Religija

Religija

Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­ji vis in­ten­sy­viau ruo­šia­si ma­lo­nė­mis gar­sė­jan­čio Die­vo Mo­ti­nos, Lie­tu­vos Glo­bė­jos pa­veiks­lo ka­rū­na­vi­mo 300-osioms me­ti­nėms. Jau rug­sė­jį Tra­kų pa­ra­pi­jo­je pra­si­dės ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas, ku­ris tę­sis iki ki­tų me­tų pa­bai­gos. Sek­ma­die­nį, lie­pos 16 d., bu­vo kon­sek­ruo­tas al­to­rius ir du nau­ji var­pai. 

Birželio 25 dieną Čenstakavoje (Lenkija), katalikiškojo savaitraščio „Niedziela“ buveinėje, įvyko prieš metus įkurto judėjimo „Europa Christi“ simpoziumas. Šis judėjimas primena apie Europos krikščioniškąsias šaknis ir nori gelbėti jos tapatybę iš naujo nukreipiant į krikščionybę dvasinėje, religinėje, kultūrinėje, visuomeninėje ir politinėje plotmėje.

„Baž­ny­čia šian­dien džiu­giai šven­čia šio di­džio­jo Lie­tu­vos sū­naus skel­bi­mą pa­lai­min­tuo­ju; Lie­tu­vos - bran­gios Tė­vy­nės, ku­rią jis pa­ger­bė sa­vo gy­ve­ni­mu, ku­pi­nu iš­ti­ki­my­bės krikš­čio­niš­ko­sioms ir žmo­giš­ko­sioms lais­vės ir bro­ly­bės ver­ty­bėms“, - Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je kal­bė­jo Šven­tų­jų skel­bi­mo kon­gre­ga­ci­jos pre­fek­tas kar­di­no­las An­dže­las Ama­tas (An­ge­lo Ama­to).

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24