Šį sekmadienį, lapkričio 18 d., pagrindinę Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų dieną, garsusis Gailestingumo Motinos paveikslas bus vainikuotas karūna, kurią lankydamasis Lietuvoje palaimino popiežius Pranciškus. Karūna yra pagaminta iš Aušros Vartų Mergelei Marijai žmonių suaukotų auksinių votų – padėkos, prašymo ar pamaldumo ženklų. Per iškilmingas šv. Mišias paveikslo vainikavimo apeigas atliks Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Sekmadienį, lapkričio 11 d., Vilniuje prasideda garsieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Popiežius Pranciškus prie Auros vartų džiaugsmingai laimino mažylius, jų globėjus, tėvus ir visus susirinkusiuosius.

Prasideda vieno svarbiausių sostinės piligriminių objektų - Aušros Vartų - ir šalia esančios Šv. Teresės bažnyčios atnaujinimo darbai, ketvirtadienį pranešė Vilniaus arkivyskupija.

Ateinančiais 2018 metais bus pradėti vieno iš įspūdingiausių paveldo objektų – Aušros Vartų – atnaujinimo darbai. Aušros Vartų koplyčia ir greta esanti Šv. Teresės bažnyčia po atnaujinimo taps dar patrauklesnė lankytojams. Kultūros paveldo departamentas yra pritaręs atnaujinimo darbams, o Kultūros ministerija patvirtino ES Struktūrinių fondų paramą šiam istoriniam objektui.

Į Auš­ros Var­tų kop­ly­čią lap­kri­čio 27-osios va­ka­re ir 28-osios ry­tą at­ėję vil­nie­čiai pa­ste­bė­jo sunk­ve­ži­mius, į ku­riuos bu­vo krau­na­mi iš baž­ny­čios iš­ne­ša­mi daik­tai. Pri­si­mi­nę gi pas­ku­ti­nį įė­ji­mo į kop­ly­čią re­mon­tą, kai bu­vo su­nai­kin­ti is­to­ri­niai, mal­di­nin­kų ke­liais „iš­vaikš­čio­ti“ laip­tai, su ne­ri­mu apie šį fak­tą in­for­ma­vo „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ re­dak­ci­ją. Pa­si­ro­do, ži­no­miau­sio­je Vil­niaus šven­to­vė­je pla­nuo­ja­mas re­mon­tas. 

Nuo Aušros vartų iki Katedros aikštės penktadienio vakarą žygiuos eisena, skirta atminti prieš 500 metų pasiektą Oršos mūšio pergalę - vieną įspūdingiausių laimėjimų šalies karybos istorijoje.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24