Vai­kų va­sa­ros po­il­sis

2013-05-16, 18:20
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Mo­ki­niai ne­kan­triai lau­kia moks­lo me­tų pa­bai­gos, o tė­vai gal­vo­ja, kuo už­im­ti sa­vo at­ža­las va­sa­rą, kad ne­nu­obo­džiau­tų prie kom­piu­te­rio. Po­il­sio pa­siū­ly­mų vai­kams - tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je -skai­čius yra di­džiu­lis. Pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so tik nuo pi­ni­gi­nės sto­rio.

Pa­si­rink­ti sto­vyk­las vai­kams tė­vai ir glo­bė­jai tu­rė­tų pas­ku­bė­ti, nes daug kur jau da­bar trūks­ta lais­vų vie­tų. „Pa­vyz­džiui, vie­na pa­mai­na Bul­ga­ri­jo­je jau pil­nai už­pil­dy­ta, ki­to­se - li­ko po 3-5 lais­vas vie­tas. O va­sa­ra juk dar tik pra­si­de­da. Jau ir Lie­tu­vo­je tu­ri­me ke­le­tą sto­vyk­lų, kur pa­mai­nos pil­nai su­kom­plek­tuo­tos”, - „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiui” pa­sa­kė Li­na Ju­za­kė­nie­nė iš ke­lio­nių agen­tū­ros „Zig­zag”.

Anot jos, vai­kų re­gist­ra­vi­mas va­sa­ros sto­vyk­loms kas­met pra­si­de­da vis anks­čiau. „Jei­gu se­niau tė­ve­liai tik­tai va­sa­ros pra­džio­je pra­dė­da­vo do­mė­tis, ką vai­kams veik­ti va­sa­rą, tai da­bar jau nuo Nau­jų­jų me­tų pra­de­da pla­nuo­ti vai­kų die­no­tvarkę ir die­nos sto­vyk­las. Už­sie­nio sto­vyk­las už­sa­ko iš anks­to, ka­dan­gi ir nuo­lai­dos tuo­met bū­na di­des­nės”, - sa­kė pa­šne­ko­vė.

O pa­siū­ly­mų kas­met dau­gė­ja. „At­si­ran­da ne tik nau­ji or­ga­ni­za­to­riai, bet ir įvai­riau­sios te­mos. Jei­gu anks­čiau sto­vyk­los ap­si­ri­bo­da­vo pa­pras­ta tra­di­ci­ne vai­kų už­im­tu­mo veik­la, tai da­bar vei­kia te­mi­nės sto­vyk­los: an­glų kal­bos, me­ni­nio ug­dy­mo, spor­ti­nės. Kas­met at­si­ran­da vis nau­jų ir nau­jų sto­vyk­lų su įvai­riau­sio­mis te­mo­mis pa­gal vai­kų po­mė­gius, su­ge­bė­ji­mus”, - kal­bė­jo po­nia Li­na pa­žy­mė­da­ma, kad da­bar or­ga­ni­za­to­riai sto­ja ant gal­vos, kad tik pri­trauk­tų kuo dau­giau klien­tų. Pa­žy­mė­jo, kad vie­nos po­pu­lia­riau­sių yra an­glų kal­bos sto­vyk­los. Ne­pra­ran­da po­pu­lia­ru­mo ir po­il­sis kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, kur vai­kai mo­ko­si jo­ti, bū­riuo­ti. Jau­ni­mas no­riai ren­ka­si sto­vyk­las pa­la­pi­nė­se, kur mo­ko­si iš­gy­ven­ti. Šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, pa­šne­ko­vė pa­ste­bi au­gan­tį ka­ri­nių sto­vyk­lų po­pu­lia­ru­mą.

Sto­vyk­los už­sie­ny­je

Kai­nos yra la­bai įvai­rios. „Sto­vyk­los ša­ly­je ga­li bū­ti bran­ges­nės ne­gu už­sie­ny­je. Šiuo me­tu pa­ti bran­giau­sia mū­sų siū­lo­ma sto­vyk­la kai­nuo­ja apie 2 tūkst. Lt sa­vai­tei, o pa­ti pi­giau­sia - apie 350 Lt sa­vai­tei”, - var­di­jo L. Ju­za­kė­nie­nė. Pri­dū­rė, kad tė­vai vis daž­niau siun­čia sa­vo vai­kus į sto­vyk­las už­sie­ny­je, net tu­ri daug pa­siū­ly­mų An­gli­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Es­ti­jo­je, Tur­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Lat­vi­jo­je, Uk­rai­no­je (Kry­mas), Slo­va­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je. Kai­nos svy­ruo­ja nuo 949 Lt iki dau­giau nei 3 000 Lt. „Po­pu­lia­riau­sios sto­vyk­los yra Bul­ga­ri­jo­je, An­gli­jo­je, Ita­li­jo­je ir Veng­ri­jo­je”, - sa­kė ke­lio­nių agen­tū­ros „Zig­zag“ at­sto­vė. 

Tarp jau­ni­mo yra po­pu­lia­rios kal­bų sto­vyk­los už­sie­ny­je, nors kai ku­rių jų kai­nos yra tie­siog kos­mi­nės - sie­kia net 6-7 tūkst. Lt (pvz. An­gli­jo­je). Vis dau­giau jau­ni­mo va­žiuo­ja į už­sie­nį, kad per atos­to­gas pra­mok­tų is­pa­nų, vo­kie­čių ar ru­sų kal­bų.

Su ru­sų kal­ba

Au­gan­tį su­si­do­mė­ji­mą ru­sų kal­ba pa­ste­bi ir VšĮ „Var­li­nu­kas“, ku­ri jau ke­le­rius me­tus Vil­niaus ra­jo­no Ne­men­či­nės se­niū­ni­jos Tuš­čiau­lių kai­me or­ga­ni­zuo­ja vai­kams te­mi­nes ak­ty­vaus po­il­sio sto­vyk­las. „Or­ga­ni­zuo­ja­me ir ru­sų gru­pes, nes tė­vai la­bai no­ri, kad jų vai­kai gir­dė­tų, at­si­min­tų ru­siš­kus žo­džius ir kad tai bū­tų jiems ru­sų kal­bos mo­ky­mo­si pra­džia“, - pa­sa­kė įstai­gos di­rek­to­rius Aud­rius Mic­ke­vi­čius. Kaip pa­žy­mė­jo, su­si­do­mė­ji­mas sto­vyk­la kas­met au­ga. Daug vai­kų čia su­grįž­ta. Nuo­la­ti­niai sto­vyk­lau­to­jai su­da­ro 50 proc. ir tai la­bai džiu­gi­na or­ga­ni­za­to­rius. „Mū­sų sto­vyk­la skir­ta 7-12 me­tų vai­kams, ta­čiau ka­dan­gi daug vy­res­nių moks­lei­vių no­rė­jo pas mus il­sė­tis, su­ren­gė­me šie­met gru­pę 13-17 me­tų jau­ni­mui“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas pri­dur­da­mas, kad po­pu­lia­riau­sios yra spor­to gru­pės.

Be te­le­fo­no

Pats tė­vų pa­raiš­kų karš­ty­me­tis da­bar ir kū­ry­bi­nė­je sto­vyk­lo­je „Lie­tu­vos at­ga­ja“, ku­ri po­il­sį vai­kams or­ga­ni­zuo­ja jau dvi­de­šimt me­tų. „Iš­lei­džian­tiems vai­ką pir­mą kar­tą rū­pi vis­kas: kur ir su kuo vai­kas gy­vens, ką ir kiek kar­tų val­gys, kur mau­dy­sis, do­mi­na bui­ties są­ly­gos. O tė­ve­liai, ku­rie jau ke­lin­tą kar­tą iš­lei­džia vai­kus, jau ren­ka­si net­gi pa­mai­nas pa­gal sa­vo pla­nus, pa­si­tei­rau­ja ir apie pro­gra­mą, va­do­vus, do­mi­si kul­tū­ri­niais klau­si­mais”, - pa­sa­ko­ja „Lie­tu­vos at­ga­jos“ di­rek­to­rė Auš­ra La­daus­kai­tė. Kaip pa­žy­mė­jo, kas­met sto­vyk­lau­to­jai ste­bi­na sa­vo kū­ry­biš­ku­mu. Ta­čiau or­ga­ni­za­to­rius liū­di­na tai, kad vai­kai ne­no­ri at­si­svei­kin­ti su mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, kom­piu­te­riais ar ki­tais nau­jau­siais elek­tro­ni­niais da­ly­kais net sto­vyk­lo­je. „Tiek vai­kai, tiek tė­ve­liai ne­su­pran­ta, ko­dėl pra­šo­me ne­si­vež­ti tų da­ly­kų, truk­dan­čių sto­vyk­los pro­gra­mai. Ži­no­ma, vie­ni ne­ga­li su­kon­tro­liuo­ti vai­ko, ką jis val­gė, su kuo ben­dra­vo ir pan. Vai­kams ir­gi sun­ku ati­trūk­ti nuo gy­ve­ni­mo, iš ku­rio jie at­ei­na”, - kal­bė­jo po­nia Auš­ra. Mū­sų lai­kų žen­klas - nau­jas sto­vyk­los tai­syk­lių punk­tas, apie ku­rį prieš 15 ir dau­giau me­tų ne­ga­lė­jo­me nė pa­gal­vo­ti - drau­di­mas at­si­vež­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, nar­ko­ti­nes me­džia­gas. „Ačiū Die­vui, ne­su­si­dū­rė­me su to­kiais da­ly­kais”, - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Į sto­vyk­las Lie­tu­vo­je no­riai at­va­žiuo­ja ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių ar dir­ban­čių tė­vy­nai­nių vai­kai - no­ri pa­bū­ti ben­dra­am­žių ap­lin­ko­je. Ta­čiau, kaip pa­ste­bė­jo A. La­saus­kai­tė, anks­čiau to­kių vai­kų at­va­žiuo­da­vo dau­giau. „Ka­dan­gi da­bar ne­vyk­do­ma už­sie­nio lie­tu­vių rė­mi­mo pro­gra­ma, tai tiek lie­tu­viš­kų ben­druo­me­nių ir mo­kyk­lų už­sie­ny­je gru­pių, ku­rios at­va­žiuo­da­vo pas mus anks­čiau, da­bar ne­be­tu­ri­me”, – ap­gai­les­ta­vo pa­šne­ko­vė.

Ivona Klimaševska

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24