Kultūra

Kultūra

Sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 10 d., Rū­diš­kių baž­ny­čios šven­to­riu­je vy­ko tra­di­ci­nė Lie­tu­vos len­kų są­jun­gos Tra­kų ra­jo­no sky­riaus ren­gia­ma der­liaus šven­tė „Plon 2017“. Kas­met šven­tė vyks­ta vis ki­to­je ra­jo­no vie­to­vė­je. Šie­met ji bu­vo su­reng­ta 14-tą kar­tą. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24