Rozpoczęło się 39. posiedzenie Senatu

2017-04-20, 14:08
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rozpoczęło się 39. posiedzenie Senatu Fot. senat. gov.pl (Michał Józefaciuk)

20 kwietnia rozpoczęło się dwudniowe 39. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o rozpatrzenie ustaw: o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, o zmianie ustawy ‒ Prawo konsularne, o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także o drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Izba uczciła minutą ciszy zmarłego 31 marca 2017 r. senatora I kadencji Erwina Kruka.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (inicjatywa senatora Jana Żaryna) i w związku ze zgłoszonym wnioskiem legislacyjnym skierowała go ponownie do komisji. W projekcie przypomniano, że organizacja ta miała podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, wpisując się też w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej autonomii. Towarzystwo bardzo szybko zaczęło rosnąć w siłę, kolejne jego gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a także wśród emigracji (USA, Francja, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania). Członkowie poszczególnych gniazd zasilili później polskie oddziały zbrojne, m.in. Legiony Polskie. Towarzystwo zostało zdelegalizowane przez komunistów w 1947 r., przetrwało jednak na emigracji. W PRL kilkakrotnie podejmowano bezskuteczne próby jego legalizacji. Ponownie narodziło się dopiero w końcu lat 80. XX wieku. Obecnie liczy ponad 70 gniazd w kraju i poza granicami. Senat przyłącza się do obchodów150-lecia powstania towarzystwa, życząc mu, by „młodzież garnęła się do gniazd sokolich i znajdowała w nich sens swej aktywności oraz pracy dla Polski”.

Na 39. posiedzeniu Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy ‒ Prawo konsularne (projekt rządowy), który przewiduje nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów do ukończenia 18. roku życia w okresie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich szkół działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich funkcjonujących na podstawie konwencji o statucie szkół europejskich. Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w tych szkołach.

Zmiana definicji repatrianta i procedury związanej z przyznawaniem wizy krajowej w celu repatriacji, a także ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji i utworzenie Rady ds. Repatriacji, czyli organu opiniodawczo-doradczego pełnomocnika rządu ds. repatriacji, to główne cele ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Nowela przewiduje ponadto tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego, prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku, nadzorowanym przez pełnomocnika ds. repatriacji, na podstawie jego decyzji na 3‒6 miesięcy. Decyzja pełnomocnika o przyznaniu miejsca w ośrodku będzie potwierdzać spełnienie warunków do osiedlenia się w Polsce. Nowelizacja wprowadza także nową formę pomocy finansowej, udzielanej przez pełnomocnika po opuszczeniu przez repatrianta ośrodka adaptacyjnego, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie w wysokości do 25 tys. zł będzie można przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania lub dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

Senatorowie zajmą się też ustawą o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski), która wprowadza ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek. Zakłada m.in., że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek. Wspólnikami w tych spółkach muszą być farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu.

Podczas tego posiedzenia odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa grupy senatorów). Wnioskodawcy proponują, aby zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności od tego, czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie.

Izba rozpatrzy także ustawę o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (projekt rządowy), dokonującą reformy instytucjonalnej Głównego Urzędu Miar. Nowela redefiniuje i reorientuje jego zadania, wprowadza instrumenty strategicznego i perspektywicznego planowania jego działań i sprawozdawczości z wykonania planów. Powołuje Radę Metrologii. Dokonuje też reformy struktury administracji terenowej. Przewiduje przekształcenie obwodowych urzędów miar w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia. M.in. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała kierowcy pod wpływem alkoholu lub narkotyków ma grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat a za niezatrzymanie niezwłoczne pojazdu i kontynuowanie jazdy mimo polecenia zatrzymania, wydanego przez osobę do tego uprawnioną ‒ od 3 miesięcy do lat 5.

Istota zmian, wprowadzanych na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (projekt rządowy), to likwidacja uchylania się od płacenia alimentów poprzez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku. Nowelizacja przewiduje, że osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Ponadto jeśli z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych wobec niej osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, to dłużnik będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wprowadza 2 nowe przepisy, które pozwalają na uniknięcie przez sprawcę kary poprzez zapłatę całości zaległych alimentów w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Podwyższenie ‒ z 20% do 35% wartości wynagrodzeń przysługującym osobom zatrudnionym pozbawionym wolności ‒ kwoty ryczałtu wypłacanego ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, przysługującego przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności, to główny cel ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (projekt rządowy). Nowelizacja wprowadza nowe unormowania odnoszące się do sposobu wydatkowania środków zgromadzonych w tym funduszu. Będzie je można przeznaczać na finansowanie zadań związanych nie tylko z resocjalizacją skazanych, ale także z szeroko pojętym wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu po porodzie otrzyma zasiłek macierzyński. W noweli doprecyzowano też przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Na pracodawcę nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i umów prawa cywilnego. Za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę może grozić grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Nowela zobowiązuje też marszałków województw do sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Przeprowadzone zostanie drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (inicjatywa grupy senatorów). Proponowana nowelizacja polega na objęciu ustawą ‒ pozostających dotychczas poza jej zakresem ‒ m.in. nazw szkół, szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz pomników gloryfikujących ustrój totalitarny.

W porządku tego posiedzenia zaplanowano także rozpatrzenie wniosków głównego inspektora transportu drogowego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie.

Na podst. senat.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Kalendarz codzienny

 •  Sobota, 26 maja
  Dzień Matki (w Polsce)
   


  Słońce: wsch. – 4.56, zach. – 21.36
  Długość dnia – 16 godz. 40 min.
  Alwina, Eweliny, Filipa, Pauliny

  818 – zmarł w Wystruci (ob. Czerniachowsk) Michaił Barclay de Tolly, rosyjski generał-feldmarszałek pochodzenia szkockiego, minister wojny w 1812 (ur. 1761).
  1868 – w Wielkiej Brytanii odbyła się ostatnia publiczna egzekucja – w Newgate został powieszony fenian Michael Barrett (ur. 1841).
  2008 – zmarł Sydney Pollack, amerykański reżyser (Pożegnanie z Afryką – Oscar, Tootsie) (ur. 1934).
  2008 – lądownik NASA Phoenix wylądował na Marsie z misją poszukiwania wody (lodu).

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24