Sekso teorijos pradžiamokslis – darželyje

2011-09-23, 08:05
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Žinių apie sek­są vai­kai ne­re­tai pir­mą sy­kį par­si­ne­ša iš dar­že­lio ar kie­mo. Ta­čiau kar­tais tų ži­nių bū­na itin daug. Vie­no Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio–dar­že­lio tė­vai pa­si­ry­žę im­tis žy­gių, kad nuo ne­pa­gei­dau­ja­mos ben­dra­am­žio įta­kos bū­tų ap­sau­go­tos jų at­ža­los.

Iki­mo­kyk­li­nę gru­pę lan­kan­čių dar­že­li­nu­kų ma­mos pa­sa­ko­jo bu­vu­sios šo­ki­ruo­tos, iš­gir­du­sios ką pa­sa­ko­ja na­mo par­ėję jų vai­kai. Esą vie­nas jų gru­pę lan­kan­tis ber­niu­kas nuo­lat kal­ba apie sek­są var­to­da­mas pa­čius „rie­biau­sius“ ir įvai­riau­sius keiks­ma­žo­džius. Jis de­monst­ruo­ja sa­vo ly­ti­nius or­ga­nus, o tu­a­le­te pa­si­len­kęs ste­bi gam­ti­nius rei­ka­lus at­lie­kan­čias mer­gai­tes ir net siū­lo joms san­ty­kiau­ti. Net išsamiai paaiškina, kaip tai daroma.
Ma­mos raus­ta iš gė­dos, duk­re­lių pa­klaus­tos, ką reiš­kia vie­nas ar ki­tas rie­bus keiks­ma­žo­dis. Joms bai­su net pa­gal­vo­ti, ko­kią įta­ką ber­niu­kas da­ro vi­siems ki­tiems gru­pės vai­kams. Mer­gai­tės to vai­ko tie­siog bi­jo. Skun­džia­si, kad jis pri­bė­ga ir ver­čia jas ant žemės.
„Kuo kal­ti mū­sų vai­kai, kad nuo­lat tu­ri gir­dė­ti bai­sius žo­džius“, – pik­ti­na­si ma­mos. Jos įsi­ti­ki­nu­sios, kad, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, pe­da­go­gai tu­rė­tų im­tis ko­kių nors veiks­mų.
Dar­že­lio, ku­rį lan­ko mi­nė­tas vai­kas, di­rek­to­rė Zi­ta Šem­ber­gie­nė sa­kė pro­ble­mą ge­rai ži­nan­ti. Iš vai­ko el­ge­sio ma­ty­ti, kad jis gy­ve­na bai­sio­je šei­my­ni­nė­je at­mos­fe­ro­je. Ki­ta ver­tus, ma­ma sū­nų vis­kuo ap­rū­pi­na ir lai­ku pa­si­i­ma jį iš dar­že­lio.
„Im­ti ir pa­sa­ky­ti jai, kad to vai­ko mes dau­giau ne­pri­im­si­me, tie­siog ne­ga­li­me. Ką jis ma­ty­tų izo­liuo­tas na­muo­se?“, – svars­to di­rek­to­rė.
Ber­niu­kas, dėl ku­rio su­bruz­do še­šia­me­čių tė­ve­liai, tą pa­tį vai­kų dar­že­lį lan­ko nuo lop­še­li­nės gru­pės, ta­čiau anks­čiau di­de­lių bė­dų, pa­sak di­rek­to­rės, ne­kė­lė. Da­bar skun­dų tik­rai pa­dau­gė­jo.
Įstai­gos va­do­vės tei­gi­mu, vi­sos auk­lė­to­jos yra įspė­tos ne­pa­lik­ti ber­niu­ko vie­no nė mi­nu­tei ir skir­ti ben­dra­vi­mui su juo di­des­nį dė­me­sį.
Be to, su vai­ku ku­rį lai­ką dir­bo at­vyks­tan­ti psi­cho­lo­gė. Ta­čiau  de­ja,  iš­trin­ti iš vai­ko gal­ve­lės to, ką jis kas­dien pa­ti­ria šei­mo­je, ne­ga­li nie­kas.
Daug me­tų įstai­gai va­do­vau­jan­ti di­rek­to­rė pa­ste­bi, kad keiks­ma­žo­džius var­to­ja ir dau­giau vai­kų, ta­čiau su to­kia rim­ta pro­ble­ma su­si­du­ria pir­mą kar­tą. Tie­sa, prieš ke­lis me­tus bu­vo vie­nas pa­na­šus at­ve­jis, ta­čiau tuo­met vai­ką at­si­ė­mė į už­sie­nį iš­si­ren­gę pa­tys tė­vai.
Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja  Re­da  Liu­bo­mirs­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad apie še­šia­me­čiams ne­bū­din­gą sek­su­a­li­nę pa­tir­tį dar­že­lio va­do­vė pri­va­lė­jo pra­neš­ti jų skyriui.
Kol kas mi­nė­ta šei­ma į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą ne­įtrauk­ta, ta­čiau pa­va­duo­to­ja pa­ža­dė­jo, kad šei­ma bus ap­lan­ky­ta ir vai­ko ap­lin­ka bus pa­si­do­mė­ta.
Uk­mer­gės ra­jo­no pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos psi­cho­lo­gė, ku­ri, pa­sak dar­že­lio va­do­vės, yra ben­dra­vusi su ber­niu­ku, šiuo me­tu tar­ny­bo­je lai­ki­nai ne­dir­ba. Jos ko­le­gės psi­cho­lo­gės Al­do­nos Iva­naus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, ši pro­ble­ma – tik­rai ne vai­ko, o šei­mos. „Vai­kai yra im­lūs ir jie ko­pi­juo­ja tė­vų el­ge­sį. No­rint tu­rė­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų reik­tų in­ten­sy­viai dirb­ti su šei­ma, ei­ti į na­mus, ben­drau­ti su tė­vais“, – sa­ko psi­cho­lo­gė.
Ji pa­tvir­ti­no, kad ša­lia to­kio še­šia­me­čio au­gan­tys ben­dra­am­žiai taip yra trau­muo­ja­mi. „Tik­rai ne­no­rė­čiau, kad ma­no duk­ra ben­drau­tų su to­kiu vai­ku“, – sa­ko A. Iva­naus­kie­nė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ
www.ukzinios.lt
www.lvcom.lt

Komentarai  

 
#1 mama 2011-09-23 11:51
Baisu, kas darosi. Kas iš to vaiko išaugs? Kur žiuri auklėtojos, direktorė? Žiauru :cry:
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24