Kristaus Karaliaus Intronizacijos Vilniaus rajone 9-osios metinės. Prilygti Dievo Širdžiai

2018-06-14, 15:38
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Vienas iš jaunimo evangelizacijos būdų - pilgriminės kelionės į svarbias kulto vietas  Vienas iš jaunimo evangelizacijos būdų - pilgriminės kelionės į svarbias kulto vietas © L24 (fot. Viktor Jusel)

„Iškilmingai renkamės Tave, Jėzau Kristau, savo Viešpačiu ir Karaliumi (…); karaliauk mūsų Vilniaus rajone, mūsų Tėvynėje. Būki mūsų – čia susirinkusiųjų, visų mūsų šeimų – karaliumi dabar ir per amžius. Tegul per Dievo įsakymus atitinkantį mūsų gyvenimą klesti Tavoji taikos, tiesos, teisingumo ir meilės Karalystė“, – Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst atnaujino Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą per Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje aukojamas šv. Mišias.

Šeštadienį, birželio 9 d., sukako Vilniaus rajono savivaldybės vadovybės paskelbto Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto Vilniaus rajone paskelbimo 9-osios metinės. Ta proga savivaldybėje buvo surengtas iškilmingas minėjimas. Prieš tai buvo aukojamos šv. Mišios parapijoje, kurios teritorijoje yra Vilniaus rajono savivaldybės būstinė – Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo.

Eucharistiją aukojo Vilniaus ir Vilniaus rajono parapijų kunigai, vadovaujami kun. Miroslavo Grabovskio, o pamokslą perskaitė judėjimo „Europa Christi“ įkūrėjas ir moderatorius kunigas infulatas dr. Ireneuš (Ireneusz)  Skubiś. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo VI Piligriminio žygio pėsčiomis „Kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais. Turgeliai-Maišiagala“ dalyviai.

„Dalyvavome gražiame Jėzaus Širdies intronizacijos metinių minėjime. Daug garbingų žmonių prisidėjo prie šio įvykio. Džiaugiuosi, kad Viešpats Jėzus Kristus turi tokius išpažinėjus, kuriems rūpi, kad tai Jis karaliautų ir būtų šeimose, savivaldybėse. Džiaugiuosi, kad Jėzus turi jus, jaunus, čia atėjusius (…). Jis irgi džiaugiasi, nes yra tarp mūsų. Juk yra pasakęs „prisikėliau ir esu su jumis“. Sveikinu Tave, Jėzau, su šiomis šv. Mišiomis, su šiais tikinčiaisiais ir kunigais ir norėčiau, kad grįžtum, Jėzau, į Europą“, – perduodamas linkėjimus iš Jasna Guros kalbėjo per pamaldas kun. infulatas I. Skubis.

Savivaldybė – tai mažoji tėvynė
Iškilmėse taip pat dalyvavo Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai su partijos pirmininku, europarlamentaru Valdemaru Tomaševskiu, Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojai ir merė Marija Rekst, tomis dienomis Vilniuje vykusio judėjimo „Europa Christi“ kongreso nariai, o tarp jų – europarlamentarė Uršulia (Urszula) Krupa ir Europos Parlamento Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos patarėjas tarptautiniais klausimais dr. Boguslav (Bogusław) Rogalski.

Piligriminiame žygyje dalyvaujantis jaunimas pasirūpino šv. Mišių liturginiu apipavidalinimu: skaitė Dievo Žodį, Tikinčiųjų maldą, per iškilmingą atnašų procesiją, be kita ko, atnešė korteles su intencijomis, kurias turėjo širdyje per piligriminį žygį į Maišiagalą. Per pamaldas giedojo schola „Barka“ iš Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios.

Per pamokslą kun. I. Skubis paragino neapsiriboti vien išmoktu pamaldumu, bet atverti savo širdis Jėzui ir Dievo kupina širdimi eiti pas kitą žmogų.

„Savivaldybė – tai maža tėvynė. Tai nėra kažkokia didelė politika ir ne parlamente vykstančios diskusijos. Tai– paprastas gyvenimas, kuriame sprendžiasi žmonių likimai. Čia galime susitikti su geru valdininku, kuris nusišypsos, patars, išties pagalbos ranką. Svarbu, kad mūsų gyvenime, kurį vadinate savivaldybės gyvenimu, toje mažoje tėvynėje, žmonės jaustųsi gerai. Čia pildosi šeima, pildosi žmonių senatvė, neįgalumas, ligos. Ir čia mums yra reikalingas Jėzus Kristus – tai, kas yra vadinama meile, nuoširdumu, gerumu. Čia reikia turėti gerą širdį kitam žmogui. Labai svarbu, kad funkcionuotų gera savivaldybė. Intronizacija – tai Išganytojo pasauliui atneštos meilės sudabartinimas. Tai yra kai kas nuostabaus, kai sutikdamas kitą žmogų žmogus susitinka su Jėzaus Širdies pavyzdžiu mylinčia širdimi. Reikia, kad siektume prilygti Dievo Širdžiai, kad pamatytume, ar mūsų širdis plaka Jėzaus Širdies ritmu“, – per pamokslą sakė kunigas infulatas pabrėždamas, kad tik Jėzus Kristus gali sugrąžinti tvarką Europoje ir visame pasaulyje. „Europa turėtų sugrąžinti Jėzaus Kristaus pasą ir nevaryti Jo iš savo valstybių. Gali būti įvairios galios, gali būti milijardai eurų, tačiau tai neišgebės Europos ir pasaulio. Jaunime ir vyresnieji, reikia atrasti pašaukimą gyvenimui Bažnyčioje ir nebijoti Kristaus. Šv. Jonas Paulius II pasakė: „Europa, atverk duris Kristui. Tegul Europos širdis pradės plakti Kristaus širdies ritmu.“

Pamaldų pabaigoje kunigas infulatas įteikė ringrafus su Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdu kun. M. Grabovskiui, merei M. Rekst ir dr. B. Rogalskiui už jų veiklą puoselėjant krikščionybę įvairiose Europos bendruomenėse.

Tikėjimas ugdo dvasios stiprybę
Po pamaldų M. Rekst pakvietė visus susirinkusius į savivaldybę, kur Vilniaus rajono mokyklų jaunimas pristatė iškilmingą meninę programą. „Nenuimsiu kryžiaus nuo sienos, neišrausiu jo iš savo sąžinės...“ – šie Bezdonių Julijušo Slovackio gimnazijos choro atliktos dainos žodžiai pradėjo šventę. Rukainių ir Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazijų atstovai skaitė religinės tematikos eiles, atliko dainų.

„Noriu pasveikinti su Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto Vilniaus rajone paskelbimo 9-osiomis metinėmis. Tai turi didžiulę reikšmę, nes valdžia be vertybių tampa bedvase ir tolsta nuo žmogaus. Čia, Vilniaus krašte, savivaldybės, Seimo atstovai yra arti kiekvieno žmogaus, nes žino, kad virš jų yra Jis, Kristus Karalius, Tas, Kuris rodo pavyzdį ir Tas, prieš Kurį kiekvienas turi atsiskaityti. Esate pavyzdys Europai, kaip galima suderinti buvimą savivaldybininku ir politiku su tikėjimu, dvasingumu ir tarnyste bendram labui“, – sakė dr. B. Rogalski. Jis pakomentavo ir jaunimo pasirodymą prisiminęs, kad kadaise mokykloje irgi dainavo dainą „Nenuimsiu kryžiaus nuo sienos“, ir ši visam gyvenimui krito į jo širdį.

Merė M. Rekst pristatė susirinkusiesiems Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto Vilniaus rajone paskelbimo istoriją. Kaip  ji pabrėžė, Vilniaus kraštas nuo pat savo ilgaamžės istorijos pradžios buvo nuolat susijęs su krikščionišku tikėjimu, kuris ugdė čia gyvenančių tautų dvasios stiprybę.

„Šios svarbiausios vertybės buvo perduodamos iš kartos į kartą, kaip protėvių dovana, o kartu – ir įsipareigojimas ateities kartoms... Šiandien esame liudininkai to, kiek daug grėsmių kyla šiuolaikiniame pasaulyje: netikrumas dėl rytojaus, ekonominės ir finansinės problemos. Dar didesnė grėsmė yra visuomenės moralinis nuosmukis, žemas dvasingumo lygis, nesąžiningumas, atsisakymas dvasinių vertybių gerovės bet kokia kaina – palaidas gyvenimo būdas, gyvenimą žlugdantys alkoholizmas ir narkomanija. Atmesdamas Dekaloge užrašytus Dievo įstatymus pasaulis negrįžtamai ritasi susinaikinimo link“, – kalbėjo M. Rekst, primindama, kad 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė Intronizacijos Aktą. Jo tekstas jau kitą dieną, birželio 13-ąją, buvo perskaitytas dalyvaujant Bažnyčios atstovams – apaštaliniam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Luidži Bonadzi (Luigi Bonazzi) ir tuometiniam Vilniaus arkivyskupijos vyskupui augziliarui Juozui Tunaičiui Maišiagaloje per iškilmingas šv. Mišias, kurios buvo aukojamos šviesaus atminimo kun. prelato Juzefo Obrembskio 77-ųjų kunigystės šventimų metinių proga.

Kristus nėra grėsmė
Merė pabrėžė, kad Intronizacijos Akto paskelbimas – tai nebuvo vien tam tikrų žodžių perskaitymas, bet įsipareigojimas, paskui kurį seka konkretūs darbai. Pabrėžė, kad iniciatyva įgyvendinama, be kita ko, per jaunimui skirtus renginius.

„Čia ypatingą svarbą turi auklėjamasis aspektas: rajono Švietimo skyrius planuoja įvairius religinės tematikos renginius, išvykas, piligriminius žygius“, – pasakojo Vilniaus rajono merė pabrėždama, kad ugdyti jaunąją kartą krikščioniškų vertybių dvasia – vienas pagrindinių Vilniaus krašto bendruomenės iššūkių.

Vilniaus rajono pavyzdžiu pasekė Šalčininkų rajono savivaldybė, kuri tais pačiais metais irgi paskelbė Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą.

Per iškilmingą minėjimą į susirinkusiuosius kreipėsi ir fondo „SOS Obrony Poczętego Życia“ („SOS Pradėtos gyvybės apsaugos“) įkūrėjas, leidinio „Moja Rodzina“ („Mano šeima“) vyr. redaktorius  kun. Ryšard Halva (Ryszard Halwa). Atvykęs į Vilniuje vykusį judėjimo „Europa Christi“ kongresą džiaugėsi galėdamas dalyvauti Vilniaus rajone vykusiuose svarbiuose renginiuose.

„Jei Vyskupų konferencijos ir politikai priims Kristų kaip Karalių, bus palaikyta taika pasaulyje. Kristus nėra grėsmė nė vienam politikui, prezidentui ar kitai valdžiai, nes kai Pilotas paklausė Jo, ar yra karalius, Jis atsakė, kad yra karalius, tačiau Jo karalystė nėra iš šio pasaulio. Jėzaus karalystė yra meilės, teisingumo ir taikos karalystė“, – kalbėjo kun. R. Halva.

Teresa Vorobej
Vilniaus krašto savaitraštis

 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24