Religija

Religija

XIV a. Vil­niu­je nu­žu­dy­ti pran­ciš­ko­nai vie­nuo­liai pa­vaiz­duo­ti  vit­ra­že, ku­ris įreng­tas Vil­niaus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je Tra­kų gat­vė­je. Vit­ra­žo meist­ro Vy­tau­to Švar­lio kū­ri­nys – dar vie­nas žings­nis su­grą­ži­nant bu­vu­sią šlo­vę baž­ny­čiai, ku­ri ap­griu­vu­si ir ap­leis­ta bu­vo grą­žin­ta pran­ciš­ko­nams prieš dau­giau nei 20 me­tų.

Birželio 10-12 dienomis vyko piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Tai 4-oji piligriminė kelionė. Šiemet, popiežiui Pranciškui paskelbus Gailestingumo metus, piligrimus lydėjo šūkis „Gailestingumas neturi ribų“.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24