Nauji rinkimai į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje. LLRA-KŠS palaikymo augimas

2017-04-24, 09:41
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Nauji rinkimai į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje. LLRA-KŠS palaikymo augimas © BFL (fot. Karolis Kavolėlis)

Sek­ma­die­nį, ba­lan­džio 23 d., vy­ko nau­ji rin­ki­mai į Sei­mą Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je. Lais­va Sei­mo na­rio vie­ta šio­je apy­gar­do­je at­si­ra­do Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei at­si­sa­kius Sei­mo na­rio man­da­to. 

Ge­gu­žės 7 d. vyk­sian­čia­me II rin­ki­mų tu­re su­si­rungs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas An­ta­nas Bau­ra ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tas Kris­tu­pas Kri­vic­kas. , A. Bau­ra ga­vo 33,19 proc. rin­kė­jų bal­sų, K. Kri­vic­kas - 18,42 proc. 

Šio­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je pir­mą kar­tą sa­vo kan­di­da­tą iš­kė­lė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS). Prieš pus­me­tį šio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je LLRA-KŠS są­ra­šas ga­vo 25 bal­sus. Šian­dien, esant perpus ma­žes­niam rin­kė­jų ak­ty­vu­mui, partijos kan­di­da­tė Edi­ta Ta­ma­šiū­nai­tė (nuotr.) ga­vo 63 bal­sus, t. y. 2,5 kar­to dau­giau. Šį fak­tą ga­li­ma ver­tin­ti kaip tei­gia­mą lie­tu­vių bal­sa­vi­mo už LLRA-KŠS ten­den­ci­ją, nes šio­je apy­gar­do­je len­kai ne­gy­ve­na. Kai ku­rio­se apy­lin­kė­se už E. Ta­ma­šiū­nai­tę bal­sa­vo be­veik 5 proc. rin­kė­jų. Pa­vyz­džiui, Jo­tai­nių apy­lin­kė­je - 4,76 proc., Ši­lų - 4,88 proc.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24