Religija

Religija

Gruodžio 11 dieną Hou­val­to dva­re Mai­šia­ga­lo­je pri­sta­ty­ta „Dro­gow­ska­zy ksi­ę­dza prałata Ob­rembs­kie­go“ (Ku­ni­go pre­la­to Ob­rembs­kio kel­ro­džiai) – kny­gu­tė su Vil­niaus kraš­to pa­triar­cho min­ti­mis ir sen­ten­ci­jo­mis. 

Į Auš­ros Var­tų kop­ly­čią lap­kri­čio 27-osios va­ka­re ir 28-osios ry­tą at­ėję vil­nie­čiai pa­ste­bė­jo sunk­ve­ži­mius, į ku­riuos bu­vo krau­na­mi iš baž­ny­čios iš­ne­ša­mi daik­tai. Pri­si­mi­nę gi pas­ku­ti­nį įė­ji­mo į kop­ly­čią re­mon­tą, kai bu­vo su­nai­kin­ti is­to­ri­niai, mal­di­nin­kų ke­liais „iš­vaikš­čio­ti“ laip­tai, su ne­ri­mu apie šį fak­tą in­for­ma­vo „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ re­dak­ci­ją. Pa­si­ro­do, ži­no­miau­sio­je Vil­niaus šven­to­vė­je pla­nuo­ja­mas re­mon­tas. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24