Religija

Religija

Jau ke­lias sa­vai­tes di­des­nė­se Vil­niaus ir Vil­niaus kraš­to pa­ra­pi­jo­se Švč. Ko­mu­ni­ją ti­kin­tie­siems da­li­ja ir pa­sau­lie­čiai. Tai tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui ar­ki­vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo pa­skir­ti eks­tra­or­di­na­ri­niai Švč. Ko­mu­ni­jos da­ly­to­jai, ku­rie pa­dės sa­vo pa­ra­pi­jų kle­bo­nams per Šv. Mi­šias da­ly­ti Šven­čiau­si­ą­jį Sak­ra­men­tą.

Skelbiame Lietuvos vyskupų velykinį ganytojišką laišką.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24