Bui­vy­džiuo­se - s. Van­dos Bo­ni­šev­skos at­mi­ni­mo sa­vai­tė

2013-08-01, 07:49
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Kas­met Bui­vy­džių pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­ji trau­kia į Pri­čiū­nų kop­ly­čią, į šio Vil­niaus kraš­to kam­pe­lio Glo­bė­jo Šv. Ig­na­co Lo­jo­los at­lai­dus. Šie­met jie pra­si­dė­jo se­sers Van­dos Bo­ni­šev­skos at­mi­ni­mo sa­vai­te.

Kai po ku­ni­go Ja­no Pryš­mon­to (Jan Prys­zmont) kny­ge­lės „Pa­slėp­ta stig­ma­ti­kė" („Uk­ry­ta styg­ma­tyc­zka") pra­dė­ta gar­siai kal­bė­ti apie se­sers Bo­ni­šev­skos as­me­ny­bę, Bui­vy­džių ti­kin­tie­ji kar­tu su kle­bo­nu įsi­trau­kė į jos kul­to sklei­di­mą. Per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus bui­vy­die­čiai or­ga­ni­za­vo pės­čių­jų pi­lig­ri­mų žy­gius į Pri­čiū­nus, pa­mal­das per se­sers Van­dos mir­ties me­ti­nes, mels­da­mi grei­tos jos be­ati­fi­ka­ci­jos, ir iš­vy­kas į jos am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą - Kon­stan­ci­ną prie Var­šu­vos.

„Mels­da­mi Die­vo se­sers Bo­ni­šev­skos be­ati­fi­ka­ci­jos pra­šo­me pir­miau­sia di­des­nio šio klau­si­mo su­vo­ki­mo", - per pa­mal­das sek­ma­die­nį, lie­pos 28 d., sa­kė Bui­vy­džių pa­ra­pi­jos ku­ni­gas kle­bo­nas Ry­šard Pie­ciun pa­brėž­da­mas, kad dau­ge­liui žmo­nių Pri­čiū­nai aso­ci­juo­ja­si bū­tent su An­ge­lų se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos, kar­tu - ir die­vo­bai­min­gos s. Van­dos Bo­ni­šev­skos ga­ny­to­jiš­ka veik­la.

Glo­bo­jant šv. Ig­na­cui ir Kris­to­fo­rui

Kas­met Pri­čiū­nų kop­ly­čio­je ren­gia­mi Šv. Ig­na­co Lo­jo­los at­lai­dai yra ga­na ge­rai ži­no­mi Vil­niaus kraš­te. Į juos su­si­ren­ka tiek Bui­vy­džių ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jai, tiek - ti­kin­tie­ji iš ato­kes­nių vie­to­vių, kar­tu ir iš sos­ti­nės. Pa­ra­pi­jo­je jau ta­po tra­di­ci­ja, kad šio­je vie­to­je ku­ni­gas šven­ti­na pa­ra­pi­jos ti­kin­čių­jų au­to­mo­bi­lius, nes pas­ku­ti­nę lie­pos sa­vai­tę yra vai­ruo­to­jų - Šv. Kris­to­fo­ro - šven­tė.

Šie­met į at­lai­dus su­si­rin­ko apie 300 ti­kin­čių­jų. Kar­tu su jais mel­dė­si ir gar­bės sve­čiai: se­se­rys iš An­ge­lų se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos - vy­res­nio­ji vi­ka­ri­ja s. Ana Mro­ček (An­na Mroc­zek) ir vie­nuo­lių na­mų Vil­niaus Kal­va­ri­jo­je vy­res­nio­ji s. Ri­ta Gvaz­dai­ty­tė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­mar To­ma­šev­ski, Lie­tu­vos len­kų švie­ti­mą re­mian­čio fon­do „Sa­mos­ta­no­wie­nie" pir­mi­nin­kas Sta­nis­lav Pieš­ko, Vil­niaus ra­jo­no me­rės Ma­ri­jos Rekst va­do­vau­ja­mi ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, gre­ti­mos La­vo­riš­kių se­niū­ni­jos se­niū­nas Ju­zef Šat­ke­vič ir Zu­jū­nų se­niū­ni­jos se­niū­nas Mi­ros­lav Ga­jev­ski.

Mal­da - stip­ry­bės šal­ti­nis

Per pa­mal­das ku­ni­gas kle­bo­nas at­krei­pė su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį į di­de­lį An­ge­lų se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos in­dė­lį į Bui­vy­džių pa­ra­pi­ją. „Iki šiol dar gy­ve­na žmo­nių, ku­rie pri­si­me­na se­se­rų veik­lą, tarp jų - ir s. Van­dos. Ma­ne as­me­niš­kai ža­vi at­si­ver­ti­mų liu­di­ji­mai, ku­rie įvy­ko s. Van­dos mal­dos, pa­si­au­ko­ji­mo ir kan­čios už­ta­ri­mu", - per pa­moks­lą kal­bė­jo ku­ni­gas kle­bo­nas, pri­min­da­mas es­mi­nį mal­dos vaid­me­nį šios kuk­lios vie­nuo­lės gy­ve­ni­me.

„Ži­no­me, kad ti­kė­ji­mas be dar­bų yra ne­gy­vas, ta­čiau ne­ga­li bū­ti ir ti­kė­ji­mo be mal­dos, ku­rios me­tu se­mia­mės stip­ry­bės da­ry­ti gai­les­tin­gu­mo dar­bus", - pri­mi­nė ga­ny­to­jas.

Su pa­skai­ta į ti­kin­čiuo­sius krei­pė­si ir An­ge­lų se­se­rų kon­gre­ga­ci­jos vy­res­nio­ji vi­ka­ri­ja s. An­na Mro­ček. Dė­ko­da­ma val­džios at­sto­vams už kas­me­ti­nę šven­tės glo­bą pa­si­džiau­gė, kad Bui­vy­džiai ver­ti­na se­se­rų dar­bą tiek prieš ka­rą, tiek ir tą, ku­rį se­se­rys da­bar at­lie­ka šio­je pa­ra­pi­jo­je: per ka­te­che­zę mo­kyk­lo­je ar ren­giant vai­kus sak­ra­men­tams baž­ny­čio­je.

Pri­si­min­da­ma sek­ma­die­nio skai­ty­mą iš Pra­džios kny­gos apie Ab­ra­o­mo už­ta­ri­mo mal­dą s. An­na at­krei­pė dė­me­sį, kad pri­va­lo­me nuo­lat mels­tis vie­ni už ki­tus. To­kios mal­dos pa­vyz­džiu yra mums s. Van­da, ku­ri ne tik mal­da­vo Die­vą už įvai­rius žmo­nes, bet ir sky­rė už juos sa­vo kan­čias. „Pri­va­lo­me mels­tis vie­ni už ki­tus: tė­vai - už vai­kus, vai­kai - už tė­vus, val­džia - už sa­vo pa­val­di­nius, pa­val­di­niai - už sa­vo val­džią. Už­ta­ri­mo mal­da su­tei­kia ne­įti­kė­ti­nos stip­ry­bės", - kal­bė­jo s. An­na pa­teik­da­ma ar­ti­mų­jų var­gams ir po­rei­kiams jaut­rios se­sers Bo­ni­šev­skos gy­ve­ni­mo pa­vyz­džius.

Kū­nui ir sie­lai

Tik­ri kai­mo at­lai­dai bū­tų ne­įma­no­mi be vai­šių. Po pa­mal­dų Bui­vy­džių se­niū­nas Mar­jan Na­ru­nec pa­kvie­tė vi­sus su­si­rin­ku­sius vai­šių, ku­rias su­ren­gė se­niū­ni­jos dar­buo­to­jos ir Bui­vy­džių kraš­to drau­gi­ja. Ki­bi­nai (jų po­nia Te­re­sa Pies­liak pa­ruo­šė per 600) su sul­ti­niu ir spur­gos su kom­po­tu ge­ro­kai pa­stip­ri­no at­vy­ku­sius į šven­tę Pri­čiū­nuo­se.

Sa­vo ruož­tu per pa­mal­das gie­do­jęs an­sam­blis „Stel­la Spei" iš Vil­niaus Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio baž­ny­čios po jų links­mi­no at­lai­dų da­ly­vius pa­sau­lie­ti­nė­mis me­lo­di­jo­mis.

Šv. Ig­na­co Lo­jo­los at­lai­dai pra­dė­jo pa­mal­dų cik­lą, ku­rio cen­tre yra se­suo Van­da Bo­ni­šev­ska. Šie­met ku­ni­gas nu­ta­rė or­ga­ni­zuo­ti pa­ra­pi­jo­je sa­vai­tę truk­sian­čias pa­mal­das, ku­rios leis­tų ti­kin­tie­siems pri­ar­tin­ti stig­ma­ti­kės as­me­ny­bę ir įsi­gi­lin­ti į mo­ky­mą, ku­rį jai pa­li­ko Jė­zus. Dar­bo die­no­mis au­ko­ja­mos mi­šios įvai­rio­mis in­ten­ci­jo­mis. Pir­ma­die­nį ti­kin­tie­ji su­si­rin­ko į šv. Mi­šias už grei­tą se­sers Bo­ni­šev­skos be­ati­fi­ka­ci­ją. Bui­vy­džių ir Ba­ling­ra­do pa­ra­pi­jų gy­vo­jo ro­ži­nio gru­pės ve­dė Šven­čiau­sio­jo Sak­ra­men­to ado­ra­ci­ją. Ant­ra­die­nį ti­kin­tie­ji mel­dė­si už svei­ka­tą. Po šv. Mi­šių vy­ko su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke Bi­ru­te Ma­ti­jo­šie­ne ir gy­dy­to­ja Bro­nis­la­va Si­vic­ka. Spe­cia­lis­tės pa­pa­sa­ko­jo, kaip ga­li­ma rū­pin­tis svei­ka­ta be che­mi­nių vais­tų. Tre­čia­die­nį sa­vo die­ną tu­rė­jo vai­kai, jiems po pa­mal­dų bu­vo su­reng­ti in­teg­ra­ci­niai žai­di­mai.

Kvie­ti­mas vi­siems

Bui­vy­džių pa­ra­pi­ja nuo­šir­džiai kvie­čia da­ly­vau­ti s. Van­dos Bo­ni­šev­skos at­mi­ni­mo sa­vai­tė­je vi­sus no­rin­čiuo­sius. Juo la­biau kad ren­gi­niai vyks iki sek­ma­die­nio, o baig­sis tra­di­ci­niu - jau ket­vir­tuo­ju - pės­čių­jų pi­lig­ri­mi­niu žy­giu „Se­sers Van­dos Bo­ni­šev­skos pėd­sa­kais. Bui­vy­džiai - Pri­čiū­nai". Žy­gis pra­si­dės sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 4 d. 10 val. Bui­vy­džiuo­se, o pla­nuo­ja­mas baig­ti apie 14 val. Pri­čiū­nų kop­ly­čio­je.

Ket­vir­ta­die­nis, rug­pjū­čio 1 d., skir­tas jau­ni­mui, ku­rio po pa­mal­dų (jei orai bus ge­ri) lauks Vil­niaus A. Mal­kov­skio har­ce­rių bū­rio „Trop" su­reng­tas žai­di­mas. Penk­ta­die­nį bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už ku­ni­gus, pa­šau­kia­mus į dva­si­nin­kų ir vie­nuo­lių luo­mą. Po pa­mal­dų vyks jau­ni­mo - kon­kur­so „Mū­sų ša­lies šven­to­sios pėd­sa­kais. Van­da Bo­ni­šev­ska - ti­kė­ji­mo liu­di­nin­kė" lau­re­a­tų - fil­mų pro­jek­ci­ja. Šeš­ta­die­nį pla­nuo­ja­mas dvi­ra­čių žy­gis po sak­ra­li­nes Bui­vy­džių ir Ba­ling­ra­do pa­ra­pi­jų vie­tas, į žy­gį or­ga­ni­za­to­riai pra­šo iš anks­to re­gist­ruo­tis tel. 8 610 63 111, 8 652 78 528 ar­ba el. paš­tu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Te­re­sa Vo­ro­bej
Au­to­rės nuotr.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24