Ułatwienia w uzyskiwaniu pozwoleń na poszukiwanie zabytków

2018-08-30, 13:59
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia osobnych wniosków na poszukiwanie zabytków i prowadzenie badań archeologicznych Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia osobnych wniosków na poszukiwanie zabytków i prowadzenie badań archeologicznych © Scanpix/Fot. Hussein Elalawi Sydsvenskan

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wyszło naprzeciw oczekiwaniom poszukiwaczy zabytków, zmieniając rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzory wniosków oraz pozwoleń na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia osobnych wniosków na poszukiwanie zabytków i prowadzenie badań archeologicznych. Ponadto od 23 sierpnia wnioskodawcy mogą zawiadamiać urząd konserwatorski o rozpoczęciu poszukiwań drogą elektroniczną.

– Po 1 stycznia 2018 r. kilkukrotnie wzrosła liczba wydawanych pozwoleń na poszukiwania zabytków. Liczę, że uproszczenie procedury uzyskiwania pozwoleń zachęci kolejne osoby do legalnego poszukiwania zabytków. Cieszę się z dobrej i konstruktywnej współpracy ze środowiskiem poszukiwaczy, nie tylko w pracy nad projektem rozporządzenia, ale i w dyskusji nad głębszą zmianą w zakresie regulacji dotyczących poszukiwania zabytków. Liczę, że konsultacje środowiskowe, prowadzone przez Polski Związek Eksploratorów, pozwolą na wypracowanie dalszych zmian legislacyjnych, które pogodzą działalność prawdziwych pasjonatów historii z potrzebą właściwego zabezpieczenia dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie powinno być przedmiotem troski wszystkich zainteresowanych – powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

Podstawową zmianą Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) jest wprowadzenie z inicjatywy Generalnego Konserwatora Zabytków osobnych wniosków na poszukiwanie zabytków i prowadzenie badań archeologicznych.

Nowy wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków będzie musiał zawierać, oprócz wskazania wnioskodawcy i osób kierujących poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzących te poszukiwania, wskazanie miejsca poszukiwań poprzez podanie numerów działek ewidencyjnych i oznaczenie ich na mapie. Uproszczenie to zostało wprowadzone na wniosek przedstawicieli Polskiego Związku Eksploratorów. Nowością jest również załączanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 lub większej, która pozwoli właściwemu konserwatorowi zabytków sporządzić załącznik do pozwolenia z zaznaczonym obszarem poszukiwań oraz ewentualnie z wyznaczoną strefą zakazu prowadzenia poszukiwań z uwagi na ochronę zabytków archeologicznych na danym terenie.

Rozporządzenie doprecyzowuje i usprawnia również wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z poszukiwaniem zabytków. Pozwolenie może obecnie wprowadzać warunek:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań oraz

2) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przez osobę kierującą poszukiwaniami zabytków imion i nazwisk osób biorących udział w poszukiwaniach zabytków przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw postulatom środowiska poszukiwaczy, wprowadzono znaczące uproszczenie polegające na możliwości elektronicznego zawiadamiania urzędu konserwatorskiego w ww. zakresie (np. poprzez wiadomość e-mail). Właściwy adres e-mail powinien być podany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Biuletynie Informacji Publicznej. Ewentualny obowiązek zgłaszania przez osobę kierującą poszukiwaniami zabytków imion i nazwisk osób biorących udział w poszukiwaniach pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości, co do legalności ich udziału w razie ewentualnej kontroli.

Zgodnie z polskim prawem, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania jest dozwolone. Wymaga jednak uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca poszukiwań. Osoba poszukująca zabytków musi pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przepisami zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa, dlatego ewentualna umowa sprzedaży wydobytych zabytków archeologicznych jest nieważna.

mkidn.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 11 czerwca 2023 

  10 niedziela zwykła

  Mt 9, 9-13

  Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. Gdy On to usłyszał, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary». Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24