Gruo­džio 3-iąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų žmo­nių die­na ta­po pro­ga so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jams ir sa­va­no­riams su­reng­ti šven­tę sa­vo glo­bo­ti­niams. Vil­niaus ra­jo­ne šven­tė „Ki­toks - ne­reiš­kia pra­stes­nis“ gruo­džio 2 d. vy­ko Juod­ši­lių se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre Val­čiū­nuo­se. Sa­vo ruož­tu Ne­men­či­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro glo­bo­ti­niai pa­mi­nė­jo sa­vo die­ną gruo­džio 6-ąją sos­ti­nės pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tre „Ak­ro­po­lis“. Sos­ti­nė, kaip ir ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai, tą­dien su­ren­gė so­cia­li­nę ak­ci­ją „Aš ir Tu tai MES!“ Ak­ci­jos da­ly­viai kar­tu su ne­įga­liai­siais su­sto­jo pa­grin­di­nė­se mies­tų aikš­tė­se su­da­ry­da­mi „gy­vą so­li­da­ru­mo gran­di­nę“. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24