Vasarą vykstantiems į Druskininkus pailsėti ar keliaujantiems po Lietuvą rekomenduotume planuoti maršrutą taip, kad jis vestų pro Liškiavą, nes tikrai verta aplankyti buvusio Dominikonų vienuolyno ir Švč. Trejybės bažnyčios ansamblį. Pastaroji – vertingas vėlyvojo baroko stiliaus statinys, besilygiuojantis su Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bei Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčiomis. Žavus savo architektūra, interjeru ir įdomus kelių šimtmečių istorija, tikinama pranešime spaudai.

„Tai tu­rės bū­ti na­mai vi­sų, ku­riems rei­kės dva­si­nės pa­gal­bos. Taip no­rė­jo šv. Pran­ciš­kus ir mes, pa­šauk­ti jo pa­vyz­džiu, no­ri­me da­ly­tis su ju­mis ir tar­nau­ti jums“, – sa­kė pran­ciš­ko­nų pro­vin­ci­jos mi­nist­ras tė­vas Jan Ma­cie­jov­ski (Ma­cie­jow­ski) iš Gdans­ko Šv. Mak­si­mi­li­jo­no Ma­ri­jos Kol­bės pro­vin­ci­jos, dė­ko­da­mas už vie­nuo­lių grį­ži­mą į Vil­niaus vie­nuo­ly­ną. Kar­tu pa­brė­žė, kad pran­ciš­ko­nai ne­ke­ti­na už­si­da­ry­ti vie­nuo­ly­ne, o ren­gia­si čia ati­da­ry­ti re­li­gi­jos ir kul­tū­ros cen­trą gy­ven­to­jams ir sos­ti­nės sve­čiams. 

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24