Religija

Religija

„Tai tu­rės bū­ti na­mai vi­sų, ku­riems rei­kės dva­si­nės pa­gal­bos. Taip no­rė­jo šv. Pran­ciš­kus ir mes, pa­šauk­ti jo pa­vyz­džiu, no­ri­me da­ly­tis su ju­mis ir tar­nau­ti jums“, – sa­kė pran­ciš­ko­nų pro­vin­ci­jos mi­nist­ras tė­vas Jan Ma­cie­jov­ski (Ma­cie­jow­ski) iš Gdans­ko Šv. Mak­si­mi­li­jo­no Ma­ri­jos Kol­bės pro­vin­ci­jos, dė­ko­da­mas už vie­nuo­lių grį­ži­mą į Vil­niaus vie­nuo­ly­ną. Kar­tu pa­brė­žė, kad pran­ciš­ko­nai ne­ke­ti­na už­si­da­ry­ti vie­nuo­ly­ne, o ren­gia­si čia ati­da­ry­ti re­li­gi­jos ir kul­tū­ros cen­trą gy­ven­to­jams ir sos­ti­nės sve­čiams. 

Aukščiausio rango kardinolas, susitiksiantis su Vladimiru Putinu Maskvoje šį mėnesį, sako, kad mėgins praskinti kelią popiežiaus Pranciškaus istoriniam vizitui į Rusiją.

Tyrėjai spėja radę apaštalo Petro ir dviejų kitų Jėzaus apaštalų namus, netoli Tiberiados ežero, šiaurės Izraelyje, pirmadienį pranešė archeologas.

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino pasaulį aktyviau kovoti su prekyba žmonėmis, kurią jis pavadino „šių dienų vergovės forma“.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24