Religija

Religija

„Gai­les­tin­gu­mas - tai to­ji plot­mė, ku­rio­je ga­li­ma kur­ti len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kius“, - sa­ko ke­lių eta­pų pro­jek­to „Vil­nius - Gai­les­tin­gu­mo mies­tas“ su­ma­ny­to­jas, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos met­ro­po­li­to Gin­ta­ro Gru­šo sek­re­to­rius kun. Mar­juš Mar­ša­lek (Ma­riusz Mars­załek). Pa­reng­ta pa­ro­da - pir­ma­sis eta­pas.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24