63. posiedzenie Senatu – dzień pierwszy

2018-07-10, 22:25
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
10 lipca rozpoczęło się 63. posiedzenie Senatu 10 lipca rozpoczęło się 63. posiedzenie Senatu Fot. K. Czerwińska/Kancelaria Senatu

10 lipca rozpoczęło się 63. posiedzenie Senatu. W porządku obrad znalazł się m.in. tzw. pakiet odpadowy, czyli nowele ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowe przepisy mają zapobiegać patologii w gospodarowaniu śmieciami oraz wzmocnić kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska. Senat zajmie się też tzw. konstytucją dla nauki. Rozpatrzy także nowelizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej, uchwaloną z jego inicjatywy. Przyznaje ona tym osobom nowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną.

Marszałek Senatu poinformował, że posiedzenie będzie kontynuowane 13–14 lipca 2018 r. Porządek zostanie uzupełniony o rozpatrzenie nowelizacji ordynacji podatkowej i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jej celem jest zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która modyfikuje procedurę szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. W składzie zespołu szacującego szkody przedstawiciela gminy zastąpi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Ponad pięć godzin Senat debatował nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy), tzw. konstytucją dla nauki, która ma zastąpić cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa uzależnia możliwości uczelni, m.in. prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie uzyskają w prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy podział dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD.

Niezbędne z punktu widzenia reformy szkolnictwa wyższego przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące zawiera ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy), omówiona przez senatorów.

Likwidację i włączenie obszaru gminy Ostrowice do gminy albo gmin sąsiednich przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (projekt rządowy), nad którą pracowała Izba. Gmina Ostrowice to jedna z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, nie ma możliwości finansowych spłaty zadłużenia ani żadnych perspektyw finansowych, aby realizować inwestycje. Ustawa stwarza podstawy prawne likwidacji gminy Ostrowice i włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą jej zobowiązań.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki). Przewiduje ona bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich osób, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych. Nowa forma pomocy bezpłatnej – poradnictwo obywatelskie, obejmujące również mediację – jest adresowana przede wszystkim do osób zadłużonych, mających problemy mieszkaniowe.

Senat dyskutował nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt senacki), umożliwiającą osobom deportowanym do pracy przymusowej korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza. Osoby te będą miały ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Rozpatrzona została nowela ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (projekt rządowy), która ma zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (są to m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, susz tytoniowy, produkty lecznicze) przez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Cele ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), omówionej przez Izbę, to uproszczenie procedur administracyjnych, ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym, wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych oraz uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji.

Obowiązkową kaucję dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami wprowadza ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy), nad którą debatowali senatorowie. W razie porzucenia odpadów samorządy będą miały środki finansowe na ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Obowiązkowy będzie też całodobowy monitoring składowisk śmieci. Odpady będzie można ponadto magazynować przez rok, a nie – jak obecnie – trzy lata.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy), rozpatrzonej przez Senat, inspekcja będzie mogła ścigać przestępstwa przeciwko środowisku, określone w kodeksie karnym i w ustawie o odpadach. Kontrole będą prowadzone planowo i pozaplanowo, o dowolnej porze dnia i nocy.

Omówiona została nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (projekt poselski), umożliwiająca właściwym organom nakładanie na prowadzących instalacje wymagające uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż obecnie.

Izba debatowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78% w 2018 r.). Wcześniej przewidywano, że nastąpi to w 2025 r. Nowela realizuje jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r.

Dzięki ustawie o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) prezydent będzie mógł nadawać pamiątkowe odznaczenie osobom, które „położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”. Medal będzie przyznawany w czasie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, czyli w latach 2018–21.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (projekt prezydencki) rozszerza kompetencje Rady Dialogu Społecznego, wzmacnia strony pracowników i pracodawców. Rada oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców będą opiniować Wieloletni Plan Finansowy Państwa, projekty strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Strony pracowników i pracodawców będą mogły występować do ministra finansów o wydanie interpretacji przepisów podatkowych, jeśli są one niejednolicie stosowane.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (projekt rządowy) ma pomóc w rozwiązaniu problemu braku mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskich, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania.

Skrócenie z 5 lat do roku czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej, przewiduje ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (projekt rządowy). Ustawa pozwoli na wykorzystanie gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Unijną dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wdraża do polskiego prawa ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (projekt rządowy). Ma zwiększyć odporność usług świadczonych z wykorzystaniem technologii informatycznych na ataki w cyberprzestrzeni, a tym samym zapewnić ciągłość działania tych usług dla obywateli i przedsiębiorstw. Ustawa określa organizację i sposób funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, sprawowania nadzoru i kontroli stosowania jej przepisów oraz zakresu i trybu stanowienia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Na podst. senat.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24