Religija

Religija

„Gyvenimas Dvasia nėra savanaudiškas gyvenimas, bet paženklintas meilės (…), kuri yra pirmasis Jo vaisius, o paskui jį seka kiti: džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas (Gal 5, 22-23)“, - per pamokslą į Vilniaus Kalvarijų atlaidus susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Prieš tai jis vadovavo Kryžiaus keliui, kuriame dalyvauti atvyko maldininkų iš daugelio Vilniaus ir Vilniaus krašto parapijų, Lenkijos ir Baltarusijos.

Du piemenėliai, prieš šimtmetį tvirtinę, kad patyrė Švč.Mergelės Marijos apreiškimą Portugalijos vietovėje Fatimoje, dabar pritraukiančioje didžiules maldininkų minias, šeštadienį buvo paskelbti šventaisiais popiežiaus Pranciškaus.

Jau ke­lias sa­vai­tes di­des­nė­se Vil­niaus ir Vil­niaus kraš­to pa­ra­pi­jo­se Švč. Ko­mu­ni­ją ti­kin­tie­siems da­li­ja ir pa­sau­lie­čiai. Tai tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui ar­ki­vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo pa­skir­ti eks­tra­or­di­na­ri­niai Švč. Ko­mu­ni­jos da­ly­to­jai, ku­rie pa­dės sa­vo pa­ra­pi­jų kle­bo­nams per Šv. Mi­šias da­ly­ti Šven­čiau­si­ą­jį Sak­ra­men­tą.

Skelbiame Lietuvos vyskupų velykinį ganytojišką laišką.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24