Kultūra

Kultūra

Evan­ge­li­ja, skel­bian­ti, kad „Žo­dis ta­po kū­nu ir gy­ve­no tarp mū­sų“ (J1, 14), in­for­muo­ja, jog tai, apie ką bu­vo pra­ne­ša­ma, ta­po re­a­ly­be. 2016 m. va­sa­rį Tra­kų Vo­kė­je pri­sta­ty­da­ma kny­gą „Tiš­ke­vi­čių kop­ly­čia Vo­kė­je“ už­si­mi­niau, kad iš pri­va­čių lė­šų - tarp jų ir gra­fų Tiš­ke­vi­čių pa­li­kuo­nių bei va­di­na­mų­jų „ply­te­lių“ - su­re­mon­tuo­ta­me pa­sta­te pa­vy­ko pa­gal ori­gi­na­lą at­kur­ti al­to­rių, ku­rio ši šven­to­vė ne­te­ko už­da­ryta 1951-ai­siais. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24