Ustawa o Radzie Mediów Narodowych już obowiązuje

2016-07-07, 11:09
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ustawa o Radzie Mediów Narodowych już obowiązuje © BFL (fot. Lauris Vīksne)

Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych oraz zasady i tryb powoływania jej członków. Zgodnie z ustawą Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Rada Mediów Narodowych ma liczyć 5 członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Trzech członków będzie wybierał Sejm, a dwóch powoła Prezydent RP. Ustawa gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: prezydent będzie powoływał dwóch członków rady spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie są członkami rządu.

Członkiem Rady będzie mogła zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów. Ponadto osoba ta będzie musiała posiadać obywatelstwo polskie oraz nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w organach władzy wykonawczej, członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji rządowej, samorządowej bądź w Kancelarii Prezydenta RP a także z członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnieniem w jej biurze. Rozwiązanie to ma gwarantować członkom tego gremium niezależność niezależność personalną i programową.

Pracami Rady będzie kierował jej przewodniczący. Przewodniczącego Rady będą wybierali ze swego grona i odwoływali członkowie tego gremium.

Ustawa przewiduje, że Rada Mediów Narodowych będzie do 31 marca każdego roku przedstawiać Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi, KRRiT oraz - do informacji publicznej - pisemną informację o działalności w poprzednim roku.

Sejm uchwalił ustawę 22 czerwca 2016 r. 27 czerwca br. została ona podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa obowiązuje od 7 lipca 2016 r.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 29 maja 2022

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Łk 24,46-53

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24