Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie terenu dawnego Klubu Sportowego Gedania Gdańsk do rejestru zabytków. Jednocześnie wiceminister zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o ustalenie, czy znajdujące się na terenie dawnego klubu sportowego miejsce z urnami z prochami Polaków z ziemi gdańskiej pomordowanych w latach 1939-45, spełnia wymogi do uznania za grób wojenny i tym samym podlega stosowanej opiece prawnej.

Prokuratura zapowiada nowe dochodzenia w związku z wysoką liczbą umorzeń spraw dotyczących zniszczenia lub uszkodzenia zabytków.

Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada podpisana 2 sierpnia 2017 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Przepisy dotyczące nowego źródła finansującego ratowanie zabytków wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

Został zainaugurowany kolejny sezon polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz ratowania obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego we Lwowie i Żółkwi. Prace przy zabytkach będą współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Polska będzie gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Reduta Ordona, miejsce walk Powstania Listopadowego, znajdujące się na stołecznej Ochocie, została wpisana do rejestru zabytków. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków podjął decyzję „z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe" Reduty.

Lista zabytków chronionych przez państwo została uzupełniona o osiem nowych obiektów, informuje BNS. Znalazły się wśród nich, między innymi, drewniana willa w wileńskiej dzielnicy Markucie, a także domy ojczyste litewskiego poety Antanasa Baranauskasa i autora słów litewskiego hymnu, poety i działacza społecznego Vincasa Kudirki.

Strona 4 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24