Spausdinti šį puslapį

Aiškinamasi, ką valdininkai veikia darbe

2011-09-18, 08:24
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai be sa­vo tie­sio­gi­nių už­duo­čių nuo šiol pri­vers­ti at­lik­ti pa­pil­do­mą – smul­kiai ap­ra­šy­ti, ką jie vei­kia dar­be. Fik­suo­ti ten­ka ne tik nu­veik­tus dar­bus, bet ir kiek­vie­ną iš­ger­tą ka­vos puo­de­lį bei ap­si­lan­ky­mus tu­a­le­te. To­kia pa­tik­ra vyks dau­giau kaip mė­ne­sį.

Nuo šio pir­ma­die­nio vyk­do­mos pa­tik­ros ini­cia­to­rius – ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Pa­tik­ros re­zul­ta­tus tik­rins ir eks­per­tų funk­ci­jas at­liks dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti.

Ata­skai­tas tu­rės pa­teik­ti vi­si spe­cia­lis­tai, sky­rių ve­dė­jai bei se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai. Me­ras, vi­ce­me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bei jo pa­va­duo­to­jas nuo šio įpa­rei­go­ji­mo „at­leis­ti“.


Pir­mo­ji kregž­dė

 

Įpa­rei­go­ji­mas at­lik­ti va­di­na­mąją dar­bo lai­ko fo­to­gra­fi­ją, anot R. Ba­ra­vy­ko, tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti op­ti­mi­zuo­jant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių bei spe­cia­lis­tų dar­bą: „Tai tik­rai nė­ra nu­kreip­ta prieš žmo­nes. Dar­bo gru­pės, at­lie­kan­čios šią kon­tro­lę, pa­skir­tis – iš­si­aiš­kin­ti, ar sky­riai su­da­ry­ti op­ti­ma­lios dar­buo­to­jų su­dė­ties, ar at­lie­ka vi­sas pri­skir­tas funk­ci­jas.“

To­kios pa­tik­ros – ne re­te­ny­bė ver­slo sri­ty­je. Ta­čiau pa­na­šu, kad Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė – pir­mo­ji kregž­dė tarp vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ša­ly­je, ku­rio­je at­lie­ka­mas toks eks­pe­ri­men­tas. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė sa­ko nė­ra gir­dė­ju­si, kad ki­tur bū­tų tai­ko­mas šis bū­das.


Pa­slap­čių ne­liks

 

At­ėjęs į dar­bą sa­vi­val­dy­bės kler­kas iki pat dar­bo die­nos pa­bai­gos tu­ri mi­nu­čių tiks­lu­mu fik­suo­ti sa­vo veik­lą. At­si­ger­ti ka­vos, su­peš­ti dū­mą ar nu­bėg­ti į tu­a­le­tą, anot vi­ce­me­ro, ga­li­my­bė ne­bus at­im­ta. Mat hi­gie­nos nor­mos lei­džia dar­buo­to­jams kas dvi va­lan­das da­ry­ti trum­pas per­trau­kė­les. Ta­čiau jas pa­mi­nė­ti sa­vo ata­skai­to­je teks. Jei ku­ri­ą­dien ko­kio varg­še­lio „vi­du­rių mi­nis­te­ri­ja“ su­strei­kuos – ir tai dar­bo gru­pei ne­bus pa­slap­tis...

Spe­cia­lios for­mos, ku­ria tu­rė­tų bū­ti pa­tei­kia­mos ata­skai­tos, nė­ra. Dar­buo­to­jai ga­li pil­dy­ti len­te­les kom­piu­te­ry­je, iš bė­dos – pa­si­žy­mė­ti ant po­pie­riaus. Ta­čiau svar­biau­sia – ne­pa­mirš­ti sa­vai­tės pa­bai­go­je iš­sa­mią ata­skai­tą pri­sta­ty­ti cen­zo­riams.


Dar­bo vie­ta ga­li su­kli­bė­ti

 

Vi­ce­me­ras tei­gia, kad iki šiol ver­slo sri­ty­je at­lik­ta to­kių iš­sa­mių dar­bo die­nos ap­ra­šy­mų prak­ti­ka ro­do, jog du treč­da­lius dar­bo va­lan­do­mis nu­sta­ty­to lai­ko „pa­va­gia vi­so­kie pa­ša­li­niai dar­bai, tuš­ti pa­šne­ke­siai“.

Ar pa­aiš­kė­jus, jog di­des­nę lai­ko da­lį tar­nau­to­jas vel­tė­džiau­ja, reikš rim­tą mo­ty­vą jį at­leis­ti?

„Pa­tik­ri­nus ir pa­ana­li­za­vus, tai bū­tų ga­li­mas va­rian­tas. Ta­čiau ne­sa­kau, kad bū­ti­nas. Mes tik­rai ne­pul­sim įtei­ki­nė­ti pu­sei sa­vi­val­dy­bės at­lei­di­mo la­pe­lių“, – sa­ko R. Ba­ra­vy­kas.


Ban­dys per­gud­rau­ti

 

Kiek­vie­no veiks­mo ir po­kal­bio re­zul­ta­tus val­di­nin­kai tu­ri iš­gul­dy­ti juo­du ant bal­to. Kai ku­rie iš jų pri­si­pa­žįs­ta nu­ma­tę ne vie­ną bū­dą, kaip po­pie­riu­je pail­gin­ti at­lie­ka­mų dar­bų lai­ką. Ta­čiau per­gud­rau­ti dar­bo gru­pės na­rius, pa­si­ro­do, bus ne­leng­va... Nes tai yra nu­ma­tę ir pa­tys tik­rin­to­jai.

Bet juk įvai­rių do­ku­men­tų ren­gi­mo bei pil­dy­mo lai­ką ga­li­ma ir „iš­pūs­ti“...

Anot vi­ce­me­ro, jei pa­aiš­kės, kad vie­nas val­di­nin­kas pa­na­šų do­ku­men­tą pa­ruo­šia per pus­va­lan­dį, o ki­tam pri­rei­kia tri­jų va­lan­dų, kal­ba pa­si­suks apie pas­ta­ro­jo kom­pe­ten­ci­ją ir kva­li­fi­ka­ci­ją... Ji taip pat bus ver­ti­na­ma.


„Eg­za­mi­nuos“ ir klien­tus

 

Ga­li­my­bę už­pil­dy­ti „bal­tas dė­mes“ ata­skai­to­je ko­ri­do­riuo­se nu­tį­su­sio­mis in­te­re­san­tų ei­lė­mis ar te­le­fo­ni­niais po­kal­biais taip pat teks pa­mirš­ti. Mat ša­lia kiek­vie­no to­kio įra­šo pri­va­lu už­ra­šy­ti kiek­vie­no klien­to pa­var­dę, te­le­fo­no nu­me­rį ir vi­zi­to ar po­kal­bio te­le­fo­nu tiks­lą.

Tik­rin­to­jai, iš­ki­lus įta­ri­mų, bet ka­da ga­lės at­lik­ti kon­tro­li­nius pa­tik­ri­ni­mus. Tai reiš­kia – pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tam as­me­niui ir įsi­ti­kin­ti, kad jis tik­rai nė­ra koks vai­duok­lis ir spe­cia­lis­to ka­bi­ne­te pra­lei­do pus­va­lan­dį ar net vi­są va­lan­dą.


Ste­bė­ji­mo ka­me­rų ne­ka­bins

 

Ste­bė­ji­mo ka­me­rų sa­vi­val­dy­bė­je įreng­ti dar ne­si­ruo­šia­ma, bet štai dar­buo­to­jų nar­šy­mas „įvai­riau­sio plau­ko“ in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se vi­ce­me­rui ke­lia ne­ri­mą.

Pa­val­di­nių są­mo­nin­gu­mą jis jau ban­dė pa­veik­ti po­kal­biu šia te­ma. Jei ma­tys, kad ne­pa­de­da, dar­bo gru­pė pa­si­nau­dos ga­li­my­be pa­tik­rin­ti, ko­kio­se sve­tai­nė­se  sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai daž­niau­siai lan­ko­si...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ,

www.ukzinios.lt

Komentuoti