1996 r. Jak podkreśla rząd, po wstąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii przestało mieć wpływ na badania w Polsce i znaczenie dla polskich naukowców. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 4 listopada 2016 r. Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Marian Zembala. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 965). Zakłada on rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Rząd podkreśla, że od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT, czyli różnica między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą faktycznie wpływającą. Wśród najważniejszych zapisów projektu jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku. Projekt zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT - będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Projekt przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT. Projekt wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników, co ma ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez te osoby. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w projekcie określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zaproponowano też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Projekt podwyższa także ze 150 do 200 tys. zł limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono na posiedzeniu Sejmu, po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która wprowadziła do niego liczne poprawki, głównie o charakterze doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Maria Zuba. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych.

Ponadto w bloku głosowań posłowie zdecydowali o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 963). Podjęli też decyzję o uzupełnieniu porządku obrad 30. posiedzenia Sejmu o pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk nr 995).

Sejm podjął też uchwałę z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej, o czym więcej można przeczytać w osobnym komunikacie. Ponadto posłowie uczcili chwilą ciszy pamięć Henryka Sienkiewicza w związku z 100. rocznicą śmierci noblisty.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 5 czerwca 2023 

  Św. Bonifacego, biskupa i męczennika, wspomnienie

  Mk 12, 1-12

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Potem zaczął mówić do nich w przypowieściach: „Pewien człowiek zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię, zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. W odpowiednim czasie posłał do dzierżawców sługę, aby odebrał od nich część zbiorów winnicy. Lecz oni schwytali go, zbili i odesłali z niczym. Znowu posłał do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli go. Posłał jeszcze jednego, lecz jego zabili. I wielu innych posłał, z których jednych pobili, a innych zabili. Miał jeszcze jednego syna ukochanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: „Uszanują mojego syna”. Lecz dzierżawcy mówili między sobą: „To jest spadkobierca. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. Schwytali go, zabili i wyrzucili z winnicy. Co więc zrobi pan winnicy? Gdy przybędzie, wytraci dzierżawców, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście Pisma: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach”. Zamierzali więc Go schwytać, bo zrozumieli, że to o nich powiedział tę przypowieść. Bali się jednak tłumu i dlatego zostawili Go i odeszli.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24