Šv. Faustinos paminklas prie hospiso (NUOTRAUKOS)

2013-10-10, 09:14
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Mi­nint Pa­sau­li­nę pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos die­ną Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas kar­tu su Pa­lai­min­to­jo kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­su ben­dra­dar­biau­jan­čiais ku­ni­gais Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos kop­ly­čio­je au­ko­jo šv. Mi­šias už vi­sus šios įstai­gos pa­cien­tus ir dar­buo­to­jus. Po iš­kil­min­gų pa­mal­dų ga­ny­to­jas pa­šven­ti­no Šv. Faus­ti­nos pa­min­klą, ku­ris se­se­rų pa­stan­go­mis pa­sta­ty­tas hos­pi­so vi­di­nia­me kie­me.

Sa­vo ho­mi­li­jo­je ar­ki­vys­ku­pas G. Gru­šas pa­brė­žė ypa­tin­gą pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos ver­tę. „Pa­var­dės žmo­nių, ku­rie vi­sa šir­di­mi pa­de­da ne­pa­gy­do­ma on­ko­lo­gi­ne li­ga ser­gan­tiems li­go­niams yra įra­šy­tos dan­gu­je“, - kal­bė­jo gau­siai su­si­rin­ku­siems hos­pi­so dar­buo­to­jams, sa­va­no­riams, hos­pi­so ju­dė­ji­mą re­mian­tiems žmo­nėms, li­go­niams ir jų šei­mų na­riams. Pa­brė­žė, kad li­go­nių mal­dos ypač mie­los Die­vui. Pa­grin­di­nė ho­mi­li­jos min­tis bu­vo, kad Vil­niaus hos­pi­sas įra­šy­tas į Die­vo Gai­les­tin­gu­mo pla­ną. Šio gai­les­tin­gu­mo apaš­ta­lė bu­vo šven­to­ji se­suo Faus­ti­na. Tai­gi jos pa­min­klas, vaiz­duo­jan­tis Šven­tą­ją ra­šan­čią Die­no­raš­tį, ra­do la­bai tin­ka­mą vie­tą.

Po iš­kil­min­gų pa­mal­dų ir pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ar­ki­vys­ku­pas ap­lan­kė hos­pi­są, su­si­pa­ži­no su jo per­so­na­lu ir sa­va­no­riais. Hos­pi­so di­rek­to­rė se­suo Mi­cha­e­la Rak pa­si­džiau­gė, kad dėl ben­dra­dar­bių sa­mo­nin­gu­mo ir di­de­lio at­si­da­vi­mo įstai­go­je jus­ti vie­nos di­de­lės, dar­nios šei­mos dva­sią. Sun­kioms fi­nan­si­nėms si­tu­a­ci­joms, ku­rių nu­tin­ka pir­mam Lie­tu­vos hos­pi­sui, kai se­suo Mi­cha­e­la lau­žo gal­vą, iš kur gau­ti pi­ni­gų at­ei­nan­tiems įstai­gos veik­los mė­ne­siams, jos dar­buo­to­jai pa­ti­ki­na, kad ne­at­si­ra­dus fi­nan­sa­vi­mo yra pa­si­ren­gę dirb­ti ne­mo­ka­mai. „Tai su­tei­kia man spar­nus, pa­de­da įveik­ti bet ko­kius sun­ku­mus, su ku­riais kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me ten­ka su­si­dur­ti hos­pi­sui“, - di­džiuo­da­ma­si ir kar­tu su­si­jau­di­nu­si pa­sa­ko­jo hos­pi­so įkū­rė­ja.

Kad tai ne vien tik gra­žūs žo­džiai, ar­ki­vys­ku­pas ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti vi­zi­ta­ci­jos me­tu.  Bu­vo ma­ty­ti su ko­kiu ati­du­mu ir mei­le kiek­vie­ną pa­cien­tą trak­tuo­ja slau­gy­to­jos, gy­dy­to­jai ir sa­va­no­riai. To­dėl lan­kan­tis ar­ki­vys­ku­pui iš jų ne­trū­ko pa­dė­kos ir dė­kin­gu­mo žo­džių hos­pi­so dar­buo­to­jams. G. Gru­šas su kiek­vie­nu ligoniu pa­si­kal­bė­jo, pa­si­mel­dė jų in­ten­ci­ja ir su­tei­kė ga­ny­to­jiš­ką pa­lai­mi­ni­mą.

Ta­deuš An­dže­jev­skiKomentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24