Istorija

Istorija

Seimas paskelbė 2018 metus Adolfo Ramanausko-Vanago metais.

„La­bai džiau­giuo­si, kad ben­dro­mis jė­go­mis po dau­ge­lio pa­si­ruo­ši­mo mė­ne­sių Ge­gu­žės 3-io­sios Kon­sti­tu­ci­jai - šiam tiek Len­ki­jai, tiek Lie­tu­vai itin svar­biam do­ku­men­tui - skir­tą pa­ro­dą mums pa­vy­ko pri­sta­ty­ti Vil­niu­je“, - sa­kė Len­ki­jos ins­ti­tu­to Vil­niu­je di­rek­to­rius Mar­cin Łap­czyński. Pa­ro­da ati­da­ry­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­jos ar­chy­ve spa­lio 25-ąją mi­ni­mos Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos die­nos iš­va­ka­rė­se.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24