Religija

Religija

Popiežius Pranciškus trečiadienį pradėjo dvejus metus truksiančią kampaniją, kuria siekiama papasakoti apie migrantų patiriamus sunkumus ir nugalėti JAV ir Europoje plintančias antiimigrantiškas nuotaikas.

Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo at­lai­dų pro­ga su­reng­to­je šven­tė­je da­ly­va­vo Pa­ber­žės pa­ra­pi­jos pa­ra­pi­jie­čiai. Šeš­tą kar­tą su­reng­ta šven­tė „Ta­vo ap­gy­ni­mo šau­kia­mės“ vy­ko sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 10 d., ir su­ta­po su 87-osio­mis baž­ny­čios kon­sek­ra­vi­mo me­ti­nė­mis. 

Popiežius Pranciškus pirmadienį „kvailais“ pavadino tuos, kurie abejoja klimato kaita po Jungtines Valstijas, Meksiką ir Karibų salas nusiaubusių uraganų.

„Tai tu­rės bū­ti na­mai vi­sų, ku­riems rei­kės dva­si­nės pa­gal­bos. Taip no­rė­jo šv. Pran­ciš­kus ir mes, pa­šauk­ti jo pa­vyz­džiu, no­ri­me da­ly­tis su ju­mis ir tar­nau­ti jums“, – sa­kė pran­ciš­ko­nų pro­vin­ci­jos mi­nist­ras tė­vas Jan Ma­cie­jov­ski (Ma­cie­jow­ski) iš Gdans­ko Šv. Mak­si­mi­li­jo­no Ma­ri­jos Kol­bės pro­vin­ci­jos, dė­ko­da­mas už vie­nuo­lių grį­ži­mą į Vil­niaus vie­nuo­ly­ną. Kar­tu pa­brė­žė, kad pran­ciš­ko­nai ne­ke­ti­na už­si­da­ry­ti vie­nuo­ly­ne, o ren­gia­si čia ati­da­ry­ti re­li­gi­jos ir kul­tū­ros cen­trą gy­ven­to­jams ir sos­ti­nės sve­čiams. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24