Sveikata

Sveikata

Dėl gy­ven­to­jų mir­tin­gu­mo, mig­ra­ci­jos ir pra­ras­to svei­ka­tos drau­di­mo Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nė po­li­kli­ni­ka kas­met ne­ten­ka iki 8 tūkst. pa­cien­tų. Anot Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nės po­li­kli­ni­kos vyr. gy­dy­to­jos, l. e. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­rei­gas Vi­dos Žvir­blie­nės, Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jai ne vi­sa­da su­ge­ba įver­tin­ti nau­dą, ku­rią ga­lė­tų gau­ti tu­rė­da­mi sa­vo gy­ven­vie­tė­je ge­rai ap­rū­pin­tas ir at­nau­jin­tas am­bu­la­to­ri­jas, o rū­pi­ni­mą­si sa­vo svei­ka­ta pa­ti­ki gy­dy­to­jams iš pri­va­čių ka­bi­ne­tų ir sos­ti­nės po­li­kli­ni­kų, va­žiuo­da­mi iki jų ne­ma­žus at­stu­mus. Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, Vil­niaus ra­jo­ne šiuo me­tu gy­ve­na 95 tūkst. 400 gy­ven­to­jų, o re­a­liai – per 100 tūks­tan­čių, ir šis skai­čius nuo­lat au­ga.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24