Religija

Religija

„Baž­ny­čia šian­dien džiu­giai šven­čia šio di­džio­jo Lie­tu­vos sū­naus skel­bi­mą pa­lai­min­tuo­ju; Lie­tu­vos - bran­gios Tė­vy­nės, ku­rią jis pa­ger­bė sa­vo gy­ve­ni­mu, ku­pi­nu iš­ti­ki­my­bės krikš­čio­niš­ko­sioms ir žmo­giš­ko­sioms lais­vės ir bro­ly­bės ver­ty­bėms“, - Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je kal­bė­jo Šven­tų­jų skel­bi­mo kon­gre­ga­ci­jos pre­fek­tas kar­di­no­las An­dže­las Ama­tas (An­ge­lo Ama­to).

Birželio 9–11 dienomis vyko jau 5-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Per tris dienas žygeiviai įveikė apie 60 km. Šiemet piligrimus lydėjo šūkis „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24