Nuo kovo 1 d. – nauja priėmimo į mokyklas tvarka. Pažangu, bet ar praktiška?

2017-03-11, 15:45
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
asociatyvi iliustracija asociatyvi iliustracija fot. M.Paliuškevič

Kovo 1 d. sos­ti­nė­je pra­dė­jo veik­ti elek­tro­ni­nė pri­ėmi­mo į mo­kyk­las sis­te­ma. Pa­gal nau­ją tvar­ką tė­vams ne­be­rei­kia ei­ti į mo­kyk­lą, kad pa­teik­tų pra­šy­mą pri­im­ti jų vai­ką į ug­dy­mo įstai­gą. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti elek­tro­ni­niu bū­du: te­rei­kia už­pil­dy­ti ati­tin­ka­mą an­ke­tą sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je svie­ti­mas.vil­nius.lt. 

Nau­jos re­gist­ra­ci­jos tvar­kos su­ma­ny­to­jai – sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė – sa­vo spren­di­mą mo­ty­vuo­ja tuo, kad tai iš­spręs ei­lių prie mo­kyk­lų pro­ble­mą ir pa­di­dins pri­ėmi­mų į jas skaid­ru­mą. Pa­teik­da­mi pra­šy­mą tė­vai ga­li nu­ro­dy­ti iki 5 ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų – mo­kyk­lą, ku­ri yra pri­skir­ta pa­gal gy­ve­na­mą­ją te­ri­to­ri­ją, ir 4 ki­tas mo­kyk­las, į ku­rias taip pat no­rė­tų leis­ti sa­vo vai­ką. Pra­šy­mo pri­ėmi­mo lai­kas ne­tu­rės jo­kios įta­kos pir­mu­mui, ta­čiau bū­si­mų pir­mo­kų tė­vai tu­rė­tų už­pil­dy­ti pra­šy­mus iki ge­gu­žės 26 die­nos. Pir­mi­niai mo­kyk­lų mo­ki­nių są­ra­šai bus pa­skelb­ti bir­že­lio pra­džio­je. 

Pri­ėmi­mo skaid­ru­mas
Re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu – tai, anot sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, dar vie­nas eta­pas Vil­niaus mo­der­nė­ji­mo link. Anks­čiau pa­na­ši sis­te­ma įdieg­ta re­gist­ruo­jant vai­kus į dar­že­lius. Anot sos­ti­nės va­do­vų, tė­vai, re­gist­ruo­da­mi vai­kus į švie­ti­mo įstai­gas, tu­rės dau­giau in­for­ma­ci­jos, o in­ter­ne­to pus­la­py­je ji bus tei­kia­ma aiš­kiai ir pri­ei­na­mai. Be to, re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu pa­di­dins pri­ėmi­mo skaid­ru­mą. 

Sis­te­ma pa­ju­dė­jo, bet ar pa­si­tei­sins? Kol kas, re­gist­ruo­tis ga­li tik tė­vai, mo­kyk­los ne­tu­ri pri­ėji­mo prie duo­me­nų. Nau­ja sis­te­ma tu­ri iš­spręs­ti per­pil­dy­tų mo­kyk­lų pro­ble­mas, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų-dar­že­lių, ku­riuo­se vie­tų skai­čius ri­bo­tas.

Nie­ko nau­jo
Vil­niaus Jo­no Pau­liaus II pro­gim­na­zi­jo­je tė­vai jau re­gist­ruo­ja sa­vo vai­kus ir, kaip „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiui“ sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ire­na Šos­tak, jo­kių skun­dų ar pre­ten­zi­jų kol kas ne­bu­vo. Švie­ti­mo įstai­gos va­do­vy­bė tu­ri ry­šį tik su pa­ren­gia­mą­ją kla­sę lan­kan­čių vai­kų tė­vais ir vai­kų, ku­rių vy­res­ni bro­liai ar se­se­rys lan­ko šią mo­kyk­lą, tė­vais. Šių me­tų „nu­li­nu­kų“, t. y. rug­sė­jį pir­mo­kais tap­sian­čių vai­kų tė­vams re­gist­ra­vi­mas in­ter­ne­tu nė­ra jo­kia nau­jie­na, nes jau per­nai re­gist­ruo­da­mi vai­kus į pa­ren­gia­mą­ją kla­sę tu­rė­jo pa­teik­ti pa­šy­mą in­ter­ne­tu. 

„Ma­nau, kad len­kų mo­kyk­loms ši sis­te­ma ne­su­da­rys keb­lu­mų, nes, ko ge­ro, nė vie­na len­kų mo­kyk­la ne­tu­ri ri­bo­to vie­tų skai­čiaus. Gal­būt mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se ku­rį lai­ką bu­vo ri­bo­tas vie­tų skai­čius. Ta­čiau len­kų švie­ti­mo įstai­go­se ne­bu­vo at­ve­jų, kad ku­ris nors vai­kas ne­bū­tų pri­im­tas dėl vie­tos ne­bu­vi­mo“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Ne­tu­rė­tų pri­trūk­ti 
Kaip pa­aiš­kė­jo, nau­ja sis­te­ma su­kė­lė tam tik­rą są­my­šį įstai­goms, ku­rio­se mo­ko­si jau­niau­sie­ji. Nors dar­že­li­nu­kų tė­vų ne­gąs­di­na elek­tro­ni­nė pri­ėmi­mo į mo­kyk­las sis­te­ma, nes jie jau tai per­ėjo re­gist­ruo­da­mi sa­vo vai­kus į dar­že­lį, ta­čiau da­bar, kai vai­kai tu­ri tęs­ti moks­lus to­je pa­čio­je ug­dy­mo įstai­go­je, elek­tro­ni­nė re­gist­ra­ci­ja ke­lia tam tik­rų nesu­si­pra­ti­mų. 

„Mū­sų mo­kyk­los at­ve­ju elek­tro­ni­nė re­gist­ra­ci­ja klai­di­na tė­vus, nes mū­sų pa­ren­gia­mų­jų kla­sių mo­ki­niai - tai jau dar­nios gru­pės, tė­vai ir­gi pri­pra­to vie­ni prie ki­tų, tu­ri pla­nų dėl sa­vo vai­kų ug­dy­mo. Vi­sa­da bū­da­vo taip, kad be­veik 95 proc. mū­sų „nu­li­nu­kų“ at­ei­da­vo pas mus į pir­mą kla­sę. Da­bar tė­vai bai­mi­na­si, kad kaž­kas, kas gy­ve­no ne­to­lie­se, nors ir ne­lan­kė mū­sų dar­že­lio, tu­rės pir­me­ny­bę prieš tuos vai­kus, ku­rie lan­kė mū­sų dar­že­lį“, – sa­ko Vil­niaus dar­že­lio-mo­kyk­los „Vi­li­ja“ di­rek­to­rė Zo­fi­ja Ma­ta­re­vič. Anot jos, sa­vi­val­dy­bi­nin­kai tu­rė­tų ras­ti ki­tą bū­dą iš­tir­ti, ko­dėl kai ku­rios mo­kyk­los yra apy­tuš­tės. 

Kaip pa­brė­žė Vil­niaus Jo­no Pau­liaus II gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adam Blaš­ke­vič, svar­bu, kad tė­vai spė­tų iki ge­gu­žės 26 d. pa­teik­ti pra­šy­mą ir ne­dels­tų iki pas­ku­ti­nės aki­mir­kos. Pro­ble­mų dėl vie­tų ne­tu­rė­tų bū­ti ir vi­si pra­šy­mai bus pa­ten­kin­ti.

Lik­ti be mo­kyk­los? 
Įve­dus elek­tro­ni­nę pri­ėmi­mo į mo­kyk­lą sis­te­mą blo­giau yra tiems tė­vams, ku­rie nė­ra re­gist­ruo­ti sos­ti­nė­je, bet ku­rių vai­kai lan­ko Vil­niaus ug­dy­mo įstai­gas. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus Jo­no Pau­liaus II pro­gim­na­zi­jo­je yra ne­ma­žai mo­ki­nių, ku­rie at­va­žiuo­ja į mo­kyk­lą iš to­li. Le­mia­mą įta­ką pri­imant to­kius mo­ki­nius į mo­kyk­lą iki šios die­nos tu­rė­jo tė­vų pa­tei­kia­ma mo­ty­va­ci­ja. Daž­niau­siai švie­ti­mo įstai­ga tu­ri pa­to­gią lo­ka­li­za­ci­ją: ga­li pa­vež­ti vai­kus pa­ke­liui į dar­bą. Kar­tais mo­kyk­los pa­si­rin­ki­mą le­mia fak­tai, kad abu tė­vai yra bai­gę šią ar ki­tą mo­kyk­lą ir su ja juos sie­ja sen­ti­men­tai ar ko­kios nors ki­tos prie­žas­tys. Teik­da­mi in­ter­ne­tu pra­šy­mą tė­vai ne­ga­li nu­ro­dy­ti, ko­dėl ren­ka­si vie­ną ar ki­tą mo­kyk­lą. 

Li­li­ja Ko­va­lev­ska už­re­gist­ra­vo sa­vo sū­nų Al­ber­tą į Vil­niaus Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus gim­na­zi­jos penk­tą kla­sę. Pra­šy­mas pri­im­tas, ta­čiau lau­ki­mas ke­lia tam tik­rą ne­ri­mą. „Pra­šy­me ga­lė­jau įra­šy­ti ke­lias mo­kyk­las, bet pa­si­rin­kau vie­ną. Bū­tu­me ga­lė­ję tu­rė­ti pa­pil­do­mų taš­kų, jei vy­res­ni vai­kai (ar tė­vai) bū­tų šios mo­kyk­los ab­sol­ven­tai. Ar pra­šy­mas bus pa­ten­kin­tas, ne­ži­no­me. Su­ži­no­si­me tik bir­že­lį“, – sa­kė ket­vir­to­ko ma­ma. Be to, ji at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad an­ke­to­je yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­tis įra­šas - tė­vai įra­šy­da­mi sa­vo vai­kams pa­si­rink­tų mo­kyk­lų pa­va­di­ni­mus bū­ti­nai tu­rė­jo pa­teik­ti ir pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą pri­klau­san­čios mo­kyk­los pa­va­di­ni­mą. An­ke­to­je to­liau pa­ra­šy­ta, esą jei ši są­ly­ga ne­bus pa­ten­kin­ta, mo­ki­nys ga­li lik­ti be mo­kyk­los. „Juk vai­kas ne­ga­li lik­ti be ug­dy­mo įstai­gos“, – sa­kė ma­ma, ku­rią nu­ste­bi­no an­ke­tos rei­ka­la­vi­mai.

Pa­keis­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą
Ga­li­na ir Pa­vel Jakš­to, 7-me­tės Emi­li­jos ir 6-me­čio Da­nie­liaus tė­vai, gy­ve­na Vil­niaus ra­jo­ne. Jų vai­kai lan­ko Nau­jo­jo­je Vil­nio­je vei­kian­tį len­kų „Ža­lia­kal­nio“ vai­kų dar­že­lį, o ka­dan­gi šio­je ug­dy­mo įstai­go­je yra ir pra­di­nės kla­sės, to­dėl ne­ke­ti­na jos keis­ti. Šie­met Emi­li­ja pra­dės lan­ky­ti pir­mą kla­sę, ir tė­vai iš­gir­dę apie nau­ją pra­šy­mų pri­ėmi­mo tvar­ką ne­ri­ma­vo, ar pa­vyks jiems – ne sos­ti­nės gy­ven­to­jams – už­re­gist­ruo­ti vai­ką. Pil­dy­da­mi pra­šy­mą už­pil­dė rub­ri­ką Gy­ve­na­mo­ji vie­ta, ta­čiau rub­ri­ka „De­kla­ruo­ta vie­ta“, ku­ri tu­rė­tų už­si­pil­dy­ti au­to­ma­tiš­kai, li­ko tuš­čia. Pra­šy­mą už­pil­dė ir iš­siun­tė, o da­bar lau­kia ir ne­ri­mau­ja, nes in­ter­ne­to pus­la­py­je trūks­ta pa­aiš­ki­ni­mų ir pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos sos­ti­nės pa­kraš­čių gy­ven­to­jams, ku­rie jau pri­klau­so ra­jo­nui. Jų pa­žįs­ta­mi jau spė­jo už­si­re­gist­ruo­ti Nau­jo­jo­je Vil­nio­je, kad ne­bū­tų pro­ble­mų pil­dant elek­tro­ni­nį pra­šy­mą į mo­kyk­lą. 

„Spe­cia­liai pa­si­rin­ko­me šią ug­dy­mo įstai­gą, kad mū­sų vai­kai ir dar­že­lį, ir mo­kyk­lą tu­rė­tų kar­tu. Ži­nau, kad įstai­gos pa­kei­ti­mas ma­no duk­rai bū­tų ne­men­kas iš­šū­kis: jau pri­pra­to prie sa­vo gru­pės, su­si­pa­ži­no su sa­vo mo­ky­to­ja, ku­ri bus jos auk­lė­to­ja pir­mo­je kla­sė­je. Džiu­gi­na tik tai, kad „Ža­lia­kal­nio“ dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je ne­tu­rė­tų pri­trūk­ti vie­tų“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si Emi­li­jos ir Da­nie­liaus ma­ma pa­brėž­da­ma, jog dau­gu­mai tė­vų ne­pa­tin­ka tai, kad iš kar­to ne­gau­na at­sa­ky­mo, kad nė­ra nei ko pa­klaus­ti, nei su kuo pa­si­tar­ti.

Sis­te­ma ne­pa­keis žmo­gaus
Vil­niaus „Ža­lia­kal­nio“ dar­že­lio-mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Eu­re­di­ta Da­ma­rac­kie­nė sa­ko, kad ar­ti­miau­siu lai­ku pa­ren­gia­mų­jų kla­sių mo­ki­nių tė­vams bus or­ga­ni­zuo­tas su­si­rin­ki­mas, ir tie, kas dar ne­pa­tei­kė pra­šy­mo, ga­lės tai pa­da­ry­ti mo­kyk­lo­je. Be­je, to­kią ga­li­my­bę nu­ma­tė ir nau­jos re­gist­ra­vi­mo sis­te­mos kū­rė­jai. Pra­šy­mai ant po­pie­riaus la­po ne­be­bus pri­ima­mi, o tė­vai, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­teik­ti pra­šy­mą na­mie, ga­lės tai pa­da­ry­ti bet ku­rio­je mo­kyk­lo­je.

Prak­tiš­kai tai at­ro­dys taip: at­ei­na vie­nas iš tė­vų į mo­kyk­lą su pra­šy­mu pri­im­ti jo vai­ką į mo­kyk­lą, o jam su­tei­kia­mas kom­piu­te­ris, per ku­rį jis re­gist­ruo­ja sa­vo vai­ką į mo­kyk­lą. Klau­si­mas tik, o ką da­ry­ti su tė­vais, ku­rie ne­tu­ri e-ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mos. Juk bū­na taip, kad į mo­kyk­lą at­ei­na vai­kas iš aso­cia­lios šei­mos ar­ba auk­lė­ja­mas se­ne­lių, o ug­dy­mo įstai­ga ne­tu­ri tei­sės re­gist­ruo­ti mo­ki­nio glo­bė­jų pra­šy­mu. 

„Jo­kia sis­te­ma, net ir pa­ti to­bu­liau­sia, ne­pa­keis as­me­ni­nio kon­tak­to su žmo­gu­mi. Tė­vai ga­li ne­gy­ven­ti sos­ti­nė­je, bet jiems pa­to­gu va­žiuo­jant į dar­bą ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų pa­vė­žė­ti vai­ką į sos­ti­nės mo­kyk­lą. Daž­niau­siai po pa­mo­kų mo­kyk­lo­je vai­kai tu­ri už­si­ė­mi­mų ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­go­se (mu­zi­kos, dai­lės, spor­to mo­kyk­lo­se). Ne­re­tai jos įsi­kū­ru­sios ša­lia jų pa­grin­di­nės mo­kyk­los. To­dėl su­si­tik­da­ma su tė­vais ir kal­bė­da­ma­si su jais ži­nau, kuo va­do­vau­ja­si šie žmo­nės rink­da­mie­si tą, o ne ki­tą mo­kyk­lą sa­vo vai­kui“, – po­kal­by­je sa­kė E. Da­ma­rac­kie­nė. 

Pra­šy­mus elek­tro­ni­niu bū­du tu­rė­tų pa­teik­ti bū­si­mų­jų pir­mo­kų, kei­čian­čių mo­kyk­las, per­ei­nan­čių iš pro­gim­na­zi­jas į gim­na­zi­jas, at­vy­ku­sių gy­ven­ti į sos­ti­nę, tė­vai. Kas per­ei­na mo­ky­tis į aukš­tes­nio lyg­mens pro­gra­mą (penk­tą, de­vin­tą (I gim­na­zi­jos) ar vie­nuo­lik­tą (III gim­na­zi­jos kla­sę) to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je, kaip ir pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, mo­kyk­los di­rek­to­riui pa­tei­kia lais­vos for­mos pra­šy­mą mo­kyk­lo­je. 

Te­re­sa Vo­ro­bej
Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24