Religija

Religija

Mal­da, moks­lai, ga­ny­to­jiš­kas dar­bas ir sa­viug­da - ant šių ke­tu­rių ker­ti­nių ak­me­nų lai­ko­si Vil­niaus Šv. Juo­za­po ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos stu­den­tų gy­ve­ni­mas. Nuo 1998 m. šią aukš­tą­ją mo­kyk­lą glo­bo­ja Šv. Juo­za­pas, to­dėl ir klie­ri­kai juo­kais sa­vo aukš­tą­ją mo­kyk­lą va­di­na „Šv. Juo­za­po šilt­na­miu“, juk iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos „se­mi­na­rium“ reiš­kia „dai­gy­ną“. 

„Tik to­dėl gy­ve­ni, kad esi rei­ka­lin­gas ki­tiems“, – laiš­ke pre­la­tui J. Ob­rembs­kiui ka­dai­se yra pa­ra­šęs vys­ku­pas Ed­vard Ki­sel iš Bals­to­gės. Šia­me sa­ki­ny­je - vi­sa tie­sa apie ku­ni­gą, ku­rio gy­ve­ni­mas bu­vo skir­tas tar­nys­tei Die­vui ir žmo­nėms. Šv. Juo­za­po die­ną „dva­re­ly­je“ kaip ir ka­dai­se gau­su bu­vo sve­čių, nes po­rei­kis pri­si­pil­dy­ti Pre­la­to dva­sin­gu­mo lai­kui bė­gant anaip­tol ne­su­ma­žė­jo. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24