Religija

Religija

Gruodžio 11 dieną Hou­val­to dva­re Mai­šia­ga­lo­je pri­sta­ty­ta „Dro­gow­ska­zy ksi­ę­dza prałata Ob­rembs­kie­go“ (Ku­ni­go pre­la­to Ob­rembs­kio kel­ro­džiai) – kny­gu­tė su Vil­niaus kraš­to pa­triar­cho min­ti­mis ir sen­ten­ci­jo­mis. 

Į Auš­ros Var­tų kop­ly­čią lap­kri­čio 27-osios va­ka­re ir 28-osios ry­tą at­ėję vil­nie­čiai pa­ste­bė­jo sunk­ve­ži­mius, į ku­riuos bu­vo krau­na­mi iš baž­ny­čios iš­ne­ša­mi daik­tai. Pri­si­mi­nę gi pas­ku­ti­nį įė­ji­mo į kop­ly­čią re­mon­tą, kai bu­vo su­nai­kin­ti is­to­ri­niai, mal­di­nin­kų ke­liais „iš­vaikš­čio­ti“ laip­tai, su ne­ri­mu apie šį fak­tą in­for­ma­vo „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ re­dak­ci­ją. Pa­si­ro­do, ži­no­miau­sio­je Vil­niaus šven­to­vė­je pla­nuo­ja­mas re­mon­tas. 

Kryžių kalnas turbūt žinomiausias Lietuvos religinis objektas, lankomas piligrimų ir turistų iš viso pasaulio. Ant Jurgaičių piliakalnio kryžiai pradėti statyti XIX a. viduryje, šiuo metu jų yra daugiau kaip šimtas tūkstančių. Kryžių kalnas patenka į beveik visus užsienio interneto portalų sudarytus labiausiai Lietuvoje vertų aplankyti turistinių objektų dešimtukus. Daugumai lietuvių ši unikali piligrimystės vieta asocijuojasi su religine ir tautine laisve, tikėjimu ir viltimi. Tačiau čia apsilankę užsieniečiai šiai vietai suteikia pačias įvairiausias prasmes.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24