Religija

Religija

Mi­nint Pa­sau­li­nę pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos die­ną Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas kar­tu su Pa­lai­min­to­jo kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­su ben­dra­dar­biau­jan­čiais ku­ni­gais Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos kop­ly­čio­je au­ko­jo šv. Mi­šias už vi­sus šios įstai­gos pa­cien­tus ir dar­buo­to­jus. Po iš­kil­min­gų pa­mal­dų ga­ny­to­jas pa­šven­ti­no Šv. Faus­ti­nos pa­min­klą, ku­ris se­se­rų pa­stan­go­mis pa­sta­ty­tas hos­pi­so vi­di­nia­me kie­me.

Š. m. rugsėjo 29 d. Butrimonyse buvo atidengtas Jono Pauliaus II paminklas. Paminklo pašventinimo ceremoniją atliko kunigas Pavel Golinski iš Lenkijos. Prieš ceremoniją dar vyko atlaidų Šv. Mišios Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Rugsėjo 24 dieną buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei migrantų dienai. Tai, kad šiais metais minima šimtoji šios dienos laida, jau savaime rodo ilgalaikį ir specialų Bažnyčios dėmesį migrantų poreikiams ir situacijai.

„Jonas Paulius II pirmą kartą atvyksta į buvusios Sovietų Sąjungos teritoriją. Į apaštalinę kelionę po Baltijos šalis ir pirmą kartą aplanko Lietuvą, kurią jis mylėjo, už kurią nuolat meldėsi, apie kurią nuolat kalbėjo ir kurią svajojo aplankyti. Visas pasaulis tapo taip lauktojo įvykio liudytojais, šio istorinio Šventojo Petro įpėdinio susitikimo su tauta, kuri po ilgų laisvės apribojimų metų, o ypač tikėjimo suvaržymo metų, ir tragiškų tautos įvykių pagaliau gyvai galėjo išgirsti popiežiaus evangelinę žinią “Ramybė Jums”.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24