Religija

Religija

Bu­vu­sio­je gar­ni­zo­no Šv. Sta­nis­la­vo Kost­kos, o da­bar Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės, baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 20 die­ną, su­si­rin­ko gau­sus bū­rys ti­kin­čių­jų, at­vy­ku­sių į jos ti­tu­li­nę šven­tę. Iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ir pir­ma­sis pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, da­bar­ti­nis Šal­či­nin­kų de­ka­na­to de­ka­nas ku­ni­gas pre­la­tas Vac­lav Vo­lod­ko­vič.

Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., šv. Jurgio parapija Šalčininkėliuose šventė 110-ąsias gyvavimo metines. Per ilgus materialios ir dvasinės šventyklos statybų metus, bendruomenei iškilmingų šv. Mišių metu aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis, dėkojo Dievui ir žmonėms.

„Gai­les­tin­gu­mas - tai to­ji plot­mė, ku­rio­je ga­li­ma kur­ti len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kius“, - sa­ko ke­lių eta­pų pro­jek­to „Vil­nius - Gai­les­tin­gu­mo mies­tas“ su­ma­ny­to­jas, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos met­ro­po­li­to Gin­ta­ro Gru­šo sek­re­to­rius kun. Mar­juš Mar­ša­lek (Ma­riusz Mars­załek). Pa­reng­ta pa­ro­da - pir­ma­sis eta­pas.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24