VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Rajono poliklinikos partneris įgyvendinant šį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą yra Ašmenos centrinė rajono ligoninė (Baltarusija).

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“.

Š. m. lapkričio 22 d. vykusiame  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais“ programa. Ja siekiama pagerinti PAASP paslaugų prieinamumą, sumažinant laukimo eiles pas šeimos gydytoją.

Jau kelis metus Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus rajono centrine poliklinika finansuoja jauniems žmonėms medicinos studijas, o šie įsipareigoja dirbti rajono poliklinikoje 5 metus. Taip institucijos sprendžia gydytojų trūkumo problemą.

Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose – Centrinėje ir Nemenčinės poliklinikose visų pajėgumu dirba naujos įrengtos saulės jėgainės, kurių pagaminta elektros energija naudojama savo reikmėms – apšvietimui, medicininei bei kompiuterinei įrangai. Saulės jėgainės įrengtos ant Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Nemenčinės poliklinikos ir jai priklausančio Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatų.

Dėl gy­ven­to­jų mir­tin­gu­mo, mig­ra­ci­jos ir pra­ras­to svei­ka­tos drau­di­mo Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nė po­li­kli­ni­ka kas­met ne­ten­ka iki 8 tūkst. pa­cien­tų. Anot Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nės po­li­kli­ni­kos vyr. gy­dy­to­jos, l. e. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­rei­gas Vi­dos Žvir­blie­nės, Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jai ne vi­sa­da su­ge­ba įver­tin­ti nau­dą, ku­rią ga­lė­tų gau­ti tu­rė­da­mi sa­vo gy­ven­vie­tė­je ge­rai ap­rū­pin­tas ir at­nau­jin­tas am­bu­la­to­ri­jas, o rū­pi­ni­mą­si sa­vo svei­ka­ta pa­ti­ki gy­dy­to­jams iš pri­va­čių ka­bi­ne­tų ir sos­ti­nės po­li­kli­ni­kų, va­žiuo­da­mi iki jų ne­ma­žus at­stu­mus. Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, Vil­niaus ra­jo­ne šiuo me­tu gy­ve­na 95 tūkst. 400 gy­ven­to­jų, o re­a­liai – per 100 tūks­tan­čių, ir šis skai­čius nuo­lat au­ga.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24