Kas pas mus sve­tin­giau­sias...

2013-05-16, 18:00
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tu­riz­mo sky­rius nuo ge­gu­žės 1 iki rug­sė­jo 30 d. or­ga­ni­zuo­ja kon­kur­są „Vil­niaus sve­tin­gu­mas 2013“.

Kon­kur­so tiks­las - ge­rin­ti Vil­niaus vieš­bu­čių, jau­ni­mo nak­vy­nės na­mų, res­to­ra­nų, ka­vi­nių, mu­zi­ki­nių klu­bų, ba­rų, krau­tu­vė­lių, au­to­mo­bi­lių nuo­mos įmo­nių, mu­zie­jų, ga­le­ri­jų, at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo įmo­nių ir gi­dų tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę, ska­tin­ti kuo sve­tin­giau ap­tar­nau­ti vil­nie­čius ir mies­to sve­čius, ge­rin­ti Vil­niaus mies­to įvaiz­dį.

Šie­met įsteig­ta 14 no­mi­na­ci­jų, dvi iš jų nau­jos: sve­tin­giau­si nak­vy­nės na­mai ir sve­tin­giau­sia krau­tu­vė­lė.

Ati­tin­ka­mo­se ka­te­go­ri­jo­se bus iš­rink­tas vie­nas nu­ga­lė­to­jas. Šiais me­tais vyk­sian­čia­me kon­kur­se taip pat bus iš­rink­ti ir ap­do­va­no­ti sve­tin­giau­si mai­ti­ni­mo, ap­gy­ven­di­ni­mo ir kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai.

Nuo šių me­tų bal­sa­vi­mas vyks tik in­ter­ne­tu: http://www.vil­niaus­sve­tin­gu­mas.lt/Bal­sa­vi­mas-830.html ar­ba http://vil­nius­hos­pi­ta­li­ty.lt/Bal­sa­vi­mas-830.html.

Sve­tin­giau­sią Vil­niaus gi­dą (-ę) ren­ka pub­li­ka, o ne tu­riz­mo agen­tū­ros.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos: Tu­riz­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Jev­ge­ni­ja Si­do­re­vič, tel. 211 2316 ar­ba el. paš­tu jev­ge­ni­ja.si­do­re­vic@vil­nius.lt.

www.L24.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24