Solidarūs su neįgaliaisiais. Kitoks – nereiškia blogesnis

2016-12-06, 16:15
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Solidarūs su neįgaliaisiais. Kitoks – nereiškia blogesnis © L24.lt (fot. Ivona Klimaševskaja)

Gruo­džio 3-iąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų žmo­nių die­na ta­po pro­ga so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jams ir sa­va­no­riams su­reng­ti šven­tę sa­vo glo­bo­ti­niams. Vil­niaus ra­jo­ne šven­tė „Ki­toks - ne­reiš­kia pra­stes­nis“ gruo­džio 2 d. vy­ko Juod­ši­lių se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre Val­čiū­nuo­se. Sa­vo ruož­tu Ne­men­či­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro glo­bo­ti­niai pa­mi­nė­jo sa­vo die­ną gruo­džio 6-ąją sos­ti­nės pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tre „Ak­ro­po­lis“. Sos­ti­nė, kaip ir ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai, tą­dien su­ren­gė so­cia­li­nę ak­ci­ją „Aš ir Tu tai MES!“ Ak­ci­jos da­ly­viai kar­tu su ne­įga­liai­siais su­sto­jo pa­grin­di­nė­se mies­tų aikš­tė­se su­da­ry­da­mi „gy­vą so­li­da­ru­mo gran­di­nę“. 

„Ne­įga­lu­mas vi­siš­kai ne­tu­rė­tų reikš­ti, kad tu­ri at­si­sa­ky­ti sa­vo sva­jo­nių, po­rei­kių ir tiks­lų. Yra toks api­brė­ži­mas, kad ne­įga­lus žmo­gus yra įga­lus ki­taip... Džiu­gu, kad šian­dien pa­si­kei­tė po­žiū­ris į ne­įga­lius žmo­nes ir jų vaid­me­nį vi­suo­me­nė­je. Ge­rai, kad ga­li­me su­si­tik­ti įstai­go­se, ku­rios pri­tai­ky­tos li­gos, ne­ga­lios pa­lies­tų žmo­nių po­rei­kiams, kad jiems or­ga­ni­zuo­ja­mi už­si­ė­mi­mai, glo­ba“, – lan­ky­da­ma­si cen­tre Val­čiū­nuo­se sa­kė Vil­niaus ra­jo­no me­rės pa­ta­rė­ja Da­nu­ta Jan­čev­ska ir pa­ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bė ir to­liau pa­gal ga­li­my­bes rū­pin­sis ne­įga­liai­siais ir jų šei­mo­mis.

Val­čiū­nai: vai­šės ir dai­nos
Vai­šės, ly­ri­nės dai­nos ir ei­lės taip vy­ko šven­tė Val­čiū­nuo­se. Juod­ši­lių se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro sa­lė tą­dien pa­si­ro­dė per ma­ža, o di­rek­to­rė Re­na­ta Ada­mo­vič vos spėd­jo sta­ty­ti kė­des ap­link sta­lus, prie ku­rių su­sė­do ren­gi­nio da­ly­viai. Mat Tarp­tau­ti­nės ne­įga­lių­jų žmo­nių die­nos mi­nė­ji­me, be nuo­la­ti­nių šio cen­tro glo­bo­ti­nių, da­ly­va­vo ir jų bi­čiu­liai iš Lie­tu­vos len­kų ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos „LitPolinva“ ir Vil­niaus ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos iš Pa­gi­rių. 

„Pa­si­sten­ki­te elg­tis su mu­mis pa­pras­tai, nes mes, pa­na­šiai kaip ir jūs, my­li­me, il­gi­mės, liū­di­me ir džiau­gia­mės. Jei jū­sų pro­tas ir šir­dis bus at­vi­ri, tai su­si­ti­ki­mas su ne­įga­liu žmo­gu­mi ga­li tap­ti jums ge­ra pa­tir­ti­mi. De­ja, ne­įga­lūs žmo­nės daž­nai jau­čia­si ne­pa­to­giai ki­tų drau­gi­jo­je, nes bū­na svei­kų žmo­nių ig­no­ruo­ja­mi, at­stu­mia­mi, jų ven­gia­ma. Ne­ga­li­te abe­jin­gai pra­ei­ti pro žmo­nes, ku­riems la­bai rei­kia jū­sų pa­gal­bos. Kar­tais pa­kan­ka ge­ro žo­džio, šyp­se­nos ar pa­duo­ti krep­šį su pir­ki­niais“, – kal­bė­jo Re­gi­na Ov­sia­nik, vie­na ak­ty­viau­sių Val­čiū­nų cen­tro da­ly­vių, su di­džiu­le ener­gi­ja ir džiaugs­mu pra­ne­ši­nė­ju­si vis nau­jus pa­si­ro­dy­mus. 

Sce­no­je tą­dien ne­įga­lie­ji kon­cer­ta­vo: dai­na­vo, skai­tė į šir­dį įstri­gu­sias ei­les, ren­gė žai­di­mus. Me­ni­nius pa­si­ro­dy­mus su­ren­gė šei­mi­nin­kės - Re­gi­na Ov­sia­nik ir An­že­li­ka Bog­dze­vič, Juod­ši­lių Šv. Ur­šu­lės Le­du­chov­skos gim­na­zi­jos mo­ki­nė, prie Val­čiū­nų cen­tro vei­kian­čio Jau­ni­mo cen­tro na­rė Ka­ta­žy­na Ja­nuš­ke­vič bei sve­čiai „LitPolinvos“ ir Vil­niaus ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vai.

„Vi­si bu­vo­me su­kur­ti pa­gal Die­vo pa­veiks­lą, esa­me Jo vai­kai ir krei­pia­mės į Die­vą „Tė­ve mū­sų“, to­dėl šiuo po­žiū­riu esa­me ly­gūs. Ir ne­svar­bu, ar at­vy­ko­me čia sa­vo ko­jo­mis, ar at­va­žia­vo­me ant ra­tu­kų, ži­no­me, kad stip­ry­bė ir švie­sa ei­na iš Die­vo, to­dėl pra­šy­ki­me, kad mū­sų dar­bai ir žo­džiai vyk­tų pa­gal Die­vo švie­są ir tie­są, kad bū­tu­me mei­lės, tar­pu­sa­vio at­lei­di­mo žmo­nė­mis, kad ne­si­gė­dy­tu­me pa­sa­ky­ti žo­dį „at­si­pra­šau“, „at­lei­džiu“,  mel­dė­si Pa­ru­da­mi­nio pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Mi­ros­lav Bal­ce­vič, lai­min­da­mas šven­tės da­ly­vius. 

Šven­tė­je taip pat da­ly­va­vo at­sto­vai iš Vai­do­tuo­se įsi­kū­ru­sios Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų, ver­slo ir že­mės ūkio mo­kyk­los, su ku­ria Val­čiū­nų cen­tras ben­dra­dar­biau­ja jau tre­jus me­tus, nes vie­na spe­cia­ly­bių, ku­rią siū­lo mo­kyk­la, yra so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jas. Jau­ni­mas iš Vai­do­tų at­lie­ka Val­čiū­nuo­se prak­ti­kas. Šven­tė­je da­ly­va­vo šios mo­kyk­los mo­ki­nės sa­va­no­rės Bar­ba­ra, Ka­mi­la, Jad­vy­ga, Ok­sa­na, Vio­le­ta, o Kris­ti­na su­ren­gė ben­drą dai­na­vi­mą. Į Val­čiū­nus at­vy­ko ir Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nės bib­lio­te­kos, Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai, o taip pat glo­bo­ti­nių bi­čiu­liai ir ar­ti­mie­ji.

Vil­nius: drau­ge ga­li­me daug
Tarp­tau­ti­nę ne­įga­lių­jų žmo­nių die­ną Ka­ted­ros aikš­tė­je sos­ti­nės gy­ven­to­jai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti „gy­vas skulp­tū­ras“ žen­klus „Ne­įga­lus“ ir „Pės­čių­jų ta­kas“ – ku­rias su­da­rė ren­gi­nio da­ly­viai. „Skulp­tū­rų“ kū­ri­mo ak­ci­ja pri­trau­kė skir­tin­gą ne­įga­lu­mo laips­nį tu­rin­čius žmo­nes, šei­mas, ku­rios tu­ri ne­įga­lius vai­kus, ir žmo­nes, ku­rie nė­ra pa­ty­rę ne­įga­lu­mo, ta­čiau at­ėjo iš­reikš­ti sa­vo so­li­da­ru­mą su la­biau li­ki­mo nu­skriaus­tai­siais. 

Ren­gi­nį glo­bo­jo bu­vęs Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. Bu­vo per­skai­ty­tas jo laiš­kas, ku­ria­me jis pa­žy­mė­jo, jog bū­ti to­kios ak­ci­jos glo­bė­ju jam yra gar­bė. „Mū­sų ne­įga­lie­ji bi­čiu­liai – tai ne­at­ski­ria­ma mū­sų da­lis. Mū­sų Lie­tu­vos, mū­sų vi­suo­me­nės, mū­sų pa­čių da­lis. To­dėl, abe­jin­gu­mu ir ig­no­ra­vi­mu skriaus­da­mi ne­įga­liuo­sius, skriau­džia­me sa­ve ˜– sa­vo dva­sią, sa­vo žmo­giš­ku­mą, sa­vo vals­ty­bę“, – at­vi­ra­me laiš­ke ra­šė V. Adam­kus. Pre­zi­den­tas pri­mi­nė, kad ne­įga­lie­ji gar­si­na Lie­tu­vą ne tik spor­to, bet moks­lo, kul­tū­ros ir ki­to­se sri­ty­se, to­dėl vi­sa vi­suo­me­nė ga­li pa­si­mo­ky­ti „mo­ra­li­nės tvir­ty­bės, at­kak­lu­mo, pa­stan­gų, sie­kiant tiks­lo“. „To­dėl nuo­šir­džiai dė­ko­ju, kad (...) gar­si­na­te Lie­tu­vą. Lin­kiu, kad vi­sa­da bū­tu­mė­te pa­ste­bė­ti ir iš­girs­ti. Ne kaip ne­įga­lūs žmo­nės, o tie­siog kaip žmo­nės (...). Lin­kiu, kad jums ro­do­mas dė­me­sys ne­bū­tų pro­gi­nis, o nuo­la­ti­nis, o pa­gar­ba sklis­tų iš šir­dies“. 

Sos­ti­nė­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ži­no­mi šou pa­sau­lio at­sto­vai, tarp jų – ir dai­ni­nin­kas Dmit­rij Šav­rov, ži­no­mas sce­ni­niu var­du Sas­ha Song. Kaip sa­kė, da­ly­vau­ja to­kio­je ak­ci­jo­je, be ki­ta ko, dėl to, kad jo pa­ties šei­mo­je yra ne­ga­lės žmo­nių. Šven­tė­je taip pat da­ly­va­vo hip-ho­po dai­nų kū­rė­jas ir at­li­kė­jas Ju­lius Omer­ta, ku­rio kū­ri­nys „Tu ga­li“ ta­po ren­gi­nio him­nu. 

„Pa­ra­šiau šią dai­ną sun­kiu gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­piu“, – sa­kė re­pe­ris pri­dur­da­mas, kad kū­ri­nys įkvė­pė jį veik­ti ir džiau­gia­si, kad pa­dė­jo ir ki­tiems. 

Ak­ci­ją su­ren­gė „Bal­ti­jos ug­dy­mo cen­tras“ – ins­ti­tu­ci­ja, siū­lan­ti kom­plek­si­nes pa­slau­gas ne­įga­liems vai­kams ir jau­ni­mui, taip pat – ir ug­dy­mo sri­ty­je. 

Ren­gi­nio am­ba­sa­do­re bu­vo ir Ag­nieš­ka To­loč­ko – 21 me­tų vil­nie­tė, nuo vai­kys­tės ju­dan­ti in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je. Ta­čiau ne­pai­sant to, ji ak­ty­viai spor­tuo­ja – yra pel­niu­si pa­sau­lio šo­kių ve­ži­mė­liuo­se čem­pio­na­tą. Anot Ag­nieš­kos, to­kios ak­ci­jos ne­įga­lie­siems yra svar­bios, rei­ka­lin­gos vi­sų pir­ma dėl to, kad ma­to svei­kų žmo­nių pa­stan­gas sie­kiant vie­ny­bės su jais. 

„Ne tik pats sten­gie­si bū­ti toks kaip vi­si, bet ir ki­ti, vaikš­tan­tys, sten­gia­si įtrauk­ti ta­ve į tai, kvie­čia ben­dram veiks­mui“, – sa­kė pri­dur­da­ma, kad jos pa­žįs­ta­mi ju­dan­tys ve­ži­mė­liuo­se la­bai tei­gia­mai ver­ti­na ini­cia­ty­vą „Aš ir Tu – tai MES!“

„Man la­bai pa­tin­ka, kas čia šian­dien vyks­ta, kad žmo­nės gal­vo­ja apie ne­įga­liuo­sius, kad sten­gia­si, jog bū­tu­me drau­ge, bū­tu­me iš­vien, – sa­kė am­ba­sa­do­rė. – Ti­kiuo­si, kad to­kia ak­ci­ja vyks kas­met, taps tra­di­ci­ne Vil­niu­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.“

Ne­men­či­nė: įspū­džiai „Ak­ro­po­ly­je“ 
Ne­men­či­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro glo­bo­ti­niai kas­met per „sa­vo“ die­ną tu­ri pra­mo­gų. Jo­mis tą­dien pa­si­rū­pi­na cen­tro dar­buo­to­jai ir sa­va­no­riai. Šie­met šven­tė­je, ku­ri vy­ko gruo­džio 6-ąją, Šv. Mi­ka­lo­jaus die­ną, da­ly­va­vo per 50 žmo­nių. Bou­lin­gas, ki­nas ir pie­tūs pi­ce­ri­jo­je pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tre „Ak­ro­po­lis“ su­tei­kė daug įspū­džių. 

„Mums rū­pi, kad mū­sų glo­bo­ti­niai pa­jus­tų, jog tai – ypa­tin­ga jų šven­tė, to­dėl tą die­ną lei­džia­me už cen­tro ri­bų, o kon­cer­tais sa­vo cen­tre su­tin­ka­me sve­čius įvai­rio­mis ki­to­mis pro­go­mis, ku­rių juk ne­trūks­ta. Pa­vyz­džiui, da­bar ruo­šia­mės Ka­lė­doms ir ta pro­ga jau pra­si­dė­jo in­ten­sy­vus pa­si­ruo­ši­mas ka­lė­di­niam vai­di­ni­mui“, – po­kal­by­je su „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiu“ sa­kė Ne­men­či­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro di­rek­to­rė Jad­vy­ga In­ge­le­vič. 

Pro­gi­nių do­va­nė­lių cen­tro glo­bo­ti­niams per­da­vė Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst. Jos var­du svei­ki­ni­mus ne­įga­lie­siems, jų šei­moms, cen­tro dar­buo­to­jams ir sa­va­no­riams per­da­vė Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Te­re­sa Dze­meš­ko ir Ta­ry­bos sek­re­to­rė Elž­bie­ta Jab­lons­ka. Mo­te­rys pa­ti­ki­no, kad Vil­niaus ra­jo­nas vi­sa­da rū­pin­sis ne­ga­lės žmo­nė­mis ir steng­sis pa­leng­vin­ti jų kan­čią, su­da­ry­da­mas pa­lan­kias są­ly­gas cen­trų, ins­ti­tu­ci­jų veik­lai ir pro­jek­tams, ku­rie leis­tų jiems įsi­lie­ti į vi­suo­me­nę ir nor­ma­liai gy­ven­ti. Šiuos žo­džius pa­tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės ne­se­niai įsi­gy­tas ne­įga­lių­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­tas au­to­bu­sas, ku­ris per­duo­tas Ne­men­či­nės cen­tro reik­mėms.

Ali­na Sta­ce­vič
Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24