Sausio 7 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko šventinis finalinis koncertas Vilniaus krašto talentai, kuriuo metu žiūrovai turėjo galimybę pamatyti konkurso finalininkų pasirodymus.

101 pa­sie­nie­čių mo­kyk­los ab­sol­ven­tas pri­sie­kė ir kar­tu bu­vo pri­im­ti į Lie­tu­vos sie­nas sau­gan­čių pa­rei­gū­nų gre­tas. Įtei­kiant pa­sie­nie­čių di­plo­mus skam­bė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Rep­re­zen­ta­ci­nio or­kest­ro fan­fa­ros, o at­si­i­mant juos jau­ni­mas iš­di­džiai skan­da­vo: „Tė­vy­nės gar­bei!“ 

Di­džiu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­žįs­ta len­kiš­kus pre­kių žen­klus ir su­ge­ba iš­var­dy­ti bent vie­ną jų. Kaip pa­ro­dė RAIT at­lik­tas ty­ri­mas, po­pu­lia­riau­si iš jų: „Ku­buś“ (Ku­buš), „Tym­bark“, „Or­len“, „So­bies­ki“, „Lu­bel­la“. Pas­ta­ra­sis per pas­ku­ti­nius ke­le­rius me­tus pa­da­rė di­džiau­sią šuo­lį ži­no­mu­mo pras­me ir at­si­dū­rė tarp la­biau­siai at­pa­žįs­ta­mų len­kiš­kų pre­kių žen­klų Lie­tu­vo­je. 

Šie­met žie­ma gai­li mums švie­ses­nių sau­lės spin­du­lių. Ir nors lai­kas ne­gai­les­tin­gai ju­da į prie­kį, kiek­vie­na nau­ja ei­li­nė die­na at­ro­do mums to­kia pa­ti. Ta­čiau penk­ta­die­nio ryt­me­tis bu­vo tik­rai iš­skir­ti­nis, ir ne tik to­dėl, kad tą­dien iš už de­be­sų ne­drą­siai pa­si­ro­dė sau­lu­tė.

Sa­ko­ma, kad tai Die­vas ir mir­tin­go žmo­gaus ran­kos su­kū­rė šį še­dev­rą, tei­kian­tį gy­vy­bę ir džiaugs­mą. Duo­na – mais­tas kū­nui, pa­ky­lė­tas iki sak­ra­lu­mo, yra ne­at­sie­ja­mas kas­die­ny­bės atri­bu­tas, ne­at­ski­ria­mas nuo ci­vi­li­za­ci­jos is­to­ri­jos ir pa­žan­gos. Va­sa­rio 5-ąją per Šv. Ago­tos li­tur­gi­nę šven­tę Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Duo­nos die­na.

Kovo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje bu­vo pa­tvir­tin­ti nau­ji sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do ir so­cia­li­nio būs­to, kaip sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do da­lies, są­ra­šai. So­cia­li­nį būs­tą gauti ga­li pre­ten­duo­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai, lau­kian­tys specialioje ei­lė­je. Šiuo me­tu   elėjė ra­jo­ne yra 319 žmo­nių.

Pokalbis su Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariu, Socialinių reikalų, jaunimo ir viešosios tvarkos komisijos pirmininku Tadeušu Romanovskiu.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24