Iš Klai­pė­dos į mū­sų mies­tą at­vy­kęs kal­vis An­drius Ja­nu­lis džiau­gia­si su­ra­dęs be­veik at­vi­rą ni­šą ver­slui plė­to­ti ir ga­li­my­bę re­a­li­zuo­ti sa­ve. Anot jo, vie­nas iš Uk­mer­gės  pri­va­lu­mų – pa­to­gi ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis. Mat di­džio­ji ama­ti­nin­ko klien­tų da­lis – ap­lin­ki­nių did­mies­čių gy­ven­to­jai.

Žinių apie sek­są vai­kai ne­re­tai pir­mą sy­kį par­si­ne­ša iš dar­že­lio ar kie­mo. Ta­čiau kar­tais tų ži­nių bū­na itin daug. Vie­no Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio–dar­že­lio tė­vai pa­si­ry­žę im­tis žy­gių, kad nuo ne­pa­gei­dau­ja­mos ben­dra­am­žio įta­kos bū­tų ap­sau­go­tos jų at­ža­los.

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

Rugsėjo 5 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato kriminalistai gavo operatyvinės informacijos, kad viename iš miesto namų gali būti gaminami narkotikai. Apie 18 val. atvykę pareigūnai narkomanus aptiko kaip tik tuo metu, kai buvo baigiamas opijaus gamybos procesas, o dalis narkotikų jau buvo suvartota.

Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sekmadienį mi­ni­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­na. Uk­mer­gė­je ji bu­vo pa­mi­nė­ta žy­dų žu­dy­nių vie­to­je, prie pa­min­klo Pi­vo­ni­jos ši­le. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da, rašo www.ukzinios.lt.

06-10-3_straipsnio_nuotrVil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą ši­lu­mos ūkio pri­klau­so­my­bės by­lo­je. Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tas ieš­ki­nys bu­vo dėl tur­to iš­rei­ka­la­vi­mo iš ne­tei­sė­to val­dy­mo ir nuo­sa­vy­bės tei­sių pri­pa­ži­ni­mo.
Puslapis 2 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24