Planuojamas Aušros Vartų remontas. Koplyčia atrodys kitaip?

2016-12-04, 08:47
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Planuojamas Aušros Vartų remontas. Koplyčia atrodys kitaip? Fot. © Teresa Vorobej

Į Auš­ros Var­tų kop­ly­čią lap­kri­čio 27-osios va­ka­re ir 28-osios ry­tą at­ėję vil­nie­čiai pa­ste­bė­jo sunk­ve­ži­mius, į ku­riuos bu­vo krau­na­mi iš baž­ny­čios iš­ne­ša­mi daik­tai. Pri­si­mi­nę gi pas­ku­ti­nį įė­ji­mo į kop­ly­čią re­mon­tą, kai bu­vo su­nai­kin­ti is­to­ri­niai, mal­di­nin­kų ke­liais „iš­vaikš­čio­ti“ laip­tai, su ne­ri­mu apie šį fak­tą in­for­ma­vo „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čio“ re­dak­ci­ją. Pa­si­ro­do, ži­no­miau­sio­je Vil­niaus šven­to­vė­je pla­nuo­ja­mas re­mon­tas. 

Kaip pa­aiš­kė­jo, į sunk­ve­ži­mius bu­vo su­krau­tas už Die­vo Mo­ti­nos kop­ly­čios įreng­to Auš­ros Var­tų lo­by­no tu­ri­nys. 

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Kęs­tu­tis La­to­ža ne­lin­kęs da­ly­tis in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mus dar­bus – šią sa­vai­tę pa­tal­pas ap­žiū­rė­sian­tys spe­cia­lis­tai tu­rė­tų iš­tir­ti, ar po tin­ku nė­ra fres­kų, ku­rios ga­lė­tų bū­ti pa­žeis­tos - nuo to pri­klau­sys dar­bų pla­na­vi­mas. Šis tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tas, kai ku­ri­jo­je bus pa­reng­tas ofi­cia­lus do­ku­men­tas dėl re­mon­to. Kaip po­kal­by­je su „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiu“ sa­kė ku­ni­gas kle­bo­nas, dar­bai vyks ir kop­ly­čio­je, ta­čiau ra­mi­na, kad to­kio re­mon­to, kad bū­tų per­stum­ta lo­by­no sie­na sie­kiant pa­di­din­ti kop­ly­čią, dėl ko ne­ri­mau­ja da­lis ti­kin­čių­jų, ne­leis­tų kul­tū­ros pa­vel­dą pri­žiū­rin­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, o pla­nuo­ja­mi veiks­mai bus su­de­rin­ti su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu ir ki­to­mis at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ne­ofi­cia­liais ka­na­lais re­dak­ci­jai pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad iš­var­dy­ti veiks­mai jau su­de­rin­ti su mi­nė­tu de­par­ta­men­tu ir baž­ny­čias pri­žiū­rin­čia ins­ti­tu­ci­ja. 

Į sunk­ve­ži­mius, ku­rie lap­kri­čio 27-28 d. iš­vy­ko nuo Auš­ros Var­tų, kaip tik bu­vo su­dė­ti daik­tai iš lo­by­no. Spe­cia­lis­tai, tarp ku­rių yra ir is­to­ri­kas, juos per­žiū­rės ir in­ven­to­ri­zuos. Ver­tin­gi daik­tai bus eks­po­nuo­ja­mi šven­to­vė­je. Anot kle­bo­no, to­kie daik­tai, pa­vyz­džiui, pi­lig­ri­mų žen­kliu­kai, ne­bus su­nai­kin­ti gal­būt tik pa­si­keis jų sau­go­ji­mo vie­ta. Kas bus su ki­tais daik­tais, ne­ži­nia. 

Mums taip pat ne­pa­vy­ko gau­ti in­for­ma­ci­jos, ar bus vyk­do­mas ir Auš­ros Var­tų iš­orės re­mon­tas. O dau­ge­lio žmo­nių, ku­riems rū­pi koplyčios au­ten­tiš­ku­mo iš­sau­go­ji­mas, nuo­mo­ne, bū­tent to­kio iš­ori­nio re­mon­to rei­kia šiam, di­džiau­sias ti­kin­čių­jų ir tu­ris­tų mi­nias su­trau­kian­čiam is­to­ri­jos pa­min­klui. 

Dar­bai bus fi­nan­suo­ja­mi ne iš pa­ra­pi­jos biu­dže­to kaip sa­kė kle­bo­nas, pa­ra­pi­ja ne­val­dys ir re­mon­tui skir­tų pi­ni­gų. 

Ali­na Sta­ce­vič

Komentarai  

 
#1 Agne.milu 2017-10-30 13:24
Manau, kad vartu remontas remontas buvo tikrai reikalingas. Dziugu, kad norima issaugoti ir palikti viska kuo autentiskiau.
Cituoti | Pranešk apie netinkamą komentarą
 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24